eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzbica › Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2022Ogłoszenie z dnia 2022-01-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERZBICY

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 37

1.5.2.) Miejscowość: Wierzbica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-680

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.wierzbica@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpswierzbica.finn

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://dspwierzbica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39dc387d-5d3b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00031118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009515/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup i dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na rok 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00315340/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DPS.271.19.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego grzewczego, otrzymywanego
z produktów przeróbki ropy naftowej w ilości 90 000 litrów do dwóch kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy: jedna na ul. Sienkiewicza 37, druga – ul. Partyzantów 3.
2. Wymagane parametry oleju opałowego, zgodnie z parametrami określonymi wg normy PN-C-99024 gatunek L-l oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane oleje opałowe (Dz.U. z 2016r., poz. 2008):
• Gęstość W temperaturze 15st. C - max 860 kg/m3;
• Temperatura zapłonu min. 56 st. C;
• Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg:
• Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C max. 6 mm2/s;
• Temperatura płynięcia max - 20 st C;
• Pozostałość po koksowaniu - 10% pozostałości destylacyjnej max.0,3%(m/m);
• Zawartość siarki max 0,1% (m/m):
• Zawartość wody max 200 mg/kg;
• Zawartość zanieczyszczeń stałych max 24 mg/kg;
• Pozostałość po spopielaniu max 0,01% (m/m)
• Zawartość znacznika SY 124 6-9 mg/l;
• Zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/l;
• Skład frakcyjny: do temperatury 250 st. C destyluje max 65 (V/V)
do temperatury 350 st. C destyluje min. 85 (V/V)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 328500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 328500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MICHAŁ PAJDZIŃSKI "MER­TRANS"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 140738616

7.3.3) Ulica: Grabina 2

7.3.4) Miejscowość: Skaryszew

7.3.5) Kod pocztowy: 26-640

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 328500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.