eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › "Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz sprzętu informatycznego"Ogłoszenie z dnia 2021-05-05


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046264 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz sprzętu informatycznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz sprzętu informatycznego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10e2ffbd-accc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000832/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup i dostawa sprzetu jkomputerowego i oprogramowania systemowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.mikolowski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.mikolowski.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu systemu do elektronicznej obsługi zamówień Powiatu Mikołowskiego (zwanej dalej: „Systemem”) dostępnej pod adresem: https://e-zp.mikolowski.pl 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. 3) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne. 5) Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Powiatu Mikołowskiego.6) W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/ 7) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.8) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):a) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;b) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;c) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.9) Złożenie oferty w trybie podstawowym poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 13) Pliki można podpisać przed dołączeniem do systemy za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.14) Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lub• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start. Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,a) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);b) podpis zaufany;c) podpis osobisty;16) Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty oraz wiadomości wynosi 150 MB;17. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).18. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem funkcji „Wyślij” formularzy do złożenia, wycofania oferty . Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.19. Ofertę należy złożyć w oryginale przy użyciu dedykowanych funkcji Systemu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Mikołowski z siedzibą: ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów , tel. (32) 32 – 48 – 102, faks (32) 32 – 48 – 211, e-mail: kancelaria@mikolowski.pl b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Sebastian Dziuban, adres poczty elektronicznej: iod@mikolow.starostwo.gov.pl; adres do korespondencji pisemnej jak w punkcie 1 litera „a”.c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr MNZ.272.3.2021 BM, na: „Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz sprzętu informatycznego”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Pzp ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; c.d w kolejnej sekcji

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 10) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. 11) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MNZ.272.3.2021 BM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: „Dostawa komputerów i monitorów”Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i montaż następującego sprzętu:1) Komputer typu PC – 40 szt.2) Monitory do zestawu komputerowego – szt. 203) Monitory – szt. 9Kody CPV:30214000-2: Stacje robocze30200000-1 Urządzenia komputerowe30231300-0: Monitory ekranoweSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawiera załącznik nr 3a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A) Ocena ofert w Części 1:5.1 Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc)Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek VAT. Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru:Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium KcKcn = (najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.5.2. Sposób oceny oferty w kryterium „ wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia” (Kg)5.2.1 Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla części 1) do SWZ.5.2.2. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji.5.2.3 Wykonawcy są zobowiązani do zadeklarowania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 15 punktów; zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 34 punkty;5.2.4 Za zadeklarowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, wykonawca otrzyma 34 punkty. Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie. 5.2.5 Niewpisanie żadnego okresu gwarancji lub zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.5.3 Sposób oceny ofert w kryterium „wielkość pamięci RAM dla komputera typu PC” (Kp)5.3.1 Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla części 1) do SWZ.5.3.2 Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych komputerów typu PC , opisanych przez Zamawiającego w poz.1 załącznika nr 3a do SWZ. Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych komputerów typu PC - 8GB Wykonawca otrzyma 0 punktów;- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych komputerów typu PC - 12 GB Wykonawca otrzyma 1 punkt;- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych komputerów typu PC - 16 GB Wykonawca otrzyma 6 punktów;5.3.3. Niewpisanie żadnej wartości dot. pamięci RAM spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość pamięci RAM dla komputera typu PC

4.3.6.) Waga: 34,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość pamięci RAM dla komputera typu PC

