eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › BUDOWA BUDYNKU KULTURALNO-SPORTOWEGO W ŁOPUCHOWIE - ETAP IOgłoszenie z dnia 2021-04-22


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038884 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA BUDYNKU KULTURALNO-SPORTOWEGO W ŁOPUCHOWIE – ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MUROWANA GOŚLINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 89 23 661

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@murowana-goslina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.murowana-goslina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA BUDYNKU KULTURALNO-SPORTOWEGO W ŁOPUCHOWIE – ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc6ce117-a3a4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001362/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 BUDOWA BUDYNKU KULTURALNO SPORTOWEGO W ŁOPUCHOWIE - ETAP I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://przetargi.murowana-goslina.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://przetargi.murowana-goslina.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://przetargi.murowana-goslina.pl. 2.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer, d)włączona obsługa JavaScript, e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.; f)podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).g3. Instrukcja Użytkownika znajduje się na Platformie zakupowej, w zakładce Pomoc.4. Zamawiający będzie przekazywał informacje takie jak odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, za pośrednictwem Platformy zakupowej. 5.Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcji użytkowników Platformy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: a)Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina;b)Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina;c)dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl;d)Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp;e)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie – etap I " nr postępowania: ZP.272.7.2021 prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa;f)obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;g)w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h)posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo (1)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących;(2)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);(3)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);(4)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. b) Zamawiający ponadto informuje:- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 729479,07 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia:1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy na własny koszt, ryzyko oraz we własnym zakresie. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie – etap I, położonego na terenie działki nr 10/7, miejscowość Łopuchowo, gmina Murowana Goślina. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stanu surowego – otwartego obejmującego:a) roboty fundamentowe w tym:-usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, -ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III), -podkłady betonowe gr. 15cm na podłożu gruntowym - beton C12/15,-przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli,-ławy i stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1,3 m - wysokość 40cm - beton C20/25 W8,-izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych,-fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, -rdzenie żelbetowe ściany fundamentowej - beton C20/25,-izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych, -ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styropianowymi - płyty styropianowe typu AQUA (wodoodporne) gr. 12cm,-zasypanie wykopów fundamentowych; b) roboty murowe - ściany nośne, elementy konstrukcyjne: -ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust),-nadproża strunobetonowe 120x120 mm,-słupy żelbetowe - beton C20/25,-belki, podciągi i wieńce żelbetowe, -kominy wentylacyjne systemowe, -komin spalinowy systemowy,-wykończenie kominów ponad dachem płytami styropianowymi - styropian EPS gr. 5 cm wraz z wyprawą elewacyjna z tynku akrylowego;c) dach - konstrukcja, pokrycie: -konstrukcja dachu nad salą gimnastyczną: (1) pokrycie dachu wykonane z wielowarstwowej membrany dachowej gr. 1,8mm,(2) pokrycie dachu wykonane z wielowarstwowej membrany dachowej gr. 1,8mm,(3) pokrycie dachu wykonane z wielowarstwowej membrany dachowej gr. 1,8mm,(4) docieplenie wełną mineralna gr 25cm,(5) dźwigary pełnościenne dwutrapezowe ze stężeniami stalowymi oraz płatwiami, z drewna klejonego GL 24 o odporności ogniowej R30,(6) paroizolacja,(7) blacha trapezowa;-konstrukcja dachu nad niższa częścią:(1) pokrycie dachu wykonane z wielowarstwowej membrany dachowej gr. 1,8mm,(2) docieplenie wełną mineralna gr 25cm,(3) paroizolacja,(4) strop filigran gr. 25cm;d) obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze - obróbki pod rynnami (pas podrynnowy) oraz nad rynnami (pas nadrynnowy), obróbki kominów, i ścian attykowych;e) rury spustowe tytan-cynk o śr. 125mm;f) montaż instalacji odgromowej;g) instalacja k.s. podposadzkowa.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1) dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie opracowanej przez firmę MAATProject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań, 2) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3) przedmiarach robót,4) Specyfikacji Warunków Zamówienia.Dla ww. zakresu prac została wydana Decyzja nr 2149/19 pozwolenia na budowę z dnia 26.04.2019 r. wydana przez Starostę Poznańskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262522-6 - Roboty murarskie

