eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › "Remont dróg na terenie Gminy Skierniewice"Ogłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont dróg na terenie Gminy Skierniewice"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skierniewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148495

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Reymonta 23

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaskierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://skierniewice.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont dróg na terenie Gminy Skierniewice"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-993ee34e-9322-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029894

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027598/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Remont dróg na terenie Gminy Skierniewice"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce„Regulacje i procedury procesu zakupowego”. Datą złożenia dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub innych informacji stanowiących przedmiot korespondencji jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja” (data wczytania na Platformie). System powiadamia wykonawcę, na adres email podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do
Wykonawcy. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania do SWZ lub rozpatrywał wniosków dotyczących czynności
podejmowanych w postępowaniu w przypadku gdy Wykonawca złoży wniosek w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy (np.
na adres e-mail). 2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie
https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl, lub poprzez stronę https://oneplace.marketplanet.pl. 3. Wykonawca po wybraniu opcji
„Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 4. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postępowaniu w postaci elektronicznej.Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w tym potwierdzeniu. 5. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Uwaga: Wykonawca może przesłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ korzystając także ze „Strefy publicznej” Platformy nie rejestrując konta. Rejestracja konta jest niezbędna w celu złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów w postępowaniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 6. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SWZ, Zamawiający zamieści na Platformie. 7. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Skierniewice tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Gmina Skierniewice,
ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, Tel. 468195600,
adres e-mail: sekretariat@gminaskierniewice.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Skierniewice / jest Pan
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Kominiarczyk
ul. Reymonta 23,
96-100 Skierniewice
inspektor@cbi24.pl
tel. 575 002 176
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Remont dróg na terenie Gminy Skierniewice prowadzonym w trybie podstawowym NASZ ZNAK RGK ZP 271.1.2023
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 - 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli trwania okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały trwania okres obowiązywania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Gmina Skierniewice,
ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, Tel. 468195600,
adres e-mail: sekretariat@gminaskierniewice.pl
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Skierniewice / jest Pan
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Marcin Kominiarczyk
ul. Reymonta 23,
96-100 Skierniewice
inspektor@cbi24.pl
tel. 575 002 176
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Remont dróg na terenie Gminy Skierniewice prowadzonym w trybie podstawowym NASZ ZNAK RGK ZP 271.1.2023
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 - 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli trwania okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały trwania okres obowiązywania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGK ZP 271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg na terenie Gminy Skierniewice polegająca na remoncie dróg w miejscowościach: Sierakowice Lewe, Brzozów-Żelazna, Mokra Lewa.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
Na terenie Gminy Skierniewice znajduję się ok. 110,00 km dróg, z czego około 24,00 km wymaga remontu. Projekt zakłada remont ok. 6,0 km nawierzchni drogowej
z istniejąca nakładką asfaltową. Projekt obejmuje następujące drogi publiczne:

1) Sierakowice Lewe droga gminna NR 115352E oznaczona w ewidencji gruntów numerami 161, 298/2, 300/2 w obrębie Sierakowice Lewe.
2) Sierakowice Lewe droga gminna NR115353E oznaczona w ewidencji gruntów numerami 99•i 44/2 w obrębie Sierakowice Lewe.
3) Brzozów droga gminna NR 115380E oznaczona w ewidencji gruntów numerem •8 w obrębie SGGW Żelazna.
4) Mokra Lewa droga gminna NR 115356E oznaczona w ewidencji gruntów numerem 333 w obrębie Mokra Lewa.

Są one w chwili obecnej w najgorszym stanie technicznym. Przedmiotowe drogi charakteryzują się dużym obciążeniem ruchu zarówno samochodowego jak również ciężkich maszyn rolniczych, które z roku na rok pogarszają ich stan. Wyeksploatowane nawierzchnię drogowe na terenie Gminy Skierniewice nie sprzyjają zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla użytkowników z nich korzystających.
Podsumowując przedmiotowe drogi są w złym stanie technicznym i wymagają wykonania niezwłocznych prac mających na celu zwiększenie komfortu i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

Remont drogi gminnej nr 115352E w m. Sierakowice Lewe
Obejmuje on:
a) wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej do podbudowy,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszywa C90/3 warstwą grubości 8cm,
- ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4cm,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4cm.
b) remont części poboczy poprzez:
- ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 16cm.


