eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siekierczyn › BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2023-2026Ogłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2023-2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siekierczyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siekierczyn 271

1.5.2.) Miejscowość: Siekierczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-818

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@siekierczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siekierczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2023-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e296104-9807-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00339082/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Bankowa obsługa budżetu Gminy Siekierczyn oraz jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

siekierczyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: siekierczyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6) wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
f) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
g) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
h) Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
i) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
j) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn, reprezentowany przez Wójta Gminy Siekierczyn – e-mail: ug@siekierczyn.pl, tel. 75 722 17 78.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Rafał Wielgus, kontakt
e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2275 ze zm.)
w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZP.271.10.2022).
4. Dane osobowe pochodzą od osób, których dotyczą bądź legitymujących się odpowiednim pełnomocnictwem.
5. Odbiorcami danych osobowych w związku z przeprowadzaniem postępowania mogą być: upoważnione osoby, jednostki na podstawie umów powierzenia oraz organy wskazane przez art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
6. Dane osobowe w związku z prowadzonym postępowaniem będą przechowywane zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy okres trwania umowy przekracza 4 lata – okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania oraz konsekwencje niepodania danych osobowych w związku
z prowadzonym postępowaniem wynikają z ustawy PZP (brak możliwości udziały w postępowaniu).
8. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, dane nie podlegają także profilowaniu.
9. Uczestnicy postępowania mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. W związku z postępowaniem nie przysługują:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Siekierczyn oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2023-2026:
1) otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących (w tym: podstawowych,
pomocniczych, funduszowych, walutowych) dla Gminy Siekierczyn pod nazwą: Gmina Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn oraz dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy:
- Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Polskich w Zarębie, ul. Szkolna 2, 59-800 Lubań,
- Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siekierczynie, Siekierczyn 200 A, 59-818 Siekierczyn,
- Przedszkola w Zarębie, ul. Jana Brzechwy 6, 59-800 Lubań,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Siekierczyn 296, 59-818 Siekierczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku łączenia, przekształcenia lub powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową.
2) Wykonawca zapewni, w każdej formie, realizowanie wpłat na rachunki Zamawiającego,
3) Wykonawca nie będzie obciążał opłatami i prowizjami wpłacających gotówkę na rachunki Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
4) Wykonawca zapewni:
a) realizację wszystkich wypłat gotówkowych w oddziale/filii m.in.: świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, innych wypłat,
b) realizację czeków gotówkowych z poszczególnych rachunków bankowych,
c) realizację przelewów składanych w formie elektronicznej, a także w szczególnych przypadkach w formie papierowej,
d) informowanie pisemne o każdorazowej korekcie dokonanej na rachunkach bankowych Zamawiającego,
e) wydawanie na pisemne zlecenie Zamawiającego zaświadczeń i opinii bankowych,
f) możliwość udzielenia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy; kredyt w rachunku bieżącym będzie uruchomiony na podstawie osobnej umowy i po złożeniu przez Zamawiającego wniosku kredytowego, uwzględniającego rzeczywiste kwotowe i czasowe potrzeby Gminy,
g) możliwość lokowania wolnych środków w lokatach terminowych. Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach,
h) zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej: dostęp do usług przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu,
i) realizację przelewów zagranicznych,
j) uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących oraz pomocniczych wszystkich jednostek objętych niniejszym postępowaniem,
k) możliwość generowania (wydruku) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów,
l) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu,
m) logowanie do systemu z wykorzystaniem weryfikacji dwuetapowej,
n) możliwość przygotowania i wysyłania zleceń w terminie wcześniejszym niż termin realizacji,
o) zapewnienie wielopoziomowego systemu uprawnień dla poszczególnych użytkowników,
p) w razie awarii naprawę systemu w dni robocze do 24 h od jej zgłoszenia,
q) w przypadku braku lub ograniczenia dostępu do systemu, użytkownik systemu może składać dyspozycje płatnicze w formie pisemnej w oddziale, filii lub placówce banku,
r) realizację przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), która powinna następować nie później niż w ciągu 10 minut od złożenia dyspozycji,
s) możliwość sporządzania wyciągów bankowych w terminie do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których operacja (np. przelew) dotyczy,
t) w ramach abonamentu za użytkowanie bankowości elektronicznej bank zapewni dostawę i bieżącą aktualizację oprogramowania wraz z instalacją, przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników, prawidłową pracę zainstalowanego oprogramowania i dokonywanie wszystkich czynności przy jej użyciu (np. dokonywanie przelewów) bez dodatkowych opłat. Wykonawca dostarczy urządzenia: tokeny, karty, czytniki lub inne urządzenia np. w czasie awarii, zmiany osób upoważnionych, powołania nowych jednostek organizacyjnych) na wniosek Zamawiającego. Czas realizacji nie może przekroczyć trzech dni roboczych od chwili złożenia wniosku.
u) w przypadku zmiany systemu finansowo – księgowego, Wykonawca zapewni generowanie plików z systemu bankowości elektronicznej w formacie wystandaryzowanym zapewniającym import do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego,
v) obsługę płatności masowych w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie bezpłatnie generować i prowadzić numery rachunków wirtualnych w standardzie NRB dla kontrahentów masowych płatności.
Świadczący usługi Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, o których mowa powyżej w każdej ilości jaka jest niezbędna do prawidłowej obsługi rachunków dla Gminy Siekierczyn i jej jednostek organizacyjnych.
5) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.
a) środki zgromadzone na rachunkach bankowych oprocentowane będą według stawki opro-centowania kredytu redyskontowego
b) do oferty należy przyjąć stawkę oprocentowania kredytu redyskontowego. Stopa procen-towa kredytu redyskontowego wynosi od dnia 08.09.2022 r. – 6,80 %.
c) odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach będą naliczane i dopisywa-ne do salda rachunku na koniec kwartału.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66115000-9 - Usługi transferu płatności międzynarodowych

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

66112000-8 - Usługi depozytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2026-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
A Cena (koszt) 60% = 60 pkt
B Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym 20% = 20 pkt
C Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 20%= 20 pkt
Razem 100%
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.
Wg zasady 1% = 1 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt kredytu bankowego w rachunku bieżącym

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Dla uznania, że Wykonawca spełnia ww. warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada zezwolenie
na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty
oświadczenia- załącznik numer 5.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do
oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w
rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ – zał. nr 5, 5a do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy
5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–10 ustawy Pzp,
wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym
postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom,
wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych
regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ – zał. nr 5, 5a do SWZ
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 6 do SWZ)
3. Formularz ofertowy (załącznik 1,2 do SWZ) .
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (zał. nr 7 do SWZ)
5. Informacje dotyczące wykonawcy (załącznik nr 3, 4 do SWZ) – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie:
spełnienia wymogów RODO oraz załącznik numer 8 – przynależność do grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, któregodotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 6 do SWZ)
Zobowiązanie podmiotu trzeciego – (zał. nr 7 do SWZ)
Wykaz rozwiązań równoważnych
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem
zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2324 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 6 do SWZ)
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: siekierczyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.