eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w GliwicachOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór i wywóz odpadów z jednostek Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271048212

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 25c

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-109

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzuk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.gliwice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468466

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00463799/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
CZĘŚĆ II: Odbiór i wywóz odpadów z pozostałych jednostek, tj.:
1)Boisko, ul. Radomska - Dz. Brzezinka.
2)OW Czechowice, ul. Ziemięcicka 62 - Dz. Czechowice.
3)Baza, ul. Strzelców Bytomskich 25c - Dz. Łabędy.
4)Boisko, ul. Fiołkowa 26 - Dz. Łabędy.
5)Boisko, ul. Piaskowa - Dz. Łabędy.
6)Pływalnia Olimpijczyk, ul. Oriona 120 - Dz. Kopernik.
7)Targ, ul. Kopernika - Dz. Kopernik.
8)Korty Tenisowe, ul. Kosynierów 6 - Dz. Szobiszowice.
9)Pływalnia Delfin, ul. Warszawska 35 - Dz. Szobiszowice.
10)Palmiarnia, ul. Fredry 6 - Dz. Śródmieście.
11)Izba Wytrzeźwień, ul. Okopowa 6 - Dz. Śródmieście.
12)Targ, ul. Lipowa - Dz. Zatorze.
13)Boisko, ul. Niezapominajki - Dz. Wilcze Gardło.
14)Stadion, ul. Lekarska 5 - Dz. Ostropa.
15)Pływalnia Mewa, ul. Mewy 36 - Dz. Sikornik.
16)Boisko, ul. Jasna 31 - Dz. Trynek.
17)Giełda Samochodowa, ul. Błonie 12 - Dz. Ligota Zabrska.
18)Schronisko dla Zwierząt, ul. Wschodnia 56 - Dz. Sośnica.
19)Hala Sośnica, ul. Sikorskiego 130 - Dz. Sośnica.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, szkło, plastik, metal);
2.Wywóz odpadów ulegających biodegradacji;
3.Wywóz odpadów pozostałych po segregowaniu (zmieszane);
4.Wywóz przepracowanych olejów syntetycznych i mineralnych, zużytych filtrów paliwowych i olejowych, smarów;
5.Wywóz przepracowanych płynów hamulcowych, sorbentów i materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania;
6.Wywóz zużytych urządzeń elektrycznych w tym również zużytych świetlówek oraz zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego;
7.Wywóz zużytych baterii;
8.Wywóz zużytych opon samochodowych oraz rolniczych;
9.Wywóz zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów;
10.Wywóz odpadów wielkogabarytowych;
11.Wywóz zużytych ubrań ochronnych.
12.Ilość i rodzaj odpadów określa ZAŁĄCZNIK B do SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia).
13.Ilość pojemników wraz z ich pojemnością określa ZAŁĄCZNIK D do SWZ.
Istotne warunki zamówienia:
1.Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywanych prac wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na jego telefoniczne zgłoszenie, w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, za każdorazowym potwierdzeniem wykonania.
2.W przypadku Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, Wykonawca ma obowiązek nie później niż 3 godziny od przyjęcia zgłoszenia opróżnić pojemniki na odpady.
3.Miejsce magazynowania odpadów Wykonawca winien pozostawić czyste i uprzątnięte oraz zebrać wszystkie odpady leżące wokół pojemników.
4.Odpady komunalne gromadzone będą w znormalizowanych pojemnikach, które winien dostarczyć Wykonawca zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym ZAŁĄCZNIK D do SWZ, który obejmuje pojemniki 240l ± 15%, 1,1m3 ± 15%, 2,5m3 ± 15%, 5 m3 ± 15%. Dostarczone pojemniki muszą być zamykane.
5.Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć specjalistyczne pojemniki na zużyte oleje, smary, płyny hamulcowe, filtry, czyściwa i sorbenty, zużyte baterie, świetlówki, sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz części pozostałe z demontażu pojazdów.
6.Wykonawca będzie utrzymywał stałą liczbę pojemników wg ZAŁĄCZNIKA D, a w razie ich zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące pojemniki.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz pojemności pojemników w trakcie trwania umowy.
