eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIAOgłoszenie z dnia 2023-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

1.3.) Oddział zamawiającego: MOPS w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850019168

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 12

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 681-35-90, 14 681-35-91

1.5.8.) Numer faksu: 14 670 -50-06, 14 681-35-90, 14 681-35-91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mops-debica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-debica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5034307-97e3-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5034307-97e3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043958/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIA

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00044166

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MOPS.DO-271/1/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 499262,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. I: udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Dębicy:
1) będzie realizowane zgodnie z: ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), zwaną dalej Ups. oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896), z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700), tj. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie tej ustawy (…) schroniska dla osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów (…) schroniska dla osób bezdomnych, do dnia 31
grudnia 2022 r. Zamawiający w przedmiocie zamówienia oczekuje od Wykonawcy spełniania standardów świadczonych usług, o których mowa w ww. Rozporządzeniu, w tym dot. zapewnienia możliwości spożycia posiłku oraz dostępu do pomieszczenia kuchennego, umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku oraz gorącego napoju.
2) szacowana liczba osób, którym może być udzielone schronienie będzie 31 osób, jednakże
z nieprzewidzianych przyczyn na tym etapie postępowania, liczba ta może ulec pomniejszeniu lub powiększeniu (dla kobiet i mężczyzn).
3) schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie jego aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Przyznanie osobie bezdomnej tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych przez gminę miejsca jej pobytu, np. w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki, nie wymaga podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego.
4) zadaniem Wykonawcy przedmiotowego zamówienia jest udzielenie schronienia osobie skierowanej przez Zamawiającego, na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Zamawiającego.
5) nieobecność osoby bezdomnej w schronisku do 14 dni roboczych w ciągu 1 miesiąca kalendarzowego wlicza się do okresu pobytu w schronisku.
6) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, niezwłocznie po podpisaniu umowy 1 egz. regulaminu schroniska, obowiązującego w schronisku dla bezdomnych, do którego będą kierowane osoby przez Zamawiającego.
7) odpłatność osoby bezdomnej za udzielenie schronienia musi być zgodna z obowiązującą
w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy.
8) Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, kogo kieruje do schroniska dla osób bezdomnych, na jaki okres oraz wysokość odpłatności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.5.5.) Wartość części: 452462,62 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cz. II: udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Miasta Dębicy:
1) będzie realizowane zgodnie z: ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), zwaną dalej Ups oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896).
2) Zamawiający szacuje, że liczba osób, którym zostanie udzielone schronienie stanowić będą 2 osoby, jednakże z nieprzewidzianych przyczyn liczba ta może ulec pomniejszeniu
lub zwiększeniu (dla kobiet i mężczyzn).
3) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi spełniać minimalne standardy podstawowych usług świadczonych w tym schronisku, zgodnie z załącznikiem
nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.
4) schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług
w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej,
w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom bezdomnym, zapewnia się posiłek
lub całodzienne wyżywienie, świadczone w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi osobom bezdomnym, które posiadają decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, przez okres oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej, jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące.
7) w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę.
8) nieobecność osoby bezdomnej w schronisku do 7 dni roboczych wlicza się do okresu pobytu w schronisku.
9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, niezwłocznie po podpisaniu umowy 1 egz. regulaminu schroniska, do którego będą kierowane osoby przez Zamawiającego.
10) odpłatność za udzielenie schronienia w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi być zgodna z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej
w Dębicy.
11) Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, kogo kieruje do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, na jaki okres oraz wysokość odpłatności.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych ministerstw w zakresie COVID-19 na czas pandemii.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.5.5.) Wartość części: 46800,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 545600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 545600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 545600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Dębica

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 872-24-17-825

7.3.3) Ulica: Św. Brata Alberta 2

7.3.4) Miejscowość: Debica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 545600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 259 Pzp z uwagi, że Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258 Pzp. Cz. II zostaje unieważniona, gdyż nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.
Zgodnie z art. 255 pkt 1 Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono (…) żadnej oferty”.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.