eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIAOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPS w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 12

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 681-35-90, 14 681-35-91

1.5.8.) Numer faksu: 14 670 -50-06, 14 681-35-90, 14 681-35-91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mops-debica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-debica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5034307-97e3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043958/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5034307-97e3-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mops-debica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamówienia.publiczne@mops-debica.pl (nie dotyczy składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.mops-debica.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych, zw. dalej RODO) oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U., poz. 2019 ze zm.), zw. dalej Pzp informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica e-mail: biuro@mops-debica.pl, który przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych e-mail: agnieszka.gazda@mops-debica.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Pzp).
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp, podmioty usług IT u Administratora, organy kontroli.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 Pzp);
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 Pzp);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DO-271/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 499262,62 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I: udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Dębicy:
1) będzie realizowane zgodnie z: ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), zwaną dalej Ups. oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896), z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700), tj. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie tej ustawy (…) schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów (…) schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31
grudnia 2022 r. Zamawiający w przedmiocie zamówienia oczekuje od Wykonawcy spełniania standardów świadczonych usług, o których mowa w ww. Rozporządzeniu, w tym dot. zapewnienia możliwości spożycia posiłku oraz dostępu do pomieszczenia kuchennego, umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku oraz gorącego napoju.
2) szacowana liczba osób, którym może być udzielone schronienie będzie 31 osób, jednakże
z nieprzewidzianych przyczyn na tym etapie postępowania, liczba ta może ulec pomniejszeniu lub powiększeniu (dla kobiet i mężczyzn).
3) schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie jego aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych przez gminę miejsca jej pobytu, np. w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki, nie wymaga podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.
4) zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest udzielenie schronienia osobie skierowanej przez Zamawiającego, na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Zamawiającego.
5) nieobecność osoby bezdomnej w schronisku do 14 dni roboczych w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego wlicza się do okresu pobytu w schronisku.
6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, niezwłocznie po podpisaniu umowy 1 egz. regulaminu schroniska, obowiązującego w schronisku dla bezdomnych, do którego będą kierowane osoby przez Zamawiającego.
7) odpłatność osoby bezdomnej za udzielenie schronienia musi być zgodna z obowiązującą
w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy.
8) Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, kogo kieruje do schroniska dla osób bezdomnych, na jaki okres oraz wysokość odpłatności.

4.2.5.) Wartość części: 452462,62 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający ocenia najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:

1) Kryterium – Cena brutto (C) – waga 40pkt.

Liczona według wzoru: C=(CN brutto/CO brutto)x40pkt.

Gdzie: C- Wartość punktowa ceny,
CN brutto – Najniższa oferowana cena brutto,
CO brutto – Cena oferty ocenianej brutto.

2) Kryterium Doświadczenie pracownika socjalnego w pracy z osobami bezdomnymi (D) – waga max. 30pkt:
a) brak pracownika socjalnego - 0pkt.
b) do 1 roku – 10 pkt.
c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie) doświadczenia – 20 pkt.
d) powyżej 2 lat doświadczenia – 30 pkt.
Będzie badane na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

3) Odległość miejsca realizacji przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (O) – waga max. 30pkt.
a) do 50 km (włącznie) - 30 pkt.
b) od 50 do 100 km (włącznie) – 20 pkt.
c) od 101 do 150 km (włącznie) - 10 pkt.
d) powyżej 151 km - 0 pkt.

3. Ocena ofert będzie ostatecznie wyliczana odrębnie dla każdej części według wzoru: OCENA = C + D+O
4. Maksymalna liczba punktów w kryterium „cena”, „doświadczenie” i „odległość” wynosi maksymalnie 100pkt.
5. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie podczas ich badania.
6. Zamawiający ocenia ofertę do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Doświadczenie pracownika socjalnego w pracy z osobami bezdomnymi (D) – waga max. 30pkt:

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość miejsca realizacji przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (O) – waga max. 30pkt.

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. II: udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Miasta Dębicy:
1) będzie realizowane zgodnie z: ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), zwaną dalej Ups oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).
2) Zamawiający szacuje, że liczba osób, którym zostanie udzielone schronienie stanowić będą 2 osoby, jednakże z nieprzewidzianych przyczyn liczba ta może ulec pomniejszeniu
lub zwiększeniu (dla kobiet i mężczyzn).
3) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi spełniać minimalne standardy podstawowych usług świadczonych w tym schronisku, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
4) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej,
w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom bezdomnym, zapewnia się posiłek
lub całodzienne wyżywienie, świadczone w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące.
7) w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę.
8) nieobecność osoby bezdomnej w schronisku do 7 dni roboczych wlicza się do okresu pobytu w schronisku.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, niezwłocznie po podpisaniu umowy 1 egz. regulaminu schroniska, do którego będą kierowane osoby przez Zamawiającego.
10) odpłatność za udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi być zgodna z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej
w Dębicy.
11) Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, kogo kieruje do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, na jaki okres oraz wysokość odpłatności.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych ministerstw w zakresie COVID-19 na czas pandemii.

