eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › << DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. "CYFROWA GMINA" - Dostawa stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania. >>Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
« DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „CYFROWA GMINA” - Dostawa stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania. »

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RADZYŃ PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 351-24-60

1.5.8.) Numer faksu: 83 352-80-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radzyn-podl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

« DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „CYFROWA GMINA” - Dostawa stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania. »

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cc36bbe-6feb-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467141

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025499/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO PN. "CYFROWA GMINA" - Dostawa stacji roboczych, komputerów przenośnych i oprogramowania.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie objęte wsparciem publicznym ze środków EFRR w ramach w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt grantowy o numerze POPC.05.01.0005.01.00-00-0001/21-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@radzyn-podl.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP i mieć dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4.Ofertę ( według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) oraz przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 4 ust. 13 SWZ - składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i oświadczenie wymienione w § 13 ust. 1 SWZ oraz przedmiotowe środki dowodowe wymienione w § 4 ust. 13 SWZ- które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w § 17 ust. 8 SWZ)- odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
1) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
2) poczty elektronicznej:
a) wykonawca przekazuje dokumenty na adres poczty zamawiającego – na adres poczty elektronicznej : sekretariat@radzyn-podl.pl,
b) zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Siedziba: Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski. Adres e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl . tel.: 83 351 24 60.
3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się poprzez e-mail: targonski@radzyn-podl.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
5. ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy.
6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDEZYNARODOWEJ:
Nie dotyczy.
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO – posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszyć integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem od osób, których dane dotyczą bądź od uprawnionych podmiotów na podstawie ustawy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. poz. 3.15. ze względu na ograniczoną ilość znaków:
11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRG.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miasta Radzyń Podlaski w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje;
a) stacje robocze (komputery stacjonarne z systemem operacyjnym, klawiaturą, myszką i monitorem);
- typ I – sztuk 18,
- typ II – sztuk 5,
b) komputery przenośne z systemem operacyjnym (laptopy)– sztuk 5,
c) pakiety oprogramowania biurowego – sztuk 28,
d) system ochrony antywirusowej z zaporą ogniową – licencji - sztuk 60,
e) oprogramowanie do zdalnej pracy na stacjach roboczych i komputerach przenośnych – licencja sztuk 1.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – OPIS TECHNICZNY wraz z określeniem minimalnych i w niektórych przypadkach maksymalnych wymagań stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Zasady realizacji, odbioru i weryfikacji prawidłowości realizacji dostawy zawarto w załączniku nr 4 do SWZ - wzorze umowy jaka będzie zawarta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237410-6 - Myszka komputerowa

30237460-1 - Klawiatury komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów: 1) cena (C) - 60%, 2) okres gwarancji jakości (G) -40%.
2. Punkty w ramach kryterium Cena (C) będą liczone następująco:
najniższa wartość ceny w badanych ofertach
C= ------------------------------------------------------------- x MP x waga kryterium
wartość ceny w ofercie badanej
C - ilość punktów za cenę w badanej ofercie
MP - max. ilość punktów: 100
Waga Kryterium – 0,60
3. Punkty w kryterium okres gwarancji jakości (G) będą liczone w sposób następujący:
a) w przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, oferta otrzyma 0 punktów, b) w przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji 60 miesięcy, oferta otrzyma 40 punktów,
c) w przypadku zaoferowania gwarancji o długości pomiędzy 37 a 59 miesięcy oferta otrzyma punkty według wzoru:

okres gwarancji oferty badanej
G= ------------------------------------------------------------- x MP x waga kryterium
maksymalny okres gwarancji

