eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA, ZARZĄDZANIA ORAZ TECHNICZNEGO NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE PROCESU PROJEKTOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH (...)Ogłoszenie z dnia 2021-04-11


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030514 z dnia 2021-04-11

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA, ZARZĄDZANIA ORAZ TECHNICZNEGO NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE PROCESU PROJEKTOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368854582

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-124

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kaleta@pierog.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pierog.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA, ZARZĄDZANIA ORAZ TECHNICZNEGO NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE PROCESU PROJEKTOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a0eb7d6-673a-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005745/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1/PN/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa, zarządzania oraz technicznego nadzoru inwestorskiego w zakresie procesu projektowania oraz doradztwa w zakresie dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. dot. Zadania Inwestycyjnego pn. „Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy – siedzibę Narodowego Instytutu Wolności” (NIW).
Usługa doradztwa, zarządzania i nadzoru dotyczy następujących zakresów zamówienia:
1) ETAP I – NADZÓR NAD WYKONYWANIEM PRAC PROJEKTOWYCH
Proces kompleksowego opracowywania przez biuro projektowe, które zostało wyłonione w oddzielnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, kompleksowej i kompletnej pod każdym względem dokumentacji, która będzie stanowiła podstawę wykonania przyszłych robót budowlanych.

Zamawiający informuje, że postępowanie w zakresie dotyczącym wyboru biura projektowego zostało ogłoszone na stronie internetowej www.pierog.pl w zakładce przetargi „Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usług nadzoru autorskiego dla Zadania Inwestycyjnego pn. "Kompleksowa adaptacja budynku hotelowego na budynek biurowy - siedzibę Narodowego Instytutu Wolności", numer postępowania 3/PN/2020. Umowa na realizację projektu została zawarta w dniu 18 stycznia 2020 r. i jest w trakcie realizacji.

2) ETAP II – DORADZTWO W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Czynności doradcze w zakresie dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 184500,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 487818,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 184500

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5660004573, REGON: 130013128

7.3.3) Ulica: Warszawska 70

7.3.4) Miejscowość: Ciechanów

7.3.5) Kod pocztowy: 06-400

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 184500,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

2021-04-11 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.