4.2.5.) Wartość części: 46800,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający ocenia najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:

1) Kryterium – Cena brutto (C) – waga 40pkt.

Liczona według wzoru: C=(CN brutto/CO brutto)x40pkt.

Gdzie: C- Wartość punktowa ceny,
CN brutto – Najniższa oferowana cena brutto,
CO brutto – Cena oferty ocenianej brutto.

2) Kryterium Doświadczenie pracownika socjalnego w pracy z osobami bezdomnymi (D) – waga max. 30pkt:
a) brak pracownika socjalnego - 0pkt.
b) do 1 roku – 10 pkt.
c) powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie) doświadczenia – 20 pkt.
d) powyżej 2 lat doświadczenia – 30 pkt.
Będzie badane na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

3) Odległość miejsca realizacji przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (O) – waga max. 30pkt.
a) do 50 km (włącznie) - 30 pkt.
b) od 50 do 100 km (włącznie) – 20 pkt.
c) od 101 do 150 km (włącznie) - 10 pkt.
d) powyżej 151 km - 0 pkt.

3. Ocena ofert będzie ostatecznie wyliczana odrębnie dla każdej części według wzoru: OCENA = C + D+O
4. Maksymalna liczba punktów w kryterium „cena”, „doświadczenie” i „odległość” wynosi maksymalnie 100pkt.
5. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie podczas ich badania.
6. Zamawiający ocenia ofertę do dwóch miejsc po przecinku.
7. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Doświadczenie pracownika socjalnego w pracy z osobami bezdomnymi (D) – waga max. 30pkt:

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość miejsca realizacji przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (O) – waga max. 30pkt.

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że jest zarejestrowany
w rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi właściwego miejscowo województwa, z którego przystępuje Wykonawca.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100 000zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, spełniającymi minimalne standardy schroniska dla osób bezdomnych, zgodnie z art. 48a ust 2g Ups - dot. cz. I. Z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia
8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), tj. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie tej ustawy (...) schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów (...) schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.
i/lub spełniającymi minimalne standardy schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z art. 48a ust. 2h Ups - dot. cz. II w zależności do której części przystępuje Wykonawca. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wykazać się, że dysponuje jedna osobą, o której mowa w Rozdziale II ust. 9 i 10 SWZ.
b) wykonywał usługę udzielania schronienia dla min.: 31 osób - dot. cz. I, a w cz. II - dla min. 2 osób bezdomnych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumentem potwierdzającym ten warunek będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
2) oświadczenie Wykonawcy, że jest zarejestrowany w rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi właściwego miejscowo województwa,
z którego przystępuje Wykonawca, w oparciu o Załącznik nr 3 do SWZ.
3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku zdolności technicznej
lub zawodowej, potwierdzającej, że:
a) dysponuje osobami odpowiedzialnymi za realizacje usługi - dokumentem potwierdzającym będzie oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ oraz
b) wykaz usług - dokumentem potwierdzającym będzie wykaz wykonanych/wykonywanych usług, zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ.
c) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100 000zł - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 3

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

tak-wszystkie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie:
1) liczby osób, którym udzieli się schronienie;
2) wartości zamówienia w przypadku zmiany:
a) liczby osób, którym udzieli się schronienia;
b) dni pobytu w schronisku osób bezdomnych.
3) zmian przepisów powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na treść lub przedmiot umowy oraz zmian, o których mowa w art. 439 Pzp – zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Określa się poziom zmiany cen i materiałów uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia według wskaźnika ogłaszanego we właściwym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i/lub przepisie prawa. Zmiana wynagrodzenia będzie podlegała waloryzacji począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, od złożenia pisma Wykonawcy w tej sprawie. Wynagrodzenie materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy – jeżeli Wykonawca zaznaczy udział podwykonawcy**.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany nieistotne postanowień zawartej umowy, rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania.
3. Warunkiem dokonania zmiany jest pisemne zawiadomienie z podaniem wystąpienia okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.