eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrzyniewo Duże › Dostawa wyposażenia i środków trwałych w ramach projektu "Kompetentny od przedszkola 2 ..."Ogłoszenie z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00045872 z dnia 2021-05-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia i środków trwałych w ramach projektu "Kompetentny od przedszkola 2 ..."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrzyniewo Duże

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659250

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dobrzyniewo Duże, ul.Białostocka, 25

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzyniewo Duże

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-002

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857428155

1.5.8.) Numer faksu: 857197147

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@dobrzyniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzyniewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia i środków trwałych w ramach projektu "Kompetentny od przedszkola 2 ..."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93ab9126-acd8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003321/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: "Kompetentny od przedszkola 2..."

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie internetowej profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo w zakładce dedykowanej postępowaniu. Formularz „Wyślij wiadomość” służy do zadawania pytań Zamawiającemu oraz przesyłania dokumentów, o których uzupełnienie wezwał Wykonawcę Zamawiający. Ofertę Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z opisem w dziale 13 SWZ. Ofertę Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem w dziale 13 SWZ. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę razem z ofertą za pośrednictwem formularza ofertowego dostępnego na Platformie na stronie postępowania. Zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 ustawy PZP Ofertę oraz oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo dostępnego w zakładce dedykowanej postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 6.6 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Dokumenty są składane odpowiednio przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do podpisania oferty), podmiot, na którego zdolności lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach zawodowych lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisy elektronicznego. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pozostałe informacje zawarte zostały w rozdziale 8 SWZ – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 14.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: ▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta▪ kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu ▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa wyposażenia i środków trwałych w ramach projektu „Kompetentny od przedszkola 2 – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”, nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0366/19-00 prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji); ▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa PZP”; ▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy albo do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako ostatnie; ▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; ▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ▪ posiada Pani/Pan: a podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;▪ nie przysługuje Pani/Panu: związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Rir.271.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 62864,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i środków trwałych w ramach projektu „Kompetentny od przedszkola 2 – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przed szkolnej rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”, nr UDA-RPPD.03.01.01-20-0366/19-00. 3.5. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 3.6. Dostarczone przedmioty w ramach realizacji niniejszego zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach szkolnych. 3.7. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenia CE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. 3.8. Jeżeli w SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SWZ. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów musza być na poziomie nie niższym niż opisane w SWZ. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na calu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego. 3.9. Wykonawca, obowiązany jest trwale oznakować produkty stanowiące zasadnicze elementy przedmiotu zamówienia znakami graficznymi i napisami wynikającymi z aktualnie obowiązującej Instrukcji oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, adekwatnie do programu, którego dotyczy realizowana dostawa w miejscach i rozmiarach określonych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Wszystkie przedmioty w ramach zamówienia powinny spełniać wymagania dotyczące zachowania spójnej identyfikacji wizualnej dla materiałów, które oznacza obowiązkowe logotypy: znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, logo promocyjnego województwa podlaskiego oraz informacja o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Kartą wizualizacyjną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 i znakami zamieszczonymi na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl. 3.10. Zamawiający, wymaga udzielenia co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na wykonaną dostawę. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. 16 SWZ „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213200-7 - Komputer tablet

32321300-2 - Materiały audiowizualne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

39162200-7 - Pomoce i artykuły szkoleniowe

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:Cena brutto wykonania zamówienia (C)60,Termin wykonania zamówienia (T)20, Okres gwarancji (G)20, Razem100. 1. Ocena kryterium cena(60%) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; Cena określa łączną wartość brutto(tj.zVAT) złożonej przez Wykonawcę oferty, wynikającej z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium cena odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: C=(Cmin/Co) x 60pkt gdzie:C-oznacza liczbę pkt jakie otrzyma badana oferta za kryterium-cena, Cmin-oznacza najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia, spośród ważnych i nieodrzuconych ofert, Co-oznacza cenę brutto oferty badanej. Liczba punktów przyznana w ramach kryterium cena zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Za kryterium cena oferta może otrzymać maksymalnie 60pkt. 2. Ocena kryterium termin wykonania zamówienia(20%) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; Zamawiający informuje, że maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 30 dni kalendarzowych; Termin wykonania zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania zamówienia dłuższy niż termin maksymalny lub nie zaoferuje żadnego terminu wykonania zamówienia to Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art.226ust.1pkt5 ustawy PZP. Oferowany termin wykonania zamówienia należy oznaczyć w dniach w odpowiednim punkcie formularza ofertowego. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium termin wykonania zamówienia odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem: T=(Tmin/To)x20pkt gdzie: T-oznacza liczbę punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium - termin wykonania zamówienia, Tmin-oznacza najkrótszy termin wykonania zamówienia, spośród ważnych i nieodrzuconych ofert, To-oznacza termin wykonania zamówienia w ofercie badanej. Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „termin wykonania zamówienia” zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. W ramach kryterium termin wykonania zamówienia oferta może uzyskać maksymalnie 20pkt. 3. Ocena kryterium okres gwarancji (20%) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza ofertowego; Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje terminu gwarancji wynoszącego co najmniej 24 miesięcy albo nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji to Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art.226ust.1pkt.5 ustawy PZP; Oferowany termin gwarancji należy oznaczyć w pełnych miesiącach w odpowiednim punkcie formularza ofertowego. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium termin wykonania zamówienia odpowiednią liczbę punktów, zgodnie z poniższym schematem: za termin gwarancji 24mcy–0pkt,za termin gwarancji od 25mcy do 28mcy–5pkt, za termin gwarancji od 29mcy do 32mcy–10pkt, za termin gwarancji od 33mcy do 35mcy–15pkt, za termin gwarancji maksymalnie 36mcy-20pkt. Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca poda w formularzu oferty okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy do na miesiące wg zasady 1rok=12mcy. W przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu oferty, krótszego niż wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art.226ust.1pkt.5 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36-msc. Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 36-msc., a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. W ramach kryterium termin wykonania zamówienia oferta może uzyskać maksymalnie 20pkt. Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe obejmują: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 6.9. ppkt. 2) SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.9 ppkt. 2 SWZ), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w dziale 6 pkt. 6.6 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Dokumenty są składane odpowiednio przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do podpisania oferty), podmiot, na którego zdolności lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach zawodowych lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisy elektronicznego. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania zamówienia o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, w następujących sytuacjach: jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania określonych czynności w ramach przedmiotu zamówienia z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli okaże się, że niektóre elementy przedmiotu umowy będą zbędne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-10

2021-05-04 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.