8.Zamawiający zapewni dostęp i dojazd do miejsca lokalizacji pojemników.
9.Droga dojazdowa do miejsca lokalizacji pojemników będzie utwardzona.
10.Wszystkie pojemniki winny być zaopatrzone w logo Wykonawcy oraz opisane zgodnie z ich przeznaczeniem. Za odpowiednie przygotowanie pojemników odpowiada Wykonawca.
11.Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca wytwarzania staje się ich posiadaczem i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich magazynowanie, przechowywanie dalsze składowanie oraz przetworzenie, jak również ponosi opłaty na rzecz ochrony środowiska zgodnie z ustawą o odpadach i innych obowiązujących przepisach.
12.Wykonawca odbiór odpadów winien każdorazowo potwierdzić poprzez wystawienie potwierdzenia odbioru odpadu z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu oraz jego sortymentu.
13.Potwierdzenie odbioru odpadów winno być podpisane przez wyznaczoną osobę (kierownik, konserwator obiektu) na danej jednostce.
14.Potwierdzenia odbioru odpadów nie poświadczone przez wyznaczoną osobę nie będą uznawane.
15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości wywiezionych odpadów.
16.Wykonawca winien dostarczyć karty przekazania odpadów do sortowni oraz instalacji odbierającej odpady.
17.Wykonawca zobowiązany jest do 15 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale do kwartalnego przedstawienia sprawozdania z ilości wszystkich rodzajów odebranych odpadów.
18.Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
19.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia liczby pojemników wg ZAŁĄCZNIKA D najpóźniej do dnia 28.02.2023 r.
20.Faktura ma być dostarczona do Zamawiającego do 10 dnia roboczego następnego miesiąca, na każdą jednostkę osobno (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM D do SWZ).
21.Na jednej fakturze winny być zawarte wszystkie kategorie odpadów wywiezione z danej jednostki.
22.Niedopuszczalne jest dostarczenie faktur na jednostkę, każdy odpad osobno.

Po zmianie:
CZĘŚĆ II: Odbiór i wywóz odpadów z pozostałych jednostek, tj.:
1)Boisko, ul. Radomska - Dz. Brzezinka.
2)OW Czechowice, ul. Ziemięcicka 62 - Dz. Czechowice.
3)Baza, ul. Strzelców Bytomskich 25c - Dz. Łabędy.
4)Boisko, ul. Fiołkowa 26 - Dz. Łabędy.
5)Boisko, ul. Piaskowa - Dz. Łabędy.
6)Pływalnia Olimpijczyk, ul. Oriona 120 - Dz. Kopernik.
7)Targ, ul. Kopernika - Dz. Kopernik.
8)Korty Tenisowe, ul. Kosynierów 6 - Dz. Szobiszowice.
9)Pływalnia Delfin, ul. Warszawska 35 - Dz. Szobiszowice.
10)Palmiarnia, ul. Fredry 6 - Dz. Śródmieście.
11)Izba Wytrzeźwień, ul. Okopowa 6 - Dz. Śródmieście.
12)Targ, ul. Lipowa - Dz. Zatorze.
13)Boisko, ul. Niezapominajki - Dz. Wilcze Gardło.
14)Stadion, ul. Lekarska 5 - Dz. Ostropa.
15)Pływalnia Mewa, ul. Mewy 36 - Dz. Sikornik.
16)Boisko, ul. Jasna 31 - Dz. Trynek.
17)Giełda Samochodowa, ul. Błonie 12 - Dz. Ligota Zabrska.
18)Schronisko dla Zwierząt, ul. Wschodnia 56 - Dz. Sośnica.
19)Hala Sośnica, ul. Sikorskiego 130 - Dz. Sośnica.
Opis przedmiotu zamówienia:
1.Wywóz odpadów komunalnych segregowanych (papier, szkło, plastik, metal);
2.Wywóz odpadów ulegających biodegradacji;
3.Wywóz odpadów pozostałych po segregowaniu (zmieszane);
4.Wywóz przepracowanych olejów syntetycznych i mineralnych, zużytych filtrów paliwowych i olejowych, smarów;
5.Wywóz przepracowanych płynów hamulcowych, sorbentów i materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania;
6.Wywóz zużytych urządzeń elektrycznych w tym również zużytych świetlówek oraz zużytego sprzętu komputerowego i elektronicznego;
7.Wywóz zużytych baterii;
8.Wywóz zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów;
9.Wywóz odpadów wielkogabarytowych;
10.Wywóz zużytych ubrań ochronnych.
