eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego dla budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 B.Ogłoszenie z dnia 2021-05-07


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048259 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego dla budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 B.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005965788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Energetyczna 4

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-330

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 7987949

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wroclaw.sa.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sąd

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza energetycznego zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego dla budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60 B.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87a3b843-aefb-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048259

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020736/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa przyłącza wodnego i przyłączy energetycznych do SR w Opolu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wroclaw.sa.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.wroclaw.sa.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Platformę zakupową zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostępną pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl zwaną dalej Platforma zakupowa lub Platformą. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@wroclaw.sa.gov.pl, z zastrzeżeniem, iż ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Platformie, ani logowania do niej.4. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w Postępowaniu, w szczególności w zakresie przekazywania wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania, dokumentów, oświadczeń, pytań, wniosków w ramach Postępowania, odbywa się za pośrednictwem posiadanych w Platformie kont użytkowników. 5. Komunikacja Stron odbywa się w Platformie za pośrednictwem zakładki „Komunikacja”. 6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Platformy przez użytkowników Wykonawcy konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego użytkownika Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu. 7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu. 8. Korzystanie z Platformy, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: 8.1. oprogramowania zewnętrznego (dostawcy podpisu kwalifikowanego): - Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, - lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera (zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek), - system operacyjny Windows 7 i późniejsze, 8.2. oprogramowania wbudowanego w SmartPZP, - zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), - w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, - oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym. 9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Portalu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym na poziomie modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Portalu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Energetycznej 4, 53-330 Wrocław.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Apelacyjny we Wro-cławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław lub adresem e-mail: iod@wroclaw.sa.gov.pl. 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia lub realizacji umowy, która zawarta została z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na rzecz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych), tj.:a. umożliwienie realizacji i rozliczenie wykonanych prac wynikających z umowy (m.in. nadanie dostępów do systemów teleinformatycznych, zapewnienie rozliczalności działań w tych systemach, a także zapewnienie bezpieczeństwa informacji);b. ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi;c. potrzeba posiadania kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę, odpowiedzialnymi za realizację umowy, przy czym z chwilą podjęcia czynności w ramach zawarcia lub wykonywania umowy, które podlegają obowiąz-kowi udokumentowania, zmianie ulegnie przesłanka przetwarzania danych osobowych, którą od tego momen-tu będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze dot. m.in. archiwizowania dokumentów).5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3. Zakres da-nych wynika ze specyfiki przedmiotu umowy, może również wynikać z procedur oraz regulaminów obowiązują-cych u administratora danych, a udostępnianych wykonawcy umowy w celu jej realizacji (np. Regulaminu Ochrony Informacji dla Podmiotu Zewnętrznego).6. Posiadają Państwo prawo:a. na podstawie art. 15 RODO dostępu do treści swoich danych osobowych; b. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;c. na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych orazd. prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów.7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-bowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 8. Nie przysługuje Państwu:a. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na pod-stawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profi-lowaniu.11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.12. Państwa dane osobowe pochodzą od podmiotu będącego stroną umowy zawieranej z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu lub na jego rzecz. 13. Państwa dane osobowe będą przechowywane od zakończenia realizacji umowy przez okres wynikający z prze-pisów prawa dotyczących archiwizacji lub przez okres przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z-2502-10/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dla zapewnienia dostawy wody do budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60B zostanie wykonane niezależne przyłącze wodociągowe z istniejącej sieci wodociągowej ɸ 200 zlokalizowanej w drodze umiejscowionej na działce dz. nr 2/29 obręb ewidencyjny 0103 Opole będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Opolu i Sądu Okręgowego w Opolu. Długość przyłącza wodociągowego wynosi 14 m. Przyłącze będzie zabezpieczało dostawę wody do celów bytowych oraz do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru. 2. Dla zasilania podstawowego w energię elektryczną budynku Sądu Rejonowego w Opolu przyul. Ozimskiej 60B zostanie wybudowana WLZ ze złącza niskiego napięcia ZK+PP lokalizowanego przy stacji transformatorowej SN/nn Ozimska Sąd nr OPC21026 kablem YKXS 4x240 mm2 o długości 160 m do projektowanego złącza kablowego ZKA.3. Dla zasilania rezerwowego w energię elektryczną budynku Sądu Rejonowego w Opolu przyul. Ozimskiej 60B zostanie wybudowana WLZ z projektowanego złącza niskiego napięcia ZK+PP lokalizowanego przy stacji transformatorowej SN/nn Plebiscytowa 2 nr OPC21132 kablem YKXS 4x70 mm2 długości 210 m do projektowanego złącza kablowego ZKA.Przyłącza energetyczne zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego będą umiejscowione na działkach: 2/9, 2/27, 2/29 obręb ewidencyjny 0103 Opole będących w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Opolu, 2/29 obręb ewidencyjny 0103 Opole będącej w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Opolu i Sądu Okręgowego w Opolu, 2/23 obręb ewidencyjny 0103 Opole będącej w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Opolu, i działki nr 2/22 należącej do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 - Roboty drogowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryterium: cena — waga kryterium 100%.2. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:W zakresie doświadczenia:wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie następujące roboty: – minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie przyłącza wody o wartości 8 000 zł brutto.Wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie: – minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie przyłącza energetycznego o wartości 100 000 zł brutto.W zakresie dysponowania osobami:Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł.3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu;3.2. gwarancjach bankowych;3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w ust. 3 i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu nr rachunku 13 1130 1017 0021 1001 8990 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu Z-2502- 10/21 ” oraz NIP Wykonawcy. 6. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający będzie uważał wniesienie wadium w pieniądzu za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.7. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2.-3.4. za spełniony, gdy wadium zostanie złożone w oryginale, nie później niż w terminie składania ofert (najpóźniej wraz z ofertą) w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz będzie zawierało co najmniej następujące elementy:7.1 nazwę i dokładny adres gwaranta lub poręczyciela;7.2 przedmiot zamówienia;7.3 zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej dokładnie odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, gdy wystąpi jedna z następujących sytuacji:a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,b. Wykonawca, którego oferta została wybrana:- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;c. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.7.4 okres ważności umowy zabezpieczającej (który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SWZ).8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w ust. 2 w formie określonej w ust. 3, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego musi wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie) – do wykorzystania Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 454 i nast. Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania stosownego aneksu. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 454 Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza:1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,2) wystąpienie zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,3) zmianę na skutek powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,4) zmianę podwykonawcy, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowy podwykonawca spełnia w stopniu równym lub wyższym warunki wymagane przez Zamawiającego określone w treści SWZ, a także inne przewidziane Umową,5) zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone zmianami prawa w przypadku ich zmiany opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra,6) zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli spowoduje to zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego, bez zmiany wysokości wynagrodzenia umownego,7) zmianę na skutek wystąpienia konieczności uwzględnienia wpływu innych działań i przedsięwzięć Zamawiającego lub podmiotów trzecich, mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub powiązanych z Przedmiotem niniejszej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

2021-05-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.