eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wodzisław Śląski › Założenie w systemie GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej GodówOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Założenie w systemie GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Godów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WODZISŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bogumińska 2

1.5.2.) Miejscowość: Wodzisław Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 4120988 lub 32 4120932

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatwodzislawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatwodzislawski.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/27874264

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Założenie w systemie GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Godów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edd8edfe-6bdb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024777/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Tworzenie bazy danych BDOT 500 i GESUT

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457451/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WFZ.272.5.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 160198,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest założenie w systemie GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT oraz bazy danych obiektów topograficznych - BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Godów .
2. Wykonanie prac ma na celu uzupełnienie i poprawę jakości danych oraz dostosowania baz danych funkcjonujących w Wydziale Geodezji do wymagań przepisów prawa.
3. Zakres prac przewidywanych do wykonania:
ETAP I
1) Pozyskanie danych z instytucji branżowych.
2) Skanowanie i kalibracja pierworysów map zasadniczych.
3) Wykonanie analizy dokładnościowej danych pomiarowych i obliczeniowych zawartych w operatach, weryfikacja poprawności określenia źródła pozyskania geometrii obiektów GESUT i BDOT500.
4) Przeliczenie wysokości do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.
5) Założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
6) Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).
7) Uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).
8) Wgranie danych na bazę testową stanowiącą kopię funkcjonującej u zamawiającego bazy oraz przekazanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac I etapu.


ETAP II
9) Protokolarne przekazanie poszczególnym instytucjom branżowym inicjalnej bazy GESUT w celu uzyskania opinii co do zgodności treści utworzonej bazy ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te branże w tym wskazanie ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy.
10) Rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez podmioty władające siecią uzbrojenia terenu do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych GESUT.
11) Harmonizacja i aktualizacja baz danych.
12) Redakcja mapy zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000 i 1:2000 oraz 1:5000.
13) Utworzenie zbioru metadanych wykonanych baz danych.
14) Implementacja opracowanych baz danych GESUT, BDOT500 oraz uzupełnionych obiektów bazy EGiB do bazy funkcjonującej u zamawiającego w systemie teleinformatycznym GEO-INFO – zakończenie prac.
4. Podstawowe dane o obiekcie:
- powierzchnia geodezyjna: 3806 ha,
- powierzchnia ewidencyjna: 3800 ha,
- budynki ewidencyjne: 9315,
- ilość operatów (nieprawnych) ok. 3700 operatów.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Dział II SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72312000-5 - Usługi wprowadzania danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72312100-6 - Usługi przygotowywania danych

72316000-3 - Usługi analizy danych

72319000-4 - Usługi dostarczania danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 13

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 13

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 110000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 366540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 137900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): IT GEODEZJA spółka z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PAX GEODEZJA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 384152040

7.3.3) Ulica: Obornicka 330

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-689

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

dot. Sekcja VIII, 8.3) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Zamówienie należy zrealizować w terminie:
1) Etap I - 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
2) Etap II - 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.