11.Ilość i rodzaj odpadów określa ZAŁĄCZNIK B do SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia).
12.Ilość pojemników wraz z ich pojemnością określa ZAŁĄCZNIK D do SWZ.
Istotne warunki zamówienia:
1.Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywanych prac wg potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na jego telefoniczne zgłoszenie, w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, za każdorazowym potwierdzeniem wykonania.
2.W przypadku Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, Wykonawca ma obowiązek nie później niż 3 godziny od przyjęcia zgłoszenia opróżnić pojemniki na odpady.
3.Miejsce magazynowania odpadów Wykonawca winien pozostawić czyste i uprzątnięte oraz zebrać wszystkie odpady leżące wokół pojemników.
4.Odpady komunalne gromadzone będą w znormalizowanych pojemnikach, które winien dostarczyć Wykonawca zgodnie z załączonym wykazem stanowiącym ZAŁĄCZNIK D do SWZ, który obejmuje pojemniki 240l ± 15%, 1,1m3 ± 15%, 2,5m3 ± 15%, 5 m3 ± 15%. Dostarczone pojemniki muszą być zamykane.
5.Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć specjalistyczne pojemniki na zużyte oleje, smary, płyny hamulcowe, filtry, czyściwa i sorbenty, zużyte baterie, świetlówki, sprzęt komputerowy i elektroniczny oraz części pozostałe z demontażu pojazdów.
6.Wykonawca będzie utrzymywał stałą liczbę pojemników wg ZAŁĄCZNIKA D, a w razie ich zniszczenia lub kradzieży uzupełni brakujące pojemniki.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości oraz pojemności pojemników w trakcie trwania umowy.
8.Zamawiający zapewni dostęp i dojazd do miejsca lokalizacji pojemników.
9.Droga dojazdowa do miejsca lokalizacji pojemników będzie utwardzona.
10.Wszystkie pojemniki winny być zaopatrzone w logo Wykonawcy oraz opisane zgodnie z ich przeznaczeniem. Za odpowiednie przygotowanie pojemników odpowiada Wykonawca.
11.Wykonawca od momentu odbioru odpadów i wywozu ich z miejsca wytwarzania staje się ich posiadaczem i ponosi wszelką odpowiedzialność za ich magazynowanie, przechowywanie dalsze składowanie oraz przetworzenie, jak również ponosi opłaty na rzecz ochrony środowiska zgodnie z ustawą o odpadach i innych obowiązujących przepisach.
12.Wykonawca odbiór odpadów winien każdorazowo potwierdzić poprzez wystawienie potwierdzenia odbioru odpadu z wyszczególnieniem ilości odebranego odpadu oraz jego sortymentu.
13.Potwierdzenie odbioru odpadów winno być podpisane przez wyznaczoną osobę (kierownik, konserwator obiektu) na danej jednostce.
14.Potwierdzenia odbioru odpadów nie poświadczone przez wyznaczoną osobę nie będą uznawane.
15.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości wywiezionych odpadów.
16.Wykonawca winien dostarczyć karty przekazania odpadów do sortowni oraz instalacji odbierającej odpady.
17.Wykonawca zobowiązany jest do 15 dnia kolejnego miesiąca po zakończonym kwartale do kwartalnego przedstawienia sprawozdania z ilości wszystkich rodzajów odebranych odpadów.
18.Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów zebranych selektywnie z odpadami komunalnymi zmieszanymi.
19.Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia liczby pojemników wg ZAŁĄCZNIKA D najpóźniej do dnia 28.02.2023 r.
20.Faktura ma być dostarczona do Zamawiającego do 10 dnia roboczego następnego miesiąca, na każdą jednostkę osobno (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM D do SWZ).
21.Na jednej fakturze winny być zawarte wszystkie kategorie odpadów wywiezione z danej jednostki.
