eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa mammografu cyfrowegoOgłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046586 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mammografu cyfrowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikolaja Kopernika w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870252274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 17/19

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@med.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mammografu cyfrowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96e7710a-ad93-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046586

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00018821/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.159 Dostawa mammografu cyfrowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.med.torun.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie zapośrednictwemminiPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuapa.gov.pl/wps/portal.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej:dzp@med.torun.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniadokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przy użyciu systemów miniPortal i ePUAP opisane zostały w Regulaminie korzystaniaz mini Portau oraz Regulaminie ePUAP.Regulaminy te stanowią integralną część SWZ w zakresie, wjakim określają zasady oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbieraniaelektronicznych dokumentów i informacji przekazywanych przy ich użyciu.2.Maksymalny rozmiar plikówprzesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku oraz doformularz komunikacji w ramach systemu ePUAP wynosi 150 MB. 3.Zainteresowanyzłożenie moferty Wykonawca winien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymiw przywołanych Regulaminach. Przystąpienie do postępowania jest równoznaczne zakceptacją warunków korzystania z miniPortalu i ePUAP oraz przywołanych Regulaminów.4.Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu (narzędzia udostępnionego przez Urząd ZamówieńPublicznych,Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Cyfryzacji) dostępne sąnastronie:https://miniportal.uzp.gov.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SSM.DZP.200.25.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mammografu cyfrowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 33111650-2 - Urządzenia do mammografii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 38

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: -art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,-art. 108 ust. 1pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środkakarnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,b) oświadczenia wykonawcy,w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wrozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek odopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcynależącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,c)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;d)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego o których mowa w:-art. 108 ust. 1 pkt 3 uPzp,-art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczeniazakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,-art. 108 ust. 1 pkt 5uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłóceniekonkurencji,-art. 108 ust. 1 pkt 6 uPzp,-art. 109 ust. 1 pkt. 6 uPzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniezamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.2) O iledotyczy - W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznejlub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których tezdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlanewykonają poszczególni wykonawcy.3) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyćoświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczeniewstępne wymienione w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącegozałącznik nr 4 do SWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ(dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdyWykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzającespełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą byćskładane wspólnie.4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przezposzczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznegokluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.