eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Sukcesywne dostawy oleju opałowego do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (5 zadań częściowych)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy oleju opałowego do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (5 zadań częściowych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510064784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-521

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ol.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d9f129f-8f70-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (5 zadań częściowych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d9f129f-8f70-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00048825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133663/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy oleju opałowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528015

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z-t-P/36/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 304247,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie KP w Barczewie (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie) przy ul. Grunwaldzkiej 9 w szacowanej ilości 8,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane 2,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 6,00 m3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.5.5.) Wartość części: 36328,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Mikołajkach (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie) przy ul. Kajki 16 w szacowanej ilości 8,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane
2,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 6,00 m3,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.5.5.) Wartość części: 36328,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33 w szacowanej ilości 35,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane 15,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 20,00 m3,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.5.5.) Wartość części: 158935,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Miłomłynie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie) przy ul. Twardej 5 w szacowanej ilości 5,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane 2,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 3,00 m3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.5.5.) Wartość części: 22705,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie KP w Ornecie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim) przy ul. Kwiatowej 13 w szacowanej ilości 11,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane 6,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 5,00 m3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.5.5.) Wartość części: 49951,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39556,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39556,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe "TRACOM" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 742-000-10-33

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 11

7.3.4) Miejscowość: Mrągowo

7.3.5) Kod pocztowy: 11-700

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39556,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 39556,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 39556,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe "TRACOM" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 742-000-10-33

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 11

7.3.4) Miejscowość: Mrągowo

7.3.5) Kod pocztowy: 11-700

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 39556,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 169186,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 178227,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 169186,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Auto-Myjnia, Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 847-000-36-84

7.3.3) Ulica: Aleje Lipowe 1D

7.3.4) Miejscowość: Olecko

7.3.5) Kod pocztowy: 19-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169186,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25215,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25461,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25215,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OLKOP BIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 503-007-81-56

7.3.3) Ulica: ul. Szosa Rypińska 26

7.3.4) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25215,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 56014,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57502,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 56014,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OLKOP BIS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 503-007-81-56

7.3.3) Ulica: ul. Szosa Rypińska 26

7.3.4) Miejscowość: Golub-Dobrzyń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-400

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 56014,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wartość umowy w każdym zadaniu obejmuje zamówienie gwarantowane oraz zamówienie w ramach opcji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.