eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Zabrskiej 20 i ul. Królowej Jadwigi 3, 3 oficyna w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymiOgłoszenie z dnia 2021-06-19


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088247 z dnia 2021-06-19

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Zabrskiej 20 i ul. Królowej Jadwigi 3, 3 oficyna w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276567632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolnych Wałów 11

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32)3392950

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bartlomiej.jurkiewicz@zbmgliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Zabrskiej 20 i ul. Królowej Jadwigi 3, 3 oficyna w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bc5717c7-9bcc-11eb-945c-72824b6a02d0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088247

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031157/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 069/PZ/2021/ZBM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2453388,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z numeracją SWZ:
1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Zabrskiej 20 i ul. Królowej Jadwigi 3, 3 oficyna w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U. (gaz), wbudowanie łazienek, remont dachu, dobudowa przewodów kominowych wraz z robotami towarzyszącymi.
2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
2.1. Uporządkowanie/ dobudowa przewodów kominowych
2.2. Termomodernizacja piwnicy
2.3. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
2.4. Roboty ogólnobudowlane w lokalach obejmujące prace instalacyjne i elektryczne
2.5. Remont klatki schodowej
2.6. Częściowa wymiana stolarki okiennej
2.7. Prace dekarskie
2.8. Ocieplenie elewacji
2.9. Izolacja ścian fundamentowych
2.10. Instalacja grzewcza i wod-kan
2.11. Wykonanie kotłowni gazowej
2.12. Instalacja elektryczna
2.13. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
2.14. Wykonanie opaski wokół budynku
2.15. Wykonanie nawierzchni
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ: dokumentacja techniczna w postaci projektu budowlano-wykonawczego remontu budynków, wykonanie kotłowni, prac elektrycznych; projektu budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji sanitarnych; projektu wykonawczego PWP, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów robót, pozwolenia na budowę, wymagań dodatkowych inwestora.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2259246,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3080145,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2259246,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ROWIBAU Ogólnobudowlane Roman Wieczorek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6311539135

7.3.3) Ulica: Plebańska 11

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-100

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2259246,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-08-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-06-19 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.