4.3.6.) Waga: 6,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

A) Ocena ofert w Części 1:5.1 Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc)Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek VAT. Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru:Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium KcKcn = (najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.5.2. Sposób oceny oferty w kryterium „ wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia” (Kg)5.2.1 Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla części 1) do SWZ.5.2.2. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji.5.2.3 Wykonawcy są zobowiązani do zadeklarowania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 15 punktów; zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 34 punkty;5.2.4 Za zadeklarowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, wykonawca otrzyma 34 punkty. Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie. 5.2.5 Niewpisanie żadnego okresu gwarancji lub zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.5.3 Sposób oceny ofert w kryterium „wielkość pamięci RAM dla komputera typu PC” (Kp)5.3.1 Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1a (dla części 1) do SWZ.5.3.2 Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych komputerów typu PC , opisanych przez Zamawiającego w poz.1 załącznika nr 3a do SWZ. Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych komputerów typu PC - 8GB Wykonawca otrzyma 0 punktów;- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych komputerów typu PC - 12 GB Wykonawca otrzyma 1 punkt;- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych komputerów typu PC - 16 GB Wykonawca otrzyma 6 punktów;5.3.3. Niewpisanie żadnej wartości dot. pamięci RAM spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: „Dostawa skanerów, notebooków i oprogramowania” Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i montaż następującego sprzętu:1) Skaner - 3 szt.2) Oprogramowanie biurowe typu office - 6 szt.3) Oprogramowanie systemowe stacji roboczych w najnowszej wersji producenta - 5 szt.4) Notebook - 3 szt.5) Notebook - 2 szt. Kody CPV:30213000-5 Komputery osobiste30213100-6 Komputery przenośne48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne48620000-0 Systemy operacyjne48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych osobistych 30216110-0 Skanery komputeroweSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawiera załącznik nr 3b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30216110-0 - Skanery komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 5.1 Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc)Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek VAT. Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru:Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium KcKcn = (najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.5.2. Sposób oceny oferty w kryterium „ wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia” (Kg)5.2.1 Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1b (dla części 2) do SWZ.5.2.2. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji.5.2.3 Wykonawcy są zobowiązani do zadeklarowania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 15 punktów; zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 34 punkty;5.2.4 Za zadeklarowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, wykonawca otrzyma 34 punkty. Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie. 5.2.5 Niewpisanie żadnego okresu gwarancji lub zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.5.3 Sposób oceny ofert w kryterium „wielkość pamięci RAM dla notebooków” (Kp)5.3.1 Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1b (dla części 2) do SWZ.5.3.2 Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych notebooków , opisanych przez Zamawiającego w pozycji 4 i pozycji 5 załącznika nr 3b do SWZ. Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych notebooków - 8GB Wykonawca otrzyma 0 punktów;- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych notebooków - 12 GB Wykonawca otrzyma 1 punkt;- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych notebooków - 16 GB Wykonawca otrzyma 6 punktów;5.3.3. Niewpisanie żadnej wartości dot. pamięci RAM spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 34,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość pamięci RAM dla notebooków