45262620-3 - Ściany nośne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45422000-1 - Roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Oferty oceniane będą punktowo. 2. Maksymalna liczba punktów w poszczególnych kryteriach równa jest określonej wadze kryterium w %. 3. Do porównania ofert pod kątem kryterium oceny ofert stosuje się wzory opisane w SWZ. 4.Łączna maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta – wynosi 100 punktów. 5. Oferta z najwyższą ilością punktów – w każdej części przedmiotu zamówienia - zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 7. Szczegółowy opis oceny ofert zawarto w rozdziale XXI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: DŁUGOŚĆ OKRESU GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej Wykonawcy:: Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania, którego przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa budynku o kubaturze co najmniej 1000 m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto.Przez jedno zadanie Zamawiający rozumie wykonanie zadania na podstawie jednej umowy.Uwaga ! W przypadku składania oferty przez konsorcjum Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane doświadczenie).Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum wykonawców) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu robót. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia (Zamawiający żąda wykazania się przez Wykonawcę robotami budowlanymi rzeczywiście wykonanymi przez Wykonawcę). Jeżeli pojedynczy członek Konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 118 PZP.Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu.2. Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśniania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 2 do formularza oferty;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ppkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 2 powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.5) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków.6) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą kosztorys ofertowy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę na formularzu ofertowym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ wraz z nw. dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy:a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego,b) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączniki stanowiące Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) - zgodny w zakresie przedmiotu robót oraz obmiarów podanych w przedmiarze robót. Tabela kosztorysu ofertowego winna odpowiadać tabeli przedmiaru robót, tj. powinna zawierać wszystkie pozycje przedmiarowe (bez możliwości ich pomijania). Dla każdej pozycji kosztorysu należy podać m.in. nazwę/opis pozycji, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową, wartość pozycji. Jeżeli w wyniku dokonanej przez Wykonawcę analizy dokumentacji projektowej uzna ilość robót określoną w przedmiarze robót za niewłaściwą, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 284 ustawy Pzp,c) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3 do formularza ofertowego). Ponadto Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 b) powyżej,d) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień SWZ,e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI pkt 5 ppkt 2) SWZ. Warunek ten dotyczy również odpowiednio osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do reprezentacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 900 PLN (słownie PLN: trzy tysiące dziewięćset).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. 4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Zamawiającego – Gminę Murowana Goślina.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.8. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.9. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr: 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:1) personelu Wykonawcy w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej wykonywanie umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w jego ofercie pod warunkiem, że nowe osoby zaproponowane będą spełniały warunki udziału przewidziane dla tych osób i opisane w SWZ;2) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: a) powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy; b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót; c) powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SWZ; 3) terminu wykonania umowy o czas opóźnienia Wykonawcy, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i będzie następstwem poniżej wskazanych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy: a) w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych, pod warunkiem, że konieczność wykonywania robót w okresie wystąpienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność z powodu braku zabezpieczenia terenu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, na którym prowadzi się roboty budowlane - dopuszcza się wydłużenie terminu o liczbę dni, w których z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunków atmosferycznych brak było możliwości wykonywania umowy w sposób, który pozwoliłby na wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pomimo starań Wykonawcy i zastosowania środków zapobiegawczych (w tym również brak było możliwości, z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy, zmiany kolejności wykonywania robót w sposób, który pozwoliłyby na terminowe wykonanie przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczególności wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegające od przeciętnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich dwóch lat od daty złożenia oferty przez Wykonawcę, dla obszaru obejmującego miejsce wykonywania robót, a dotyczących takich warunków atmosferycznych, na jakie powołuje się Wykonawca, dla takiego samego miesiąca kalendarzowego, jak ten, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne, na jakie powołuje się Wykonawca, które to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologię wykonywania robót, normy lub inne przepisy - uniemożliwiły wykonywanie robót;b) zawieszenia/wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; c) wystąpienia Siły wyższej, klęski żywiołowej; d) wprowadzenia ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych w dostępie do placu budowy lub objęcie kwarantanną co najmniej 40% osób skierowanych do wykonywania prac przez Wykonawcę, w takim przypadku termin wykonania umowy może zostać wydłużony o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni ograniczenia dostępu do placu budowy lub liczbę dni w której stan załogi objętej kwarantanną a skierowanej do realizacji przedmiotu umowy wynosił co najmniej 40%; e) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez, lub dającej się przypisać Zamawiającemu; f) konieczności przeprowadzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, lub wykopalisk archeologicznych;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://przetargi.murowana-goslina.pl (Platforma zakupowa) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. cd.pktu 7.4 ogłoszeniag) konieczności usunięcia niewypałów i niewybuchów; h) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych; i) stwierdzenia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; j) konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych; k) konieczności wykonania robót dodatkowych; l) następstwa działania organów administracji, w szczególności odmowy wydania lub przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.; 4) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, częściowego zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy lub jego części, zmianę sposobu wykonania dostaw, usług lub robót budowlanych, z następujących przyczyn: a) sytuacji epidemicznej lub wprowadzenia przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub innych ograniczeń w funkcjonowaniu państwa, lub jego części, lub Stron umowy; b) zmian obowiązujących przepisów prawa, wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wynikających ze zmian ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), wchodzących w życie po dniu zawarcia Umowy, - ile okoliczności, o których mowa w lit. a i b powyżej, wpływają na należyte wykonanie Umowy i Strona uprawdopodobni powyższe okoliczności;5) w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia którejkolwiek z nw. okoliczności: a) w przypadku, gdy zostaną ujawnione wady dokumentacji projektowej, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej poprzez zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym do usunięcia wad dokumentacji projektowej; b) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia umowy, które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej poprzez zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla dostosowania do zmian przepisów prawnych; c) w przypadku wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektów budowlanych, które mogą skutkować, w świetle przyjętych w umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy poprzez zastosowanie odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie niezbędnym dla uniknięcia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu tych okoliczności; d) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; e) w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych przyjętych w dokumentacji projektowej; f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;g) w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych.2. Dopuszcza się możliwość zmian umowy w przypadkach i na zasadach opisanych w art. 455 Prawa zamówień publicznychII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 5% wynagrodzenia brutto
2021-04-22 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.