eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobczyce › Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach RI.271.318.2021.ANMAOgłoszenie z dnia 2021-04-26


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00040837 z dnia 2021-04-26

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach RI.271.318.2021.ANMA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Dobczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-410

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dobczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dobczyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce,m,345533,2021.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach RI.271.318.2021.ANMA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bec87ca0-8265-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00040837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.318.2021.ANMA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 185185,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia z wolnej ręki jest odbiór, transport i zagospodarowanie: - ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Dobczycach ul Jagiellońska 45a, 32-410 Dobczyce.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513900-5 - Usługi likwidacji osadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 319572

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 319572

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 319572

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Forma Usługowo-Handlowa KOP-EKO Karol Trzupek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 357121371

7.3.3) Ulica: Zalesiany 1

7.3.4) Miejscowość: Gdów

7.3.5) Kod pocztowy: 34-420

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319572,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 213 ust. 1 w zw. z art. 305 ust. 2 Ustay Pzp.W pierwszym postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty, (patrz 2021/BZP 00027228/01)Tym samym zaistniała przesłanka udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 213 ust. 1 w zw. z art. 305 ust. 2 Ustawy PzpArt. 305. [Warunki udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki] Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 7-14;2) 94 w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
2021-04-26 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.