eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w GliwicachOgłoszenie z dnia 2023-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://mzuk.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/13806

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4b23ba6-6c9e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00033213

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017712/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Odbiór i wywóz odpadów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00463799/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.105.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: Odbiór i wywóz odpadów z cmentarzy, tj.:
1)Cmentarz Łabędy, ul. Wrzosowa - Dz. Łabędy.
2)Cmentarz Centralny, ul. Kozielska 120 - Dz. Wojska Polskiego.
3)Cmentarz Lipowy, ul. Poniatowskiego - Dz. Zatorze.
4)Cmentarz Wilcze Gardło, ul. Niezapominajki - Dz. Wilcze Gardło.
5)Cmentarz Ligota Zabrska, ul. św. Jacka - Dz. Ligota Zabrska.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, szkło, plastik, metal).
2.Wywóz odpadów pozostałych po segregowaniu (zmieszane).
3.Ilość i rodzaj odpadów określa ZAŁĄCZNIK A do SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia).
4.Ilość pojemników wraz z ich pojemnością określa ZAŁĄCZNIK C do SWZ.
Istotne warunki zamówienia:
1.Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywanych prac wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na jego telefoniczne zgłoszenie, w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, za każdorazowym potwierdzeniem wykonania.
2.Miejsce magazynowania odpadów Wykonawca winien pozostawić czyste i uprzątnięte oraz zebrać wszystkie odpady leżące wokół pojemników.
3.Odpady komunalne gromadzone będą w znormalizowanych pojemnikach, które winien dostarczyć Wykonawca zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym ZAŁĄCZNIK C do SWZ, który obejmuje pojemniki 1,1m3 ± 15%, 5 m3 ± 15%. Dostarczone pojemniki muszą być zamykane.
4.Wykonawca będzie utrzymywał stałą liczbę pojemników wg ZAŁĄCZNIKA C, a w razie ich zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące pojemniki.
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz pojemności pojemników w trakcie trwania umowy.
6.Zamawiający zapewni dostęp i dojazd do miejsca lokalizacji pojemników.
7.Droga dojazdowa do miejsca lokalizacji pojemników będzie utwardzona.
8.Wszystkie pojemniki winny być zaopatrzone w logo Wykonawcy oraz opisane zgodnie z ich przeznaczeniem. Za odpowiednie przygotowanie pojemników odpowiada Wykonawca.
9.Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca wytwarzania staje się ich posiadaczem i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich magazynowanie, przechowywanie dalsze składowanie oraz przetworzenie, jak również ponosi opłaty na rzecz ochrony środowiska zgodnie z ustawą o odpadach i innych obowiązujących przepisach.
10.Wykonawca odbiór odpadów winien każdorazowo potwierdzić poprzez wystawienie potwierdzenia odbioru odpadu z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu oraz jego sortymentu.
11.Potwierdzenie odbioru odpadów winno być podpisane przez wyznaczoną osobę (kierownik, konserwator obiektu) na danej jednostce.
12.Potwierdzenia odbioru odpadów nie poświadczone przez wyznaczoną osobę nie będą uznawane.
13.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości wywiezionych odpadów.
14.Wykonawca winien dostarczyć karty przekazania odpadów do sortowni oraz instalacji odbierającej odpady.
15.Wykonawca zobowiązany jest do 15 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale do kwartalnego przedstawienia sprawozdania z ilości wszystkich rodzajów odebranych odpadów.
16.Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
17.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia liczby pojemników wg ZAŁĄCZNIKA C najpóźniej do dnia 28.02.2023 r.
18.Faktura ma być dostarczona do Zamawiającego do 10 dnia roboczego następnego miesiąca, na każdą jednostkę osobno (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM C do SWZ).
19.Na jednej fakturze winny być zawarte wszystkie kategorie odpadów wywiezione z danej jednostki.
20.Niedopuszczalne jest dostarczenie faktur na jednostkę, każdy odpad osobno.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.5.) Wartość części: 540000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Odbiór i wywóz odpadów z pozostałych jednostek, tj.:
1)Boisko, ul. Radomska - Dz. Brzezinka.
2)OW Czechowice, ul. Ziemięcicka 62 - Dz. Czechowice.
3)Baza, ul. Strzelców Bytomskich 25c - Dz. Łabędy.
4)Boisko, ul. Fiołkowa 26 - Dz. Łabędy.
5)Boisko, ul. Piaskowa - Dz. Łabędy.
6)Pływalnia Olimpijczyk, ul. Oriona 120 - Dz. Kopernik.
7)Targ, ul. Kopernika - Dz. Kopernik.
8)Korty Tenisowe, ul. Kosynierów 6 - Dz. Szobiszowice.
9)Pływalnia Delfin, ul. Warszawska 35 - Dz. Szobiszowice.
10)Palmiarnia, ul. Fredry 6 - Dz. Śródmieście.
11)Izba Wytrzeźwień, ul. Okopowa 6 - Dz. Śródmieście.
12)Targ, ul. Lipowa - Dz. Zatorze.
13)Boisko, ul. Niezapominajki - Dz. Wilcze Gardło.
14)Stadion, ul. Lekarska 5 - Dz. Ostropa.
15)Pływalnia Mewa, ul. Mewy 36 - Dz. Sikornik.
16)Boisko, ul. Jasna 31 - Dz. Trynek.
17)Giełda Samochodowa, ul. Błonie 12 - Dz. Ligota Zabrska.
