eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › << DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. "CYFROWA GMINA" - Dostawa stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania. >>Ogłoszenie z dnia 2023-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
« DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „CYFROWA GMINA” - Dostawa stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania. »

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RADZYŃ PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 351-24-60

1.5.8.) Numer faksu: 83 352-80-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radzyn-podl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

« DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „CYFROWA GMINA” - Dostawa stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania. »

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cc36bbe-6feb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00029209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025499/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. "CYFROWA GMINA" - Dostawa stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie objęte wsparciem publicznym ze środków EFRR w ramach w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt grantowy o numerze POPC.05.01.0005.01.00-00-0001/21-00.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRG.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 405628,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 181538,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miasta Radzyń Podlaski w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje;
a) stacje robocze (komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, klawiaturą, myszką i monitorem);
- typ I – sztuk 18,
- typ II – sztuk 5,
b) komputery przenośne z systemem operacyjnym (laptopy)– sztuk 5,
c) pakiety oprogramowania biurowego – sztuk 28,
d) system ochrony antywirusowej z zaporą ogniową – licencji - sztuk 60,
e) oprogramowanie do zdalnej pracy na stacjach roboczych i komputerach przenośnych – licencja sztuk 1.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – OPIS TECHNICZNY wraz z określeniem minimalnych i w niektórych przypadkach maksymalnych wymagań stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Zasady realizacji, odbioru i weryfikacji prawidłowości realizacji dostawy zawarto w załączniku nr 4 do SWZ - wzorze umowy jaka będzie zawarta.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 223291,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 223291,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 223291,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOMPAS Wójcik, Pastusiak Spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7120100587, REGON: 004173565

7.3.3) Ulica: Długa 5

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-346

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 223291,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.