eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie prac około archeologicznych w ramach badań archeologicznych 2021r związanych z inwestycją Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939Ogłoszenie z dnia 2021-04-08


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029856 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie prac około archeologicznych w ramach badań archeologicznych 2021r związanych z inwestycją Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367011290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Władysława Bartoszewskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-862

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 583237553

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muzeum1939.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum1939.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/muzeum1939

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa Instytucja Kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac około archeologicznych w ramach badań archeologicznych 2021r związanych z inwestycją Budowa Muzeum Westerplatte i Rewaloryzacja Pola Bitwy 1939

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b44597e3-66dc-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029856

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005771/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PA.280.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 506959,35 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zapewnienie zabezpieczenia saperskiego prac saperskich w trakcie trwania prac archeologicznych, zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 i 5 do SWZ oraz wzorami umów umowy odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90523100-0 - Usługi usuwania broni oraz amunicji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90523000-9 - Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych i zanieczyszczonej gleby

90523300-2 - Usługi oczyszczania z min

4.5.5.) Wartość części: 28455,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi polegające na zapewnieniu/dostarczeniu i montażu zaplecza socjalno-biurowego i jego demontażu po zakończeniu prac, pozyskaniu pozwolenia na podłączenie zaplecza socjalno-biurowego do sieci elektroenergetycznej , podłączeniu zaplecza socjalno-biurowego do sieci elektroenergetycznej oraz demontażu podłączenia po zakończeniu prac badawczych. Wszystkie prace zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 5 do SWZ oraz wzorami umów em umowy odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112450-4 - Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928310-4 - Ogrodzenia ochronne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

4.5.5.) Wartość części: 113821,14 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi polegające na zapewnieniu 16 osób wykonujących prace fizyczne wyposażonych w sprzęt niezbędny do eksploracji ręcznej i odzież ochronną oraz przeszkolonych w zakresie przepisów BHP, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 5 do SWZ oraz wzorami umów em umowy odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112450-4 - Roboty wykopaliskowe na terenach archeologicznych

4.5.5.) Wartość części: 269918,7 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi polegające na zapewnieniu na okres prowadzenia prac archeologicznych trzech dokumentalistów archeologicznych, dwóch osób wyposażonych i obsługujących wykrywacze metali oraz zapewnieniu obsługi geodezyjnej w trakcie prowadzenia badań archeologicznych a także jednego antropologa ;zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 5 do SWZ oraz wzorami umów em umowy odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71351914-3 - Usługi archeologiczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35124000-9 - Wykrywacze metalu

71355000-1 - Usługi pomiarowe

4.5.5.) Wartość części: 72764,23 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi polegające na zapewnieniu zabezpieczenia medycznego dla ekipy badawczej ; zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 5 do SWZ oraz wzorami umów em umowy odpowiednio dla każdej części zamówienia stanowiącymi załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.5.5.) Wartość części: 22000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu dla tej części została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu ze względu na brak zabezpieczenia oferty wadium w terminie dla tej czynności tj. wadium zostało wniesione po terminie składania ofert. Przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu dla tej części ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59040,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 110085,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59040,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łódzka Fundacja Badań Naukowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7252070274

7.3.3) Ulica: Reglowa 4

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 92-117

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59040,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 273945,60

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 475136,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 273943

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Łodzka Fundacja Badań Naukowych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7252070274

7.3.3) Ulica: Reglowa 4

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 92-117

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 273945,60

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 80820,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 80820,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 80820,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5830008826

7.3.3) Ulica: Mariacka 25/26

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-833

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 80820,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18560,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18560,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18560,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIM-MED.Podmiot Leczniczy Sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5882422868

7.3.3) Ulica: Rzeźnicka 9

7.3.4) Miejscowość: Wejherowo

7.3.5) Kod pocztowy: 84-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18560,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

2021-04-08 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.