eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Zabrskiej 20 i ul. Królowej Jadwigi 3, 3 oficyna w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymiOgłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031157 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Zabrskiej 20 i ul. Królowej Jadwigi 3, 3 oficyna w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276567632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolnych Wałów 11

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32)3392950

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Zabrskiej 20 i ul. Królowej Jadwigi 3, 3 oficyna w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc5717c7-9bcc-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniuoudzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasiędrogąelektroniczną przyużyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp doformularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymaganiatechniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznejprzekazywanej przy ichużyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania zminiPortaludostępnympodadresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx orazRegulaminieePUAP. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzieleniezamówieniapublicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w RegulaminieminiPortalu orazzobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.Maksymalnyrozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia iwycofaniaoferty oraz dokomunikacjiwynosi150 MB. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którymmowa wart. 125ust.1pzp,podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środkówdowodowychoraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,przyjmuje siędatę ich przekazania na ePUAP. W postępowaniu o udzielenie zamówieniakorespondencjaelektroniczna(inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa sięelektronicznie zapośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP orazudostępnionego przezminiPortal (Formularz do komunikacji).Korespondencja przesłana za pomocątego formularza nie możebyć szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszympostępowaniem Zamawiający iWykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiającymoże również komunikować się zWykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl Dokumentyelektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopiedokumentów lub oświadczeń składane są przezWykonawcę za pośrednictwem Formularza dokomunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszczarównież możliwość składania dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów lub oświadczeń za pomocą pocztyelektronicznej, naadres email bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl Sposób sporządzenia dokumentówelektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody zwymaganiamiokreślonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. wsprawie sposobusporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dladokumentów elektronicznychoraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lubkonkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452).Zamawiający nie przewidujesposobu komunikowania się zWykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacjielektronicznej, wskazanych w SWZ.Korzystanie przez Wykonawcę ze wskazanej platformy jestbezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UEL119z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1.1. administratorem Pani/Panadanychosobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. zsiedzibą w Gliwicach (kod pocztowy 44-100) przy ul. Dolnych Wałów 11;1.2. w sprawachzwiązanych zPani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontaktpisemny za pomocąpoczty tradycyjnej na adres: Zarząd Budynków Miejskich I TowarzystwoBudownictwa SpołecznegoSp. z o.o.,44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11 lub pocztą elektroniczną naadresemail:iod@zbmgliwice.pl1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6ust. 1lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznegooraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawnystosowaniasformalizowanych procedur udzielania zamówieńpublicznychspoczywającynaZamawiającym;1.4.OdbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osobylubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 zpóźn.zm.), dalej„ustawaPzp”;1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78ust. 1ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czastrwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy;1.6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczącychjest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałemwpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonychdanychwynikają z ustawyPzp;1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje niebędąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;1.8. posiadaPani/Pan:1.8.1.na podstawie art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Panadotyczących;1.8.2. napodstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,przy czym skorzystaniez prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oudzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawąPzp oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.1.8.3.na podstawie art. 18RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczeniaprzetwarzanianie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystaniaze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innejosoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lubpaństwaczłonkowskiego.1.8.4. prawo do wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczącychnaruszaprzepisyRODO;1.9. nie przysługuje Pani/Panu:1.9.1. wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub eOgłoszenie nr 2021/BZP 00012843/01 z dnia 2021-03-032021-03-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlaneRODO prawo do usunięcia danychosobowych;1.9.2. prawo doprzenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art.20 RODO;1.9.3. na podstawie art. 21 RODOprawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowychjest art. 6ust.1 lit.c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 069/PZ/2021/ZBM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z numeracją SWZ:1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Zabrskiej 20 i ul. Królowej Jadwigi 3, 3 oficyna w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U. (gaz), wbudowanie łazienek, remont dachu, dobudowa przewodów kominowych wraz z robotami towarzyszącymi.2. Zakres prac obejmuje w szczególności:2.1. Uporządkowanie/ dobudowa przewodów kominowych2.2. Termomodernizacja piwnicy2.3. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją2.4. Roboty ogólnobudowlane w lokalach obejmujące prace instalacyjne i elektryczne2.5. Remont klatki schodowej2.6. Częściowa wymiana stolarki okiennej2.7. Prace dekarskie2.8. Ocieplenie elewacji2.9. Izolacja ścian fundamentowych2.10. Instalacja grzewcza i wod-kan2.11. Wykonanie kotłowni gazowej2.12. Instalacja elektryczna2.13. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu2.14. Wykonanie opaski wokół budynku2.15. Wykonanie nawierzchni4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ: dokumentacja techniczna w postaci projektu budowlano-wykonawczego remontu budynków, wykonanie kotłowni, prac elektrycznych; projektu budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji sanitarnych; projektu wykonawczego PWP, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, pozwolenia na budowę, wymagań dodatkowych inwestora.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Spełnia/ nie spłania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z numeracją SWZ:2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.2.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), potwierdzonym informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.2.3.2. W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.500.000,00zł.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali:dwa zamówienia polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku wielokondygnacyjnego o wartości minimum 700.000,00zł brutto każde (w tym prace w zakresie docieplenia elewacji);jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac instalacyjnych (ogrzewanie gazowe, ogrzewanie tzw. „ciepłem miejskim”) w lokalu/budynku/obiekcie budowlanym o wartości minimum 200.000,00zł brutto;jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac ogólnobudowlanych w lokalu/budynku/obiekcie budowlanym o wartości minimum 500.000,00zł brutto.Uwagi:• Pod pojęciami „budowa”, „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).• Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.• Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych od wymaganych przez Zamawiającego.• Zamawiający nie dopuszcza sumowania robót budowlanych wykonanych w ramach odrębnych kontraktów (umów/zamówień) celem uzyskania wymaganego warunku kwotowego.• W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.2.5. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:2.5.1. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,2.5.2. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,2.5.3. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń2.5.4. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z numeracją SWZ:2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, obraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, któryzłożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz zdokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innegowykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr3 do SWZ;2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych niewcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lubewidencji;2.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicamiRzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawionew kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwartojego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarłukładu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejscawszczęcia tej procedury.2.2.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje siędokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiedniooświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, luboświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu podprzysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorząduzawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkaniawykonawcy.2.2.3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.2.1 i 2.2.2 powinny byćwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z numeracją SWZ:2.3. Informacji banku lub spółdzielczej kasyoszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lubzdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; jeżeliz uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej,może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału wpostępowaniu; w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokument składa tenwykonawca, który będzie odpowiadał za spełnienie tego warunku.2.4. Dokumentu potwierdzającegoubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną.2.5. Wykazu robót budowlanych,zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone wpunkcie IV.2.4 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniemich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonanenależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzoneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;2.6.Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przezwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcieIV.2.5 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanychprzez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:4.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank - oddział w Gliwicach 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z adnotacją: „Wadium - postępowanie nr 069/PZ/2021/ZBM”,4.2. gwarancjach bankowych,4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takimprzypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albodoreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinnobyć załączone do oferty.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówieniamogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają robotybudowlane lubusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Wykonawcy wspólnieubiegający się oudzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,które robotybudowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4.Oświadczenia idokumentypotwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy zWykonawcówwspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treściwybranejofertyw zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym weWzorze umowy,stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności,pod rygoremnieważności, zachowania formy pisemnej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.