22.Niedopuszczalne jest dostarczenie faktur na jednostkę, każdy odpad osobno.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunku:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
1)zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów o kodach:
a) dla CZĘŚCI I zamówienia: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 07; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 39; 20 03 01
wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297);
b) dla CZĘŚCI II zamówienia: 13 02 06; 13 02 08; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 07; 15 02 02; 15 02 03;
16 01 03; 16 01 07; 16 01 13; 16 01 19; 16 02 13; 16 02 14; 16 06 04; 17 01 01; 17 04 05; 20 01 01; 20 01 02;
20 01 10; 20 01 39; 20 02 01; 20 03 01; 20 03 03; 20 03 07 wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297);
2)wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunku:
1) Dotyczy CZĘŚCI I - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie lub nadal wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze odpadów w tym odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.
2) Dotyczy CZĘŚCI II - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie lub nadal wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze odpadów w tym odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.
UWAGA:
W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wystarczy, że Wykonawca wykaże się spełnianiem warunku dla CZĘŚCI I.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie.
3)Bez względu na ilość części, na które Wykonawca składa ofertę, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów, o załadunku nie mniejszym niż 12 m3, których norma emisji spalin wynosi co najmniej EURO VI.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności technicznej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Po zmianie:
1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunku:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych wymaganych przepisami prawa uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
1)zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów o kodach:
a) dla CZĘŚCI I zamówienia: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 07; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 39; 20 03 01 wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297);
b) dla CZĘŚCI II zamówienia: 13 02 06; 13 02 08; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 07; 15 02 02; 15 02 03; 16 01 07; 16 01 13; 16 01 19; 16 02 13; 16 02 14; 16 06 04; 17 01 01; 17 04 05; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 10; 20 01 39; 20 02 01; 20 03 01; 20 03 03; 20 03 07 wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297);
2)wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3.Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.Zdolność techniczna lub zawodowa.
Określenie warunku:
1) Dotyczy CZĘŚCI I - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie lub nadal wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze odpadów w tym odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.
2) Dotyczy CZĘŚCI II - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie lub nadal wykonuje należycie co najmniej dwie usługi polegające na odbiorze odpadów w tym odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.
UWAGA:
W przypadku składania oferty na obie części zamówienia wystarczy, że Wykonawca wykaże się spełnianiem warunku dla CZĘŚCI I.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności zawodowej poszczególnych podmiotów nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że ww. zdolnością zawodową musi się wykazać co najmniej jeden z podmiotów działających wspólnie.
3)Bez względu na ilość części, na które Wykonawca składa ofertę, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 3 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów, o załadunku nie mniejszym niż 12 m3, których norma emisji spalin wynosi co najmniej EURO VI.
W przypadku podmiotów działających wspólnie wykazanie zdolności technicznej poszczególnych podmiotów podlega sumowaniu.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1)aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów o kodach:
dla CZĘŚCI I zamówienia: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 07; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 39; 20 03 01 wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297),
dla CZĘŚCI II zamówienia: 13 02 06; 13 02 08; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 07; 15 02 02; 15 02 03; 16 01 19; 16 02 13; 16 02 14; 16 06 04; 17 01 01; 17 04 05; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 10; 20 01 39; 20 02 01; 20 03 01; 20 03 03; 20 03 07 wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297); aktywny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz.U. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), czyli wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
2)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
3)wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ.

Po zmianie:
1)aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów o kodach:
dla CZĘŚCI I zamówienia: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 07; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 39; 20 03 01 wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297),
dla CZĘŚCI II zamówienia: 13 02 06; 13 02 08; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04; 15 01 07; 15 02 02; 15 02 03; 16 01 07; 16 01 13; 16 01 19; 16 02 13; 16 02 14; 16 06 04; 17 01 01; 17 04 05; 20 01 01; 20 01 02; 20 01 10; 20 01 39; 20 02 01; 20 03 01; 20 03 03; 20 03 07 wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297); aktywny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz.U. Dz. U. z 2022 r. poz. 699), czyli wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
2)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera usługi, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w wykonaniu których bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy,
3)wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.