eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Sukcesywne dostawy oleju opałowego do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (5 zadań częściowych)Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy oleju opałowego do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (5 zadań częściowych)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510064784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Partyzantów 6/8

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-521

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ol.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego do jednostek Policji województwa warmińsko-mazurskiego (5 zadań częściowych)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d9f129f-8f70-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528015

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00133663/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywne dostawy oleju opałowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d9f129f-8f70-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem, objęte ustawowym
wymogiem publikacji na stronie prowadzonego postępowania, będą udostępniane za pośrednictwem Platformy e-zamowienia
(zwanej dalej: Platformą) pod adresem: www.ezamowienia.gov.pl
2. Wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzielenie zamówienia będą udostępniane za pośrednictwem Platformy e-zamowienia, pod adresem: www.ezamowienia.gov.pl
3. Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ol.policja.gov.pl,
z wyłączeniem składania ofert.
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Z-t-P/36/2023.
5. Strona internetowa Zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie ezamowienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy ezamowienia
określa Regulamin Platformy e-Zamowienia, dostępny na stronie internetowej www.ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-zamowienia ani logowania.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy - www.ezamowienia.gov.pl – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego lub obowiązującego terminu. W przypadku skorzystania z
Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@ol.policja.gov.pl
5. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie
pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości
(przycisk „dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-zamówienia.
10. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC: parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,
b) albo Tablet/Telefon: Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, Przeglądarka Chrome 61 lub nowsza.
11. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies.
12. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8, 10-521
Olsztyn, tel. 47 731-52-00, 57-60, fax 47 731-52-05, e-mail: zamowienia@ol.policja.gov.pl.
2. Zgodnie z art. 37 RODO Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora danych, kontakt:
ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn, tel. 47 731-56-10, faks: 47 731-56-15, email: iod.kwp@ol.policja.gov.pl.
3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, w celu prowadzenia przedmiotowego
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Wykonawca, a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywający na Zamawiającym.
4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
7. Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO.
11. Jednocześnie Administrator danych osobowych przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z realizowaną umową i
które Zamawiający pośrednio pozyska
od Wykonawcy, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z-t-P/36/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie KP w Barczewie (teren działania Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie) przy ul. Grunwaldzkiej 9 w szacowanej ilości 8,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane 2,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 6,00 m3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawo opcji może zostać zastosowane wyłącznie po zrealizowaniu 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych oraz potrzeby zamówienia większej ilości pojazdów samochodowych w stosunku do przewidzianych w zakresie podstawowym. Wartość zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie wskazanym w dokumentach zamówienia, po cenach określonych w ofercie z zastrzeżeniem zapisów projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według ilości uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Mikołajkach (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie) przy ul. Kajki 16 w szacowanej ilości 8,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane
2,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 6,00 m3,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawo opcji może zostać zastosowane wyłącznie po zrealizowaniu 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych oraz potrzeby zamówienia większej ilości pojazdów samochodowych w stosunku do przewidzianych w zakresie podstawowym. Wartość zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie wskazanym w dokumentach zamówienia, po cenach określonych w ofercie z zastrzeżeniem zapisów projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według ilości uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi przy ul. Mazurskiej 33 w szacowanej ilości 35,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane 15,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 20,00 m3,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawo opcji może zostać zastosowane wyłącznie po zrealizowaniu 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych oraz potrzeby zamówienia większej ilości pojazdów samochodowych w stosunku do przewidzianych w zakresie podstawowym. Wartość zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie wskazanym w dokumentach zamówienia, po cenach określonych w ofercie z zastrzeżeniem zapisów projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według ilości uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie PP w Miłomłynie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie) przy ul. Twardej 5 w szacowanej ilości 5,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane 2,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 3,00 m3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawo opcji może zostać zastosowane wyłącznie po zrealizowaniu 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych oraz potrzeby zamówienia większej ilości pojazdów samochodowych w stosunku do przewidzianych w zakresie podstawowym. Wartość zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie wskazanym w dokumentach zamówienia, po cenach określonych w ofercie z zastrzeżeniem zapisów projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według ilości uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiorników znajdujących się w kotłowni zlokalizowanej na terenie KP w Ornecie (teren działania Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim) przy ul. Kwiatowej 13 w szacowanej ilości 11,00 m3, w tym zamówienie gwarantowane 6,00 m3 oraz zamówienie w ramach opcji 5,00 m3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz Formularz cenowy, tj. Załącznik nr 2/5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Prawo opcji może zostać zastosowane wyłącznie po zrealizowaniu 100 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku posiadania środków finansowych oraz potrzeby zamówienia większej ilości pojazdów samochodowych w stosunku do przewidzianych w zakresie podstawowym. Wartość zamówienia udzielonego w ramach prawa opcji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie wskazanym w dokumentach zamówienia, po cenach określonych w ofercie z zastrzeżeniem zapisów projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według ilości uzyskanych punktów - od największej do najmniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi określoną w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) lub inny dokument równoważny, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
UWAGA!
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) koncesji lub innego dokumentu równoważnego uprawniającego do obrotu paliwami ciekłymi, określony w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Interaktywny Formularz ofertowy – wypełniony i złożony według zasad opisanych w Rozdziale XVI SWZ,
b) Formularz cenowy, odpowiednio dla każdego zadania, sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2/1-5 do SWZ,
c) Oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SWZ oraz podpisane przez osoby uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.),
d) (jeżeli dotyczy) Wykaz podwykonawców sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 5 do SWZ,
e) (jeżeli dotyczy) Formularz upoważnienia, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania, jednakże jeżeli oferta Wykonawcy obejmuje więcej niż jedno zadanie musi zawierać dla każdego zadania oddzielnie wypełniony Załącznik nr 2/1-5 do SWZ. Pozostałe dokumenty wymagane w SWZ można złożyć dla wszystkich zadań częściowych.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna lub osoby fizyczne działające wspólnie) dodatkowo do oferty należy dołączyć:
- pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 58 ust. 2 ustawy Pzp);
- oświadczenie przygotowane na podstawie Załącznika nr 3 do SWZ – złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące podmiotu wspólnego, a nie pełnomocnika (lidera).
4. Jeżeli ofertę i załączniki podpisuje osoba inna niż wynika to ze sposobu reprezentacji wówczas wraz z ofertą musi zostać złożone pełnomocnictwo. W treści pełnomocnictwo musi zawierać określenie do jakich czynności w prowadzonym postępowaniu upoważniony jest pełnomocnik działający
w imieniu Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców, celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest zgodnie z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 ust. 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określenie żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przez upływem tego terminu.
Kopię odwołania należy przesłać na adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
ul. Partyzantów 6/8, 10-521 Olsztyn
(www.e-zamowienia.gov.pl) lub zamowienia@ol.policja.gov.pl)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.