eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu "E-Opieka"Ogłoszenie z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029023 z dnia 2021-04-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367226100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Skaryszewska 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-802

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 277 49 70

1.5.8.) Numer faksu: 22 277 49 72

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e390ee1f-9786-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029023

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000584/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” w latach 2021-2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPMA.02.01.02-14-a118/18-00 Projekt „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” wdrażanego na obszarze 11 gmin WOF. współfinans. ze środków EFRR w ramach RPO Woj. Maz. 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/zamowienia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/cus/zamowienia e-mail:cus@um.warszawa.plhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal,adresePUAP:/CUSWarszawa/SkrytkaESP

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji orazprzekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniemwyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane wustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, podrygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisemzaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacjeWykonawcy przekazują:1) drogą elektroniczną: e-mail: cus@um.warszawa.pl2) poprzez PlatformęminiPortal, zwaną dalej „Platformą” , dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal Adres ePUAP Zamawiającego – adres ePUAP Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”: /CUSWarszawa/SkrytkaESP4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP madostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza komunikacji.5. Rejestracja i korzystanie z Platformy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu.6.Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem zPlatformy:1) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencjielektronicznej przekazywanej przy użyciu miniPortalu, opisane zostały w Regulaminie korzystania zminiPortalu oraz zobowiązuje się korzystając miniPortalu dostępnym pod adresemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP, przestrzegać postanowieńtego Regulaminu.2) maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanychformularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.7. Za datę przekazaniaoferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopiidokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 8.Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikającwcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.9. Osobąuprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pani Maria Pańczyk tel. 22 277 49 82; email:mpanczyk@um.warszawa.pl.10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcypowinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. 11. Wykonawca może zwrócić się doZamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.12. Zamawiający jest obowiązany udzielićwyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednioofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niżna 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 13. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień wterminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznaniasię wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytegoprzygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął wterminie, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ orazobowiązku przedłużenia terminu składania ofert.14. Przedłużenie terminu składania ofert, o którychmowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej„RODO” informuje, iż:1) Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę w oferciejest Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, ul. Skaryszewska 3,2) Administrator powołałInspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych zprzetwarzaniem danych osobowych podanych przez Wykonawcę, za pomocą adresuiod.cus@um.warszawa.pl lub telefonicznie pod numerem 22 277 49 70;3) dane osobowe podane przezWykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem i udokumentowaniemczynności Zamawiającego, w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawcapodając dane osobowe osób, wskazanych w ofercie, do realizacji przedmiotu zamówienia, powinienwypełnić w stosunku do tych osób obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 -14 RODO;4)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Wykonawcy jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 5)Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę mogą być:a) Urząd m.st. Warszawy –sprawujący nadzór nad działalnością Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”,b)kontrahenci Zamawiającego, jeżeli udostępnienie danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji obowiązków umownych, w zakresie wynikającym z zawartych umów powierzenia przetwarzaniadanych,c) osoby lub podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji postępowania, zgodnie zprzepisami prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz ustawy Pzp. 6) Administrator niezamierza przekazywać danych osobowych podanych przez Wykonawcę do państwatrzeciego/organizacji międzynarodowej; 7) dane osobowe podane przez Wykonawcę będąprzechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowymzasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.); w zakresie