eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przedłużenie gwarancji sprzętu serwerowego w podziale na trzy częściOgłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przedłużenie gwarancji sprzętu serwerowego w podziale na trzy części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140313762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Anielewicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-157

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedłużenie gwarancji sprzętu serwerowego w podziale na trzy części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b74f4a1-6404-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00034761

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009159/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wsparcie serwisowe urządzeń serwerowych (serwery, macierze, backup, urządzenia sieciowe etc.)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00330203/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.39.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 194995,91 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia
i serwisu producenta urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware, Mikroprogram) na okres 12 miesięcy.
Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:
1) Część I – Przedłużenie gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta sprzętu serwerowego firmy: HP

4.5.3.) Główny kod CPV: 72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

4.5.5.) Wartość części: 8250,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia
i serwisu producenta urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware, Mikroprogram) na okres 12 miesięcy.
Część II – Przedłużenie gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta sprzętu serwerowego firmy: Fujitsu + Brocade

4.5.3.) Główny kod CPV: 72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia
i serwisu producenta urządzeń serwerowych wraz ze wsparciem i serwisem oprogramowania wbudowanego (BIOS, UEFI, Firmware, Mikroprogram) na okres 12 miesięcy.
Część III – Przedłużenie gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta sprzętu serwerowego firmy: CISCO

4.5.3.) Główny kod CPV: 72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

4.5.5.) Wartość części: 867453,91 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, informuje, iż w treści SWZ w zakresie Części nr 1 i Części nr 2 przedmiotu zamówienia, zaistniał nieusuwalny błąd co do zakresu przedmiotu zamówienia, wskutek czego postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W części nr 1 i Części nr 2 przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymagał przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych firmy HP
- Część nr 1 oraz przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych firmy: Fujitsu+Brocade - Część nr 2, jednocześnie w części szczegółowej opisu przedmiotu zamówienia oraz „Formularzu oferty” w zakresie ww. Części Zamawiający wymagał wznowienia lub przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia
i serwisu producenta urządzeń serwerowych odpowiednio na sprzęt firmy: HP oraz Fujitsu+Brocade.

Wobec faktu, iż zaistniała nieusuwalna i niewątpliwa sprzeczność co do zakresu przedmiotu zamówienia w dokumentach Zamawiającego, biorąc pod uwagę zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasadę przejrzystości postępowania, przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, informuje, iż w treści SWZ w zakresie Części nr 1 i Części nr 2 przedmiotu zamówienia, zaistniał nieusuwalny błąd co do zakresu przedmiotu zamówienia, wskutek czego postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W części nr 1 i Części nr 2 przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymagał przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych firmy HP
- Część nr 1 oraz przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia i serwisu producenta urządzeń serwerowych firmy: Fujitsu+Brocade - Część nr 2, jednocześnie w części szczegółowej opisu przedmiotu zamówienia oraz „Formularzu oferty” w zakresie ww. Części Zamawiający wymagał wznowienia lub przedłużenia gwarancji producenta, wsparcia
i serwisu producenta urządzeń serwerowych odpowiednio na sprzęt firmy: HP oraz Fujitsu+Brocade.

Wobec faktu, iż zaistniała nieusuwalna i niewątpliwa sprzeczność co do zakresu przedmiotu zamówienia w dokumentach Zamawiającego, biorąc pod uwagę zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasadę przejrzystości postępowania, przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 96000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Geotechnology IT Group sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272651872

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 96000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.