G – ilość punktów za okres zaoferowanej gwarancji w badanej ofercie
MP - max. ilość punktów - 100
Waga kryterium – 0,40
Gwarancja będzie liczona od daty przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. Wykonawcy zobowiązani są oferować długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 36 do 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 miesięcy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawcę nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięczny, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 miesięcy – najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert.
4. Wyliczona wartość punktów w zakresie kryterium cena (C) i kryterium gwarancja jakości (G) będzie zaokrąglana do trzech miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą wśród ocenianych ofert zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumaryczną liczbę punktów (C+G).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1) OPIS DOSTAWY: charakterystykę techniczną i wyposażenie oferowanego sprzętu, pakietów oprogramowania i systemów ochrony antywirusowej, według określonego wzoru – załącznik nr 6 do SWZ,
2) wydruk testu PassMark – CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie internetowej w zakresie wydajności modelu procesora wielordzeniowego zaprojektowanego do pracy w komputerach stacjonarnych (typ I) – aktualne w okresie nie dłuższym niż 21 dni przed terminem składania ofert,
3) certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent oferowanego komputera stacjonarnego (typ I) opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością, w tym w zakresie produkcji urządzenia,
4) deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, że oferowany komputer stacjonarny i monitor (typ I), spełniają wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach tzw. „Nowego podejścia” UE przewidujących oznakowanie CE,
5) wydruk testu PassMark – CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie internetowej w zakresie wydajności modelu procesora wielordzeniowego zaprojektowanego do pracy w komputerach stacjonarnych (typ II) – aktualne w okresie nie dłuższym niż 21 dni przed terminem składania ofert,
6) certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent komputera stacjonarnego (typ II) opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością, w tym w zakresie produkcji urządzenia,
7) deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, że oferowany komputer stacjonarny i monitor (typ II), spełniają wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach tzw. „Nowego podejścia” UE przewidujących oznakowanie CE,
8) wydruk testu PassMark – CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie internetowej w zakresie wydajności modelu procesora wielordzeniowego zaprojektowanego do pracy w komputerach przenośnych typu laptop – aktualne w okresie nie dłuższym niż 21 dni przed terminem składania ofert,
9) certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent oferowanego urządzenia (komputer typu laptop), opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością, w tym w zakresie produkcji urządzenia,
10) deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, że oferowane urządzenie (komputer typu laptop) spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach tzw. „Nowego podejścia” UE przewidujących oznakowanie CE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie wymagane przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż certyfikat ISO 9001 i deklaracja zgodności CE, o których mowa w § 4 ust. 13 SWZ, w szczególności dokumentację techniczną producenta. W przypadku gdy wykonawca nie ma dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 600,00 zł, słownie złotych: dwa tysiące sześćset 00/100.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 14 grudnia 2022r. do godz. 10:00.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Miasta Radzyń Podlaski nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001 w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim, z adnotacją „Wadium – znak sprawy: WRG.271.15.2022”.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium będzie uznany za zachowany tylko wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna tj. gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w postaci gwarancji i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 2-4, Zamawiający dopuszcza przekazanie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, także na adres poczty elektronicznej wskazanej w § 17.
8. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, dokument powinien sporządzony być zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać następujące elementy:
1) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
2) kwotę wadium;
3) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …. 2022 r. do dnia ….”;
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej
w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
9. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia – dotyczy także wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej i składających ofertę jako spółka cywilna:
1) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) każdy z wykonawców powinien dołączyć do oferty oświadczenie, o których mowa w § 13 ust. 1 zawierające informacje stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu;
3. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii oraz złożone wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, nastąpi w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów – wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku od towarów i usług oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów.
2. Dopuszcza się przedłużenie terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 umowy, w przypadku:
1) działania siły wyższej – termin realizacji przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności,
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym rozprzestrzenianie się COVID-19 lub zaistnienia innej pandemii, których skutki uniemożliwiają realizację w pierwotnym terminie przedmiotu umowy,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian w przypadku zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych i tym podobnych), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą powodować zmiany wysokości wynagrodzenia, ani obniżenia parametrów technicznych i jakościowych zaoferowanego przedmiotu zamówienia), zgodnie z poniższym:
1) konieczność dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w Ofercie,
2) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający w postępowaniu wymaga także odpowiednio gwarancji producenta sprzętu (urządzeń) - załącznik nr 1 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.