eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Dostawa podstawowych środków czystości dla potrzeb szpitalaOgłoszenie z dnia 2023-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa podstawowych środków czystości dla potrzeb szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROF.ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 18

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 46 11

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 24 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozjaroslaw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa podstawowych środków czystości dla potrzeb szpitala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe633cb5-971f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039343/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa środków czystości: mydła w płynie, płynu do mycia naczyń, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, odbywa się: za pośrednictwem Platformy SmartPZP (zwanej dalej: Platformą/Systemem)
pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w
SWZ oraz zawarte w Instrukcji użytkownika wykonawcy SmartPZP dostępnej jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/ w zakładce e-learning. 14. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu 37-500 ul. Kościuszki nr 18
• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ Jarosławiu: telefon: 16 6240656; e e-mail: daniel.panek@mpls.com.pl ; iod@spzozjaroslaw,pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa podstawowych środków czystości dla potrzeb szpitala”.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawa z dnia 11 września 2019 r.. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-3502/03/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Krem do rąk glicerynowy 100 ml 780 szt.
2 Środek do udrażniania rur 500 g w żelu 10 szt.
3 Mydło toaletowe w kostce 100g 2200 szt.
4 Pasta BHP 0,5 kg 150 szt.
5 Płyn do mycia naczyń 0,5 l 40 szt.
6 Proszek do szorowania 0.5 kg 360 szt.
7 Krem do golenia 65-75 ml 120 szt.
8 Pędzle do golenia 120 szt.
9 Maszynki do golenia 2 ostrza 1x użytku 550 szt.
10 Zmywaki szorstkie o wym. 12x15 cm 50 szt.
11 Gąbki-ścierka wzmocniona siatką 200 szt.
12 Końcówka mopa duża sznurkowa 15 szt.
13 Mopy z drążkiem + wiadro z sitem 7 szt.
14 Przepychacze gumowe 10 szt.
15 Rękawice gospodarcze powlekane nitrylem 550 par
16 Rękawice gumowe gospodarcze 40 par
17 Szczotki drewniane do szorowania z kijem /ryżowe/ 50 szt.
18 Szczotki ryżowe bez kija 50 szt.
19 Szczotka klozetowa 60 szt.
20 Szczotka włosiana drewniana dł. 35 cm z kijem 50 szt.
21 Szczotka zmiotka +szufelka 70 szt.
22 Kije drewniane do szczotek drewnianych 100 szt.
23 Ścierki do naczyń domowe o wym 50- 51x30-31 cm 320 szt.
24 Czyściki gąbczaste nie rysujące powierzchni 500 szt.
25 Ścierki do podłogi dobrze wchłaniające wodę wym. 45x60 cm 18 szt.
26 Worki czarne na śmiecie poj. 60 l a = 50 szt 2200 opak
27 Worki na śmiecie czarne poj. 35 l.a= 50 szt. 100 opak
28 Worki polietylenowe czarne o wym. 900x1200 gr.0,08 11000 szt.
29 Worki niebieskie 800x1100 gr 0,08 mm 6000 szt.
30 Worki żółte o wym 800x1100 cm gr. 0,08 mm 7000 szt.
31 Worki polietylenowe żółte o poj. 60 l gr. 0.08 mm 200 szt.
32 Worki polietylenowe niebieskie o poj. 60 l , gr. 0,08 mm 200 szt.
33 Zmywaki metalowe szorstkie 80 szt.
34 Żarówki 100 WAT 20 szt.
35 Żarówki 40 WAT 20 szt.
36 Żarówki 60 WAT 20 szt.
37 Żarówki 75 WAT 20 szt.
38 Środek emulsja do nabłyszczania i konserwacji wykładzin PCV poj. 750 ml 50 szt.
39 Środek emulsja do nabłyszczania i konserwacji podłóg z drewna o poj. 750 ml 40 szt.
40 Rękawice foliowe 1x użytku 4000 par
41 Środek do konserwacji mebli 250 ml spray 40 szt.
42 Środek w płynie do mycia i konserwacji parkietu poj.750 ml 30 szt.
43 Proszek do prania rzeczy kolorowych 110 kg.
44 Muchozol w areozolu 5 szt.
45 Preparat pleśniobojczy o poj. 0,5 l 15 szt.
46 Kostka do WC 35 - 40 g 140 szt.
47 Szampon uniwersalny do mycia wlosów o poj. 1 litr 50 szt.
48 Worki niebieskie wiązane tasiemką 120 l 1300 szt.
49 Worki niebieskie 60 l wiązane tasiemką 2200 szt.
50 Środek w plynie do mycia paneli 750 ml 50 szt.
51 Worki polietylenowe brazowe o poj 60 l, gr 0,08 mm 700 szt.
52 Worki brązowe polietylenowe o wym. 800x1100 cm , gr 0,08 mm 2000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Mydło w płynie z gliceryną w karnistrach 5 l wykonanych z tworzywa HDPE z podziałką 0,5-5l ., przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry , nie wywołujący reakcji alergicznych posiadający świeży zapach kwiatowy , pH 5,5 460 szt.
2 Skoncentrowany płyn do mycia naczyń w karnistrach 5 l skład: 5-15% anionowych składników powierzchniowo czynnych, mniej niż 5% niejonowych składników powierzchniowo czynnych , z kompozycją zapachową , zawierający konserwanty i glicerynę, zapach lemon lub podobny 400 szt.
3 Papier toaletowy w małej rolce. Wykonany z wyselekcjonowanej 2 warstwowej makulatury w kolorze białym. Gramatura minimum 2x16g/m2. Długość rolki 55 mb- 500 odcinków, średnica tulei 4,20 cm , szerokość rolki 9,40 cm, średnica rolki 12,5-13 cm. Sposób pakowania nie więcej niż 48 rolek w opakowaniu zbiorczym, oraz nie więcej niż 8 rolek w opakowaniu jednostkowym 14000 szt.
4 Ręczniki jednorazowego użytku , kuchenne , dwuwarstwowy, biały - szerokość rolki 220-230 mm, 92 listki o wymiarze 220x220-230 mm. (tolerancja ±1%), ulegające biodegradacji. Gramatura papieru [g/m²]: min. 22 g/m². Produkowany z czystej celulozy. 18000 szt.
5 Ręcznik papierowy w roli wykonany z czystej 2 warstwowej celulozy w technologii, zwiększającej wytrzymałość w stanie mokrym, gramatura 2x18g/m2, kolor biały minimum 85 % bieli, długość rolki100mb , szerokość rolki 21 cm, średnica zewnętrzna roki 18,5 cm 800 szt.
6 Dozownik do ręcznika w roli posiadający system dozowania pojedynczych listków ręcznika, długość odcinanego listka ręcznika 23-25 cm. Wymiary dozownika nie większe niż 34 cm wysokość, 31 cm szerokość, 21,5 głębokość. Dozownik wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym .Dozownik powinien być przystosowany do dozowania ręczników z pozycji Nr 5 25 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem Lub oświadczenia o prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie, ogrodnictwie lub warzywnictwie która nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców.
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe: (składane wraz z ofertą)
1. Opis rozwiązań równoważnych – jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV, podrozdział „rozwiązania równoważne”, pkt 4) SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
2. Do oferty należy dołączyć katalogi handlowych producenta lub ulotki producenta lub specyfikację produktu producenta lub karty charakterystyki produktów itp. – potwierdzające jednoznacznie zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.(dotyczy zadania numer 2)
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył próbki na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SWZ do dnia i godziny składania ofert:
1) oryginalnie zapakowane próbki oferowanych produktów (po jednym egzemplarzu dla każdej pozycji), identycznych z przeznaczonymi do późniejszej sprzedaży:
Zadanie nr 2
a) do poz. 3 (papier toaletowy) – 1 sztuka lub opakowanie
b) do poz. 4 (ręcznik jednorazowego użytku) – 1 sztuka lub opakowanie
c) do poz. 5 (ręcznik papierowy w roli) – – 1 sztuka lub opakowanie
Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do SWZ, w następujący sposób:
a) pomiar wymiarów produktów przy użyciu linijki oraz taśmy mierniczej,
b) pomiar wagi produktów
c) gramatura produktów dla pozycji wyrażonych w g/m2 przy użyciu danych w postaci wagi arkusza produktu oraz jego wymiarów

