eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobryszyce › Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw wchodzących w zakres Projektu pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszyce"Ogłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw wchodzących w zakres Projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobryszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 8

1.5.2.) Miejscowość: Dobryszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-505

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 44 681 11 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@dobryszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dobryszyce.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw wchodzących w zakres Projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-842e22f5-98b2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050818/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszyce”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Ochrona środowiska, Działanie V.2 Gospodarka odpadami; Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.02.00-10-0010/21-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-842e22f5-98b2-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-842e22f5-98b2-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej: przetargi@dobryszyce.pl We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający zalec Wykonawcy posługiwaniem się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania lub znakiem sprawy.
2.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2.9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną
a. za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
lub
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@dobryszyce.pl
2.10. W przypadku załączników, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2.11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
2.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
---
3.5. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
3.6. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.7. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W Formularzu oferty Wykonawca oświadcza, że wypełnilł obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa.
2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobryszyce, ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobryszyce jest Magdalena Kuszmider, kontakt: magdalena@kuszmider.com.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2.2. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
• W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
• Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
• W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp)
• Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
• zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
• W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac projektowych, robót budowlanych i dostaw wchodzących w zakres Projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Dobryszyce” – na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj").
2) Planowana inwestycja powstanie na działce o numerze ewidencyjnym 6 obręb 0067 Dobryszyce, woj.: łódzkie, powiat: radomszczański, gm. Dobryszyce, jedn. ewid. 101202_2 Dobryszyce. Przedmiotowe działki są własnością Zamawiającego. Powierzchnia planowanego PSZOK-u wyniesie ok. 0,9508 ha.
3) Stan istniejący: Teren pod planowane przedsięwzięcie stanowi nieużytkowany zakład produkcyjno-magazynowy. Znajdują się na nim obiekty wymagające wyburzenia przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. Teren posiada utwardzenia w postaci trylinki oraz płyt drogowych. Teren jest ogrodzony.
4) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a. zaprojektowanie inwestycji w zakresie projektu budowlanego (w ilości i formie wymaganej przepisami prawa oraz dla Zamawiającego w ilości 1 egz..) wraz z pozyskaniem kompletu niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i decyzji w tym w szczególności: uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ppoż. i uzyskanie pozwolenia na budowę – jeśli wymagane
b. opracowanie projektów wykonawczych (dla każdej z branż – po 2 egz., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż – po 2 egz., kosztorysy uproszczone – po 1 egz., oraz wszystkie wskazane dokumentacje - 1 egz. na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf),)
c. zapewnienie nadzoru autorskiego,
d. zakup niezbędnych materiałów i ich dostawa,
e. realizacja inwestycji (budowa wszelkich obiektów, budowli i instalacji niezbędnych dla prawidłowego, funkcjonalnego i bezpiecznego funkcjonowania obiektów, dostawa niezbędnych urządzeń i wyposażenia),
f. wyposażenie obiektów we wszelkie elementy, wynikające z obowiązujących przepisów niezbędne do prawidłowej pracy, w tym sprzęt ochrony osobistej, wyposażenie wynikające z przepisów prawa, w szczególności, z przepisów BHP i ppoż.,
g. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
h. opracowaniu dokumentacji powykonawczej (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
i. przeprowadzenie niezbędnych przeszkoleń dla obsługi,
j. uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla wykonania robót budowlanych, uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania, w tym w szczególności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeśli dotyczy.
5) Zakres prac budowlanych przewidywanych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a. rozbiórka utwardzonych nawierzchni z trylinki,
b. rozbiórka 3/trzech budynków,
c. rozbiórka ogrodzenia: ogrodzenie prefabrykowane betonowe oraz ogrodzenie z siatki stalowej,
d. wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych: makroniwelacji,
e. budowa ogrodzenia terenu wraz z bramami(długość ok. 450 m),
f. budowa dróg manewrowych i chodników wewnętrznych z kostki brukowej,
g. przebudowa zjazdu z drogi publicznej (pow. projektowanego zjazdu ok. 54,0 m2),
h. wykonanie budynku biurowo-socjalno-warsztatowego (pow. użytkowa ok. 38,0 m2),
i. budowa wagi towarowej dla samochodów, w tym ciężarowych - 1 szt. (zagłębiona, o wymiarach pomostu w rzucie 18 m x 3 m, obciążenie maksymalne: 60000 kg),
j. wykonanie odpowiednio utwardzonego i uszczelnionego placu do przyjmowania i magazynowania poszczególnych frakcji zbieranych odpadów komunalnych (pow. ok. 2600 m2),
k. dostawa kontenerów i pojemników do selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji zbieranych odpadów komunalnych,
l. budowa wiaty tymczasowego magazynowania odpadów,
m. budowa rampy rozładowczej z pomieszczeniami na przedmioty do ponownego użycia pod pomostem rampy,
n. wykonanie elementów przeznaczonych do edukacji ekologicznej (ścieżka edukacyjna o pow. ok. 100 m2 z ławkami i tablicami),
o. budowa parkingu o 4 stanowiskach postojowych,
p. zagospodarowanie terenu zielonego,
q. wyposażenie obiektu w szlabany automatyczne,
r. wyposażenie obiektu w system monitoringu na podczerwień,
s. wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
t. zagospodarowanie wód deszczowych poprzez zastosowanie produktu aquatekstylnego służącego do powierzchniowej biodegradacji substancji ropopochodnych a także polipropylenowych paneli systemowych, spełniających rolę podbudowy i drenażu dla czasowej retencji oraz stopniowego rozsączania do gruntu wód opadowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45213270-6 - Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