4.3.6.) Waga: 6,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

5.1 Sposób oceny oferty w kryterium cena (Kc)Do oceny w przypadku kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena brutto czyli obejmująca podatek VAT. Każdej z ofert przyznane zostaną punkty wyliczone wg wzoru:Kcn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium KcKcn = (najniższa cena spośród wszystkich przedstawionych przez wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu / cena oferty badanej ) x 60.5.2. Sposób oceny oferty w kryterium „ wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia” (Kg)5.2.1 Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1b (dla części 2) do SWZ.5.2.2. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji.5.2.3 Wykonawcy są zobowiązani do zadeklarowania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie okresu gwarancji w następujący sposób:- za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów za zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 48 miesięcy Wykonawca otrzyma 15 punktów; zaoferowanie okresu gwarancji w wysokości 60 miesięcy Wykonawca otrzyma 34 punkty;5.2.4 Za zadeklarowanie dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy, wykonawca otrzyma 34 punkty. Do umowy przyjęty zostanie okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie. 5.2.5 Niewpisanie żadnego okresu gwarancji lub zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.5.3 Sposób oceny ofert w kryterium „wielkość pamięci RAM dla notebooków” (Kp)5.3.1 Ocena i przyznanie punktów w tym kryterium nastąpi na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1b (dla części 2) do SWZ.5.3.2 Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych notebooków , opisanych przez Zamawiającego w pozycji 4 i pozycji 5 załącznika nr 3b do SWZ. Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych notebooków - 8GB Wykonawca otrzyma 0 punktów;- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych notebooków - 12 GB Wykonawca otrzyma 1 punkt;- za zaoferowanie pamięci RAM dla oferowanych notebooków - 16 GB Wykonawca otrzyma 6 punktów;5.3.3. Niewpisanie żadnej wartości dot. pamięci RAM spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: „Dostawa akcesoriów komputerowych”Zakres zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek i montaż następującego sprzętu:1. Akcesoria komputerowe:• Mysz – 10 szt.• Macierz NAS – 1 szt.• Klawiatura – 10 szt.• Switch 8 portowy zarządzalny wraz z zasilaczem – 10 szt.• Pen Drive – 10 szt.• Listwa zasilająca z zabezpieczeniem przepięciowym z możliwością montażu na ścianie – 1 komplet• Zasilacz komputerowy – 3 szt.• Dysk SSD – 27 szt.• Pamięć RAM DDR4– 1 szt.• Pamięć RAM DDR3 – 9 szt.• Pamięć RAM DDR 4 – 6 szt.Kody CPV:30236000-2: Różny sprzęt komputerowySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawiera załącznik nr 3c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 5.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryterium oceny ofert: cena brutto (waga - 100%) 5.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą ocenę w ramach przyjętego kryterium oceny ofert. 5.3. Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena brutto - waga 100% (Kc): Kc = (Cmin / Cbad) x 100% przy czym 1% = 1 pkt gdzie: Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Cbad - cena brutto zaoferowana w ofercie badanejKc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny. Maksymalną ilość punktów - 100 - otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

5.1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryterium oceny ofert: cena brutto (waga - 100%) 5.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą ocenę w ramach przyjętego kryterium oceny ofert. 5.3. Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena brutto - waga 100% (Kc): Kc = (Cmin / Cbad) x 100% przy czym 1% = 1 pkt gdzie: Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Cbad - cena brutto zaoferowana w ofercie badanejKc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny. Maksymalną ilość punktów - 100 - otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W ofercie należy podać podstawowe informacje dot. oferowanego sprzętu. Wykonawca informacje te podaje w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a (dla części 1), załącznik nr 1b (dla części 2), załącznik nr 1c (dla części 3) do SWZ. 1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia , na dzień składania ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie: 1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy ; 1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeżeli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów;2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1), 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa, b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 1.5. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1) gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji i nie jest dostępny na rynku. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na wersję lub zamienniki o lepszych parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt zaoferowany został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jednoczesną propozycją zmian. 2) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego;3) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 4) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, stan pandemii, epidemii zmiany związane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich przebiegiem. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, która będzie uniemożliwiać terminowe wykonanie obowiązków umownych, Strony uzgodnią na piśmie zakres działań, jakie będą podjęte w okresie działania zjawiska siły wyższej, a po jej ustąpieniu, określą na piśmie nowe terminy realizacji Umowy. 5) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy; 6) w zakresie danych identyfikacyjnych strony umowy takich jak np. firma, adres, numer rachunku bankowego, osoby upoważnione do kontaktów/odbioru lub inne zapisy dotyczące wskazania Stron, 7) wydłużenie terminu gwarancji w związku z przedłużeniem terminu realizacji zamówienia, 8) W przypadkach określonych w przepisie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. Okres ten winien uwzględniać w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia. 4. Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania przedmiotu umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawców; 2) rezygnację z podwykonawców. 5.Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 6.W przypadku, gdy o zmianę w umowie wnioskuje wykonawca, zgłasza on wniosek Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia Wniosek powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności, jednak nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Pozostałe Zapisy w Sekcji IX Ogłoszenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1. Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do dnia 13.05.2021 r. do godz. 10:00 . Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Część dalsza sekcji III punkt.3.61. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). 3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 2, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Część dalsza sekcji VII pkt.7.4. 7 Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania, względnie przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks, jeżeli akceptuje jego treść.
2021-05-05 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.