Remont drogi gminnej nr 115353E w m. Sierakowice Lewe
Obejmuje on:
a) wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej do podbudowy,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 100kg/m2,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4cm.
b) remont części poboczy poprzez:
- ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.


Remont drogi gminnej nr 115356E w m. Mokra Lewa
Obejmuje on:
a) wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni:
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 100kg/m2,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4cm.
b) remont części poboczy poprzez:
- ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.

Remont drogi gminnej nr 115380E w m. Żelazna relacji Brzozów - Żelazna
Obejmuje on:
a) wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni:
- ułożenie siatka z włókien szklanych i włókien węglowych wstępnie przesączana asfaltem,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 100kg/m2,
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4cm.
b) remont części poboczy poprzez:
- ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.


Szczegółowy opis prac budowlanych ujęty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załączniki do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny
ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę)
polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi o całkowitej wartości roboty nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł
brutto każda (słownie: jeden milion złotych). Jeżeli umowa została zawarta w walucie innej niż polski złoty przeliczenia
należy dokonać zgodnie ze średnim kursem waluty NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP w
niniejszym postępowaniu;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z Wykonawców.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie, o którym mowa we wzorze umowy będzie płatne w oparciu o dwie faktury: zaliczkową oraz końcową wystawioną po wykonaniu przedmiotu umowy.
Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.
Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu na wskazany rachunek bankowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności:
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,
c) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp.
2) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych:
a) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji inwestycji,
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień dotyczących usuwania błędów w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
c) gdy nastąpi konieczność pozyskiwania stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia o czas niezbędny do zakończenia Umowy,
d) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji.
3) konieczności koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robót budowlanych,
4) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, a koniecznego do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,
5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, pandemie, epidemie i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
6) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy,

Ze względu na ograniczona ilość znaków pozostałe zapisy dot zmian umowy określone w SWZ paragraf 21

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8. Zamawiający zaleca, aby dokumenty w formacie „PDF” (w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego)
podpisywać formatem PAdES (kwalifikowany podpis elektroniczny osadzony wewnątrz pliku), dopuszcza się podpisanie
dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy zaleca się format XAdES.
9. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) Komputer klasy PC lub
MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0; 4) Włączona obsługa Java Script; 5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący
pliki w formacie .pdf.
10. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie: 1)
Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wspieranej przez
producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików
cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający
(ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na
komputerze. 3) Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir
SDK można pobrać na stronie https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/. Po zainstalowaniu rozszerzenia
Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
11. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki. Przed przystąpieniem do postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zaleca
przeprowadzenie procedury weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod adresem
https://oneplace.marketplanet.pl/sprawdz-podpis. Pozwala to na zweryfikowanie, czy na komputerze są zainstalowane
wszystkie niezbędne komponenty potrzebne do podpisania oferty. W przypadku braku
jakiegokolwiek elementu zostaje przekazane powiadomienie o konieczności pobrania dodatku – Szafir SDK WEB
(rozszerzenie umożliwiające uruchomienie funkcji podpisu elektronicznego). Szczegółowe informacje dotyczące instalacji
wszystkich komponentów podpisu elektronicznego, znajdują się w
instrukcji Podpis elektroniczny – konfiguracja i procedura podpisania ofert - Instrukcja użytkownika \ Zamawiający, zaleca
dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w pdf , doc, xls, docx, xlsx, jpg, jpeg, zip, html,
xhtml, xml, XAdES, CAdES”. 12. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik
załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.