Pozostałe parametry, takie jak jego miękkość, wytrzymałość czy brak strzępiących się fragmentów zostaną sprawdzone w sposób odpowiadający codziennemu użytkowaniu produktu, zgodnie z jego przeznaczeniem, np. poprzez zmoczenie powierzchni skóry bądź blatu mebla i wytarcie ich próbką produktu, poprzez pociąganie taśmy papieru umieszczonej w dozowniku, wyjęcie arkusza ręcznika z bindy spod banderoli oraz z dozownika przy maksymalnym jego wypełnieniu, i tym podobne.
UWAGA: jako próbek Zamawiający wymaga złożenia wyrobów identycznych z przeznaczonymi do późniejszej sprzedaży. Próbki stanowią podstawę oceny oferty w kryterium „Jakość”. Próbki muszą być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której oferty dotyczą – opis powinien zawierać nazwę Wykonawcy, numer pozycji, której dotyczą oraz numer katalogowy, jeśli produkt go posiada. Próbki podlegają zwrotowi na zasadach przewidzianych w art. 77 ustawy pzp.

1. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust 2 ustawy PZP.
2. Zamawiający w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 1 powyżej nie zastosuje, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych. W celu zrealizowania przepisu o którym mowa powyżej Zamawiający może wymagać od Wykonawców złożenia dowodów potwierdzających zgodność oferowanych przedmiotów zamówienia z opisem i wymaganiami zawartymi w Formularzu cenowym - katalogi, karty charakterystyki, ulotki aplikacyjne w języku polskim, opisujące szczegółowo właściwości oferowanych zestawów odczynnikowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Do oferty należy dołączyć katalogi handlowych producenta lub ulotki producenta lub specyfikację produktu producenta lub karty charakterystyki produktów itp. – potwierdzające jednoznacznie zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.(dotyczy zadania numer 2)
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył próbki na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SWZ do dnia i godziny składania ofert:
1) oryginalnie zapakowane próbki oferowanych produktów (po jednym egzemplarzu dla każdej pozycji), identycznych z przeznaczonymi do późniejszej sprzedaży:
Zadanie nr 2
a) do poz. 3 (papier toaletowy) – 1 sztuka lub opakowanie
b) do poz. 4 (ręcznik jednorazowego użytku) – 1 sztuka lub opakowanie
c) do poz. 5 (ręcznik papierowy w roli) – – 1 sztuka lub opakowanie


1. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie na podstawie art. 107 ust 2 ustawy PZP.
2. Zamawiający w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 1 powyżej nie zastosuje, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych. W celu zrealizowania przepisu o którym mowa powyżej Zamawiający może wymagać od Wykonawców złożenia dowodów potwierdzających zgodność oferowanych przedmiotów zamówienia z opisem i wymaganiami zawartymi w Formularzu cenowym - katalogi, karty charakterystyki, ulotki aplikacyjne w języku polskim, opisujące szczegółowo właściwości oferowanych zestawów odczynnikowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku/oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie
z treścią załącznika nr 5 (jeżeli dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa zostanie zawarta na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym
w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Strony ustalają, że dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji dostaw:
− jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,
w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi,
− jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.