eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w okresie 12 miesięcyOgłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w okresie 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Kantorówny 2a

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-381

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzum@mzum.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w okresie 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a37ee679-70a9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468053/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 71/XI/2022/WP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 824203,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w okresie 12 miesięcy.
Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje konwojowanie wartości pieniężnych oraz zapewnienie bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i obiektów posiadanych oraz administrowanych przez MZUiM Katowice, zlokalizowanych w następujących miejscach:
1) Drogowa Trasa Średnicowa w Katowicach (obejmuje 6 obiektów);
Szczegółowy wykaz obiektów objętych ochroną:
a) Plac Ronda im. gen. Ziętka na skrzyżowaniu al. Korfantego oraz ul. Chorzowskiej i Roździeńskiego wraz z Centrum Utrzymania Tunelu (Obiekt Nr 1);
b) Przejście podziemne pod trasą DTŚ łączące ul.Markiefki z ul.Bogucicką (Obiekt Nr 2);
c) Przejście podziemne pod trasą DTŚ łączące ul.Ściegiennego z ul.Żelazną (Obiekt Nr 3);
d) Przejście podziemne pod trasą DTŚ łączące ul.Dębową z wyjściem przy kościele (Obiekt Nr 4);
e) Obiekt nadziemny – kładka łącząca ul. Uniwersytecką z terenem pokopalnianym (Obiekt Nr 5);
f) Budynek transformatorowni ST2 znajdujący się przy obiekcie Nr 5 (Obiekt Nr 6).
2) Siedziba Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach ul. J. Kantorówny 2a;
3) Baza Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach ul. Milowicka;
4) Siedziba ul. Warszawska 19;
5) Autobusowy Dworzec Przejazdowy Pl. Szewczyka

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1012045,79 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1140873,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1012045,79 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe TOMBOR Celina Toman, Jerzy Toman Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340253861

7.3.3) Ulica: Zbożowa 38

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-657

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

podjazdy grupy interwencyjnej na wezwanie – podwykonawca dysponujący co najmniej dwoma uzbrojonym grupami interwencyjnymi

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1012045,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2024-01-01

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.