eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › dostawa energii elektrycznej do 19 obiektów Wigierskiego Parku NarodowegoOgłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawa energii elektrycznej do 19 obiektów Wigierskiego Parku Narodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIGIERSKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664930

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywe 82

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stefan.mackiewicz@wigry.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wigry.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e02d3169-6c7e-11ec-ae77-fe331fedffdc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa energii elektrycznej do 19 obiektów Wigierskiego Parku Narodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e02d3169-6c7e-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000618/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 energia elektryczna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011091/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 200000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 19 punktów odbioru w planowanej
ilości 203000 kWh (szacowane zużycie energii za 2021 rok) na okres od dnia 1 lutego 2022 do
dnia 31 grudnia 2022 roku. Planowana do zakupu ilość energii elektrycznej ma jedynie charakter
deklaratywny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części umowy, to jest do
niewykorzystania planowanej do zakupu ilości energii elektrycznej. Z tego tytułu Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu większej niż
planowana ilości energii elektrycznej. W tej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do
dostarczenia ponadplanowej ilości energii po cenach zaproponowanych w ofercie w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej
możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte oraz wycenione w
Formularzu Ofertowym Wykonawcy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia energii
elektrycznej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający udostępni niezbędne dane punktów poboru
energii elektrycznej w wersji edytowalnej i niezbędne dokumenty do przeprowadzenia procedury
zmiany sprzedawcy. Niniejsze postepowanie dotyczy dostaw energii elektrycznej, umowy są
obecnie rozdzielone. Zamawiający ma obecnie podpisane umowy z PGE Dystrybucja.
Zamawiający upoważni Wykonawcę do wypowiedzenia obowiązujących umów t terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy. Zamawiający
udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego
zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania niezbędnych czynności
do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcę

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 230251,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 230251,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 230251 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 147309189

7.3.3) Ulica: Gotarda 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-683

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 230251,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.