eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont budynku nr 12 w kompleksie przy ul. Bystrej 1 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2021-04-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030413 z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku nr 12 w kompleksie przy ul. Bystrej 1 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa nr 3964

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017172392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bystra 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261892320

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozjw3964@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ozjw3964.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku nr 12 w kompleksie przy ul. Bystrej 1 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-798f5e9f-9934-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030413

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009279/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont budynku nr 12 w obiekcie administrowanym przez JW 3964

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zal nr 8 - Klauzula informacyjna (art. 13 RODO)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zal nr 9 - Klauzula informacyjna (art. 14 RODO)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2021/Z

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Remont Budynku nr 12 w kompleksu przy ul. Bystrej 1 w Warszawie – szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-06-07 do 2021-09-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę wedługponiższych kryteriów:1) Cena oferty brutto(X) – znaczenie 60%,2) Termin wykonania zamówienia (nie dłużej niż do 10 września 2021r.)(Z) – znaczeniedo 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu;2. spełniają warunki udziału w postępowaniu;3. Podstawy wykluczenia - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonychw art. 108 ust. 1;2) Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodniez art. 108 ust. 1; 3) W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, w stosunku do żadnego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy.;4. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienieWykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresieżadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazaćw sposób szczególny.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej : a) Informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: 400 000zł.b) Wykonawca powinien posiadać Polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z umowy ubezpieczenia. Wysokość polisy musi być nie mniejsza, niż: 400 000 zł – czterysta tysięcy złotychJeżeli dotyczy: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej/lub i polisy ubezpieczeniowej winna być nie mniejsza niż suma wartości dla tych części. 4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga na potwierdzeniespełnienia tego warunku aby: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się Wykazem kadry kierowniczej do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji wraz z załączonymi kopiami uprawnień budowlanych w specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowegob) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonali z należytą starannością minimum jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia o wartości minimum: 400 000zł. brutto wraz z referencjami z wykonanych robót budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy) 4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wraz z dowodem opłacenia składki wynikającej z umowy ubezpieczenia. Wysokość polisy musi być nie mniejsza, niż 400 000 złJeśli dotyczy: Uwaga, W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej oraz polisy ubezpieczeniowej winna być nie mniejsza niż suma wartości dla tych części.6) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji banku bądź kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: 400 000zł.;7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.8) Wykaz, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonali z należytą starannością minimum jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia o wartości minimum: 400 000zł. brutto wraz z referencjami z wykonanych robót budowlanych. - zał nr 7 do SWZ9) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium :6000 zł (sześć tysięcy złotych)2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

A. Dokumenty i oświadczenia wymienione składa Wykonawca, każdy zWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w kwestii brakupodstaw wykluczenia. Pozostałe dokumenty i oświadczenia składa ten z wykonawcówwspólnie ubiegających się zamówienie, który potwierdza spełnienie warunku udziału wpostępowaniu (w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego, należy złożyćdokumenty podmiotu trzeciego w takim zakresie, w jakim udostępnia on określonezasoby).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie warunki zmiany umowy zawiera Projekt umowy§ 21Zmiana Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

2021-04-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.