eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługi poligraficzne w zakresie drukowania i dostawy książek i broszur / folderów dla jednostek organizacyjnych Politechniki GdańskiejOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi poligraficzne w zakresie drukowania i dostawy książek i broszur / folderów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewakield@pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi poligraficzne w zakresie drukowania i dostawy książek i broszur / folderów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5520c00a-6fca-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00043332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00464619/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/312/055/U/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne w zakresie drukowania i dostawy książek i broszur / folderów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, które Zamawiający według swoich potrzeb będzie sukcesywnie w ramach zamówień jednostkowych zlecał Wykonawcy do realizacji.
2.. Przedmiot zamówienia obejmuje:
I. Książki – oprawa miękka blokowa klejona
Format A4 (poz. 1–4)
Format A5 (poz. 5–6)
Format B5 (poz. 7–18)
II. Książki – oprawa twarda szyta nićmi lub klejona
Format 245 mm × 217 mm (poz. 19–20)
III. Broszury / foldery zszywane i klejone
Format A4 (poz. 21–24)
Format B5 (poz. 25)
Format 310 mm × 210 mm (poz. 26)
Format A5 (poz. 27–28)
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia precyzuje formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1A do SWZ.
4. Wymagania techniczne i jakościowe

1) Zadruk powierzchni:
a) odpowiedni stopień nasycenia barw (teksty o odpowiednim stopniu zaczernienia. Zamawiający nie dopuszcza druku tekstów w kolorach szarości);
b) zachowanie czystości druku;
c) zachowanie czytelności;
d) zachowanie ostrości konturów;
e) zachowanie pasowania barw elementów graficznych.
2) Wykończenie powierzchni:
a) równomierne pokrycie powierzchni;
b) brak rozwarstwień pomiędzy zadrukowaną powierzchnią a folią;
c) brak występowania nierówności;
d) brak obdarć;
e) brak zacieków;
f) brak zmarszczeń;
g) brak zabrudzeń.
3) Inne:
a) prawidłowe zachowanie marginesów;
b) zachowana czystość druku;
c) równomierna intensywność druku;
d) zachowanie odpowiednich kątów po obcięciu;
e) prawidłowy format;
f) zachowana wytrzymałość oprawy;
g) brak skosów;
h) brak występowania zjawiska odkształcania zadrukowanych powierzchni.
5. Zamawiający zastrzega, że podane w formularzu rzeczowo-cenowym liczby nakładów nie są wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w całości, tj. w ilościach wykazanych w formularzu rzeczowo-cenowym

4.5.3.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego

79341000-6 - Usługi reklamowe

79971100-2 - Usługi introligatorskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178124,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 316738,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178124,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: volumina.pl Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8522686621

7.3.4) Miejscowość: Szczecin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 137562,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.