42923000-2 - Maszyny ważące i wagi

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym rozdziale SWZ, spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów (stosunek jakości do ceny), z uwzględnieniem następujących kryteriów oceny ofert:
1) „Cena ofertowa brutto” – C;
2) „Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia” – G.
3. Powyższym kryteriom zostało przypisane przez Zamawiającego następujące znaczenie:
1) Kryterium: Cena ofertowa brutto
Waga: 60 %
Maksymalna liczba punktów: 60
Sposób oceny : Wg wzoru:
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty
2) Kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia
Waga: 40 %
Maksymalna liczba punktów: 40
Sposób oceny : Wg skali punktowej: Deklarowany okres gwarancji (na dostarczone materiały i urządzenia, wykonane montaże i roboty budowlane), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia:
- 60 miesięcy – G = 0 pkt
- 72 miesięcy – G = 20 pkt
- 84 miesiące – G = 40 pkt
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie deklarowany czas gwarancji krótszy niż 60 miesięcy albo gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie deklarowanego czasu gwarancji — Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie deklarowany czas gwarancji dłuższy niż 84 miesiące — Zamawiający do celu oceny oferty przyjmie maksymalną liczbę punktów (40 pkt).
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia”.
5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa łączna liczba punktów we wszystkich kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nadal nie będzie można dokonać wyboru oferty, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Warunki dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1. Warunek dotyczący doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na realizacji, w okresie ostatnich 5/pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej 1/jednej dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- co najmniej 1/jednej roboty budowlanej obejmującej wybudowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
W celu spełnienia obu wyżej opisanych w ust. 3.1. warunków dotyczących doświadczenia Wykonawca może wykazać się wykonaniem 1/jednego zamówienia zrealizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie wymienionych zakresów robót.
UWAGA! Zamawiający informuje, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, oba powyższe warunki (tj. 3.1. tiret pierwsze oraz 3.1. tiret drugie) mogą zostać razem spełnione przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub przez podmiot, na którego zdolnościach w tym zakresie powołuje się Wykonawca albo każdy z powyższych warunków (tj. 3.1. tiret pierwsze oraz 3.1. tiret drugie) może zostać spełniony odrębnie przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub przez podmiot, na którego zdolnościach w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, oraz w zakresie dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3.2. Warunek dotyczący potencjału kadrowego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (patrz Wyjaśnienie poniżej) oraz posiadającymi wymagane doświadczenie:
1) projektant branży architektonicznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
2) projektant branży konstrukcyjnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
3) projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
4) projektant branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
5) kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży ogólnobudowlanej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
6) kierownik robót branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych;
7) kierownik robót branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
Użyte w treści postawionych powyżej warunków pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.).
WYJAŚNIENIE! W odniesieniu do wyżej wymaganych uprawnień, Zamawiający jako „odpowiadające im uprawnienia budowlane” rozumie uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane, albo osoba skierowana do realizacji zamówienia publicznego posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1646).
UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
3.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Spełnianie warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy:
1) warunek określony w ust. 3.1. - Wykonawcy spełnią łącznie,
2) warunek określony w ust. 3.2. - Wykonawcy spełnią łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale VI ust. 1 i ust. 2 oraz w rozdziale V ust. 3.1. i ust. 3.2. SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców.
Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275 ze zmianami), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp,
b) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),
c) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale VI ust. 1 i ust. 2 oraz w rozdziale V ust. 3.1. i ust. 3.2. SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców.
Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
1) wykazu usług projektowych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale V ust. 3.1. tiret pierwsze niniejszego SWZ
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 3.1. tiret drugie niniejszego SWZ;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. V ust. 3.2. niniejszego SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z wymaganiami SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wniesienie wadium.
1.1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
1.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2080)
1.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
1.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Nr rachunku: 50 8980 0009 2024 0000 3785 0008
z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr 271.1.1.2023.”.
1.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
1.7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został złożony wraz z ofertą.
1.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
1.9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
1.10. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia powinno w swej treści wskazywać Gwaranta/Poręczyciela, beneficjenta, termin obowiązywania, kwotę gwarancji oraz musi zawierać klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty.
1.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 1.1, w terminie określonym w ust. 1.2 lub w formie lub formach określonych w ust. 1.3, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
14.1. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu, o ile zostanie ona złożona wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
14.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
14.3. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu pn. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.
-----------
4. Spełnianie warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy:
1) warunek określony w ust. 3.1. rozdz. V SWZ - Wykonawcy spełnią łącznie,
2) warunek określony w ust. 3.2. rozdz. V SWZ - Wykonawcy spełnią łącznie.
----------
2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
------------
10. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:
10.1. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ),
10.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2.2. niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ),
10.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
10.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ.
2. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.
3. Umowa zostanie zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, w tym w szczególności zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp tj. na zasadach określonych w postanowieniach umowy.
5. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy.
6. W przypadku gdy zmiany proponuje Wykonawca, warunkiem ich dokonania jest złożenie przez Wykonawcę wniosku zawierającego co najmniej:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis proponowanego zakresu rzeczowo-finansowy lub terminu wykonania umowy.
7. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy.
8. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy Wykonawca najpóźniej w dniu jego podpisania przedłoży dokumenty potwierdzające przedłużenie zabezpieczeń wymaganych w ramach zawartej umowy - na czas wynikający z przedłużenia.
9. Podpisanie aneksu wydłużającego termin realizacji przedmiotu zamówienia możliwe będzie jedynie wówczas, gdy zmiana terminu realizacji nie będzie kolidowała z rozliczeniem się Zamawiającego z instytucją dofinansowującą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w terminie do 100 dni od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31 maja 2023. Wykonanie zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 maja 2023 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.