eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobczyce › Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach.Ogłoszenie z dnia 2021-04-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027228 z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Dobczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-410

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dobczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dobczyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce,m,345533,2021.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Dobczycach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bec87ca0-8265-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003933/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni w Dobczycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00016891/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.224.2021.ANMA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 429340,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie: - ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) w ilości 920 Mg - skratek (kod odpadu: 19 08 01) w ilości 23 Mg - zawartość piaskowników (kod odpadu: 19 08 02) w ilości 5 Mg z Oczyszczalni Ścieków w Dobczycach ul Jagiellońska 45a, 32-410 Dobczyce.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513900-5 - Usługi likwidacji osadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 12 marca 2021r Zamawiający upublicznił ogłoszenie o zamówieniu zamieszczając je w Biuletynie Zamówień Publicznych i na swojej stronie internetowej. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22 marca 2021r , godzina 11.00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia w/w postępowanie.
2021-04-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.