18)Schronisko dla Zwierząt, ul. Wschodnia 56 - Dz. Sośnica.
19)Hala Sośnica, ul. Sikorskiego 130 - Dz. Sośnica.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, szkło, plastik, metal);
2.Wywóz odpadów ulegających biodegradacji;
3.Wywóz odpadów pozostałych po segregowaniu (zmieszane);
4.Wywóz przepracowanych olejów syntetycznych i mineralnych, zużytych filtrów paliwowych i olejowych, smarów;
5.Wywóz przepracowanych płynów hamulcowych, sorbentów i materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania;
6.Wywóz zużytych urządzeń elektrycznych w tym również zużytych świetlówek oraz zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego;
7.Wywóz zużytych baterii;
8.Wywóz zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów;
9.Wywóz odpadów wielkogabarytowych;
10.Wywóz zużytych ubrań ochronnych.
11.Ilość i rodzaj odpadów określa ZAŁĄCZNIK B do SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia).
12.Ilość pojemników wraz z ich pojemnością określa ZAŁĄCZNIK D do SWZ.
Istotne warunki zamówienia:
1.Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywanych prac wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na jego telefoniczne zgłoszenie, w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, za każdorazowym potwierdzeniem wykonania.
2.W przypadku Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, Wykonawca ma obowiązek nie później niż 3 godziny od przyjęcia zgłoszenia opróżnić pojemniki na odpady.
3.Miejsce magazynowania odpadów Wykonawca winien pozostawić czyste i uprzątnięte oraz zebrać wszystkie odpady leżące wokół pojemników.
4.Odpady komunalne gromadzone będą w znormalizowanych pojemnikach, które winien dostarczyć Wykonawca zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym ZAŁĄCZNIK D do SWZ, który obejmuje pojemniki 240l ± 15%, 1,1m3 ± 15%, 2,5m3 ± 15%, 5 m3 ± 15%. Dostarczone pojemniki muszą być zamykane.
5.Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć specjalistyczne pojemniki na zużyte oleje, smary, płyny hamulcowe, filtry, czyściwa i sorbenty, zużyte baterie, świetlówki, sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz części pozostałe z demontażu pojazdów.
6.Wykonawca będzie utrzymywał stałą liczbę pojemników wg ZAŁĄCZNIKA D, a w razie ich zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące pojemniki.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz pojemności pojemników w trakcie trwania umowy.
8.Zamawiający zapewni dostęp i dojazd do miejsca lokalizacji pojemników.
9.Droga dojazdowa do miejsca lokalizacji pojemników będzie utwardzona.
10.Wszystkie pojemniki winny być zaopatrzone w logo Wykonawcy oraz opisane zgodnie z ich przeznaczeniem. Za odpowiednie przygotowanie pojemników odpowiada Wykonawca.
11.Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca wytwarzania staje się ich posiadaczem i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich magazynowanie, przechowywanie dalsze składowanie oraz przetworzenie, jak również ponosi opłaty na rzecz ochrony środowiska zgodnie z ustawą o odpadach i innych obowiązujących przepisach.
12.Wykonawca odbiór odpadów winien każdorazowo potwierdzić poprzez wystawienie potwierdzenia odbioru odpadu z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu oraz jego sortymentu.
13.Potwierdzenie odbioru odpadów winno być podpisane przez wyznaczoną osobę (kierownik, konserwator obiektu) na danej jednostce.
14.Potwierdzenia odbioru odpadów nie poświadczone przez wyznaczoną osobę nie będą uznawane.
15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości wywiezionych odpadów.
16.Wykonawca winien dostarczyć karty przekazania odpadów do sortowni oraz instalacji odbierającej odpady.
17.Wykonawca zobowiązany jest do 15 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale do kwartalnego przedstawienia sprawozdania z ilości wszystkich rodzajów odebranych odpadów.
18.Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
19.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia liczby pojemników wg ZAŁĄCZNIKA D najpóźniej do dnia 28.02.2023 r.
20.Faktura ma być dostarczona do Zamawiającego do 10 dnia roboczego następnego miesiąca, na każdą jednostkę osobno (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM D do SWZ).
21.Na jednej fakturze winny być zawarte wszystkie kategorie odpadów wywiezione z danej jednostki.
22.Niedopuszczalne jest dostarczenie faktur na jednostkę, każdy odpad osobno.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.5.) Wartość części: 401327,73 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 539589,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1073263,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 539589,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312211431

7.3.3) Ulica: Kaszubska 2

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 539589,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 400842,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 400842,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 400842,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6312211431

7.3.3) Ulica: Kaszubska 2

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 400842,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.