dokumentacjiokreślonej w art. 78 ust. 1 ustawy Pzp dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;8) nie przysługuje Wykonawcy:a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowychWykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9) każda osoba, której dane zostaną podane przezWykonawcę ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,iż przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO;10) w stosunkudo danych podanych przez Wykonawcę nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bezudziału człowieka), w tym dane nie będą profilowane;11) osoby, których dane zostaną podane przezWykonawcę, posiadają:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;b) napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (Skorzystanie przez osobę, którejdane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówieniaani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym zustawą.);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzaniadanych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUS/ZP/4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Głównego Architekta Systemu „E-Opieka” wramach realizacji projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usługopiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego(E-Opieka)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.2.Zakres realizowanych prac będzie obejmował:1) projektowanie architektury rozwiązań(systemów) informatycznych w zakresie dostarczenia podsystemu koordynacji i monitorowaniausług opiekuńczych w środowisku w ramach implementacji Systemu „E-Opieka”, zuwzględnieniem wymagań opisanych w projekcie podsystemu stanowiącym Załącznik nr 1 doSWZ, w szczególności z uwzględnieniem wymagań dotyczących architektury oprogramowaniaopisanych w załącznikach do projektu podsystemu z Załącznika nr 1 do SWZ. Projektowaniearchitektury dotyczy systemów informatycznych przeznaczonych do pracy w chmurze (CloudNative App) oraz na platformach mobilnych, wymagających integracji z innymi systemami IT – nowymi (Teleopieka) i dziedzinowymi o architekturze warstwowej (Systemy OPS). Projektowaniepowinno być oparte na najlepszych praktykach, z wykorzystaniem wzorców projektowych (ang.design pattern – konstrukcyjne, strukturalne, operacyjne),2) zdefiniowanie wymagańjakościowych w odniesieniu do projektowanej architektury rozwiązania wynikających z celówbiznesowych i wymagań interesariuszy oraz dopilnowanie ich realizacji,3) uwzględnienie warchitekturze wymagań wszystkich istotnych interesariuszy – wewnętrznych i zewnętrznych,4)projektowanie interfejsów wymiany danych, w tym mechanizmów kontrolnych pozwalających nazapewnienie ciągłości, spójności i jakości danych,5) projektowanie modeli danych systemów, zeszczególnym uwzględnieniem dużych zbiorów danych Big Data, w tym przetwarzanych wśrodowisku rozproszonym (w chmurze),6) projektowanie oraz definiowanie wymagańdotyczących środowisk sprzętowych oraz środowisk wirtualnych i kontenerowych, zuwzględnieniem wymagań jakościowych stosowanych w środowiskach rozproszonych,7)zapewnienie jakości, wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa oraz optymalizacji kosztówbudowy i późniejszej eksploatacji systemów informatycznych, zarówno w zakresie architekturyoprogramowania jak i infrastruktury sprzętowej,8) pozyskiwanie wymagań dla zdefiniowanychatrybutów jakościowych architektury (wymagania niefunkcjonalne),9) dobór technologii,narzędzi, rozwiązań technicznych adekwatnych do technologicznego poziomu rozwoju rynkuinformatycznego,10) zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z architekturą oraz technologiąrozwiązań,11) współpraca z interesariuszami w zakresie doprecyzowywania wymagańbiznesowych w celu zapewnienia optymalnego sposobu ich implementacji w rozwiązaniachinformatycznych,12) tworzenie dokumentacji projektu (Repozytorium architektury) orazwspółpraca w ramach zespołów projektowych w tworzeniu dokumentacji, 13) udział w testachrozwiązania dostarczonego przez Wykonawców,14) przeglądy kodu dostarczanego przezWykonawców w zakresie zgodności z architekturą rozwiązania,15) czynny udział wprzeprowadzeniu oceny skutków dla przetwarzania dla Systemu „E-Opieka” oraz współpraca zinspektorem ochrony danych Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia w niniejszym postępowaniuprzetargowym zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości nie większej niż do 30% wartości zamówienia podstawowego.Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym,zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznienajwyższą liczbę punktów obliczoną jako suma punktów przyznanych w poszczególnych kryteriachoceny ofert. Łączna ilość punktów [O] zostanie wyliczona zgodnie z formułą: O = C + K + D, gdzie:1) O – ogólna liczba punktów,2) C – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium„Cena oferty brutto”,3) K – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dla kryterium ”Kompetencjeosoby skierowanej do realizacji zamówienia”,4) D – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę dlakryterium „Doświadczenie architektoniczne”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie architektoniczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku wpowyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lubzawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku wpowyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunkuw powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek,jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie zrealizował conajmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, której przedmiotem byłozaprojektowanie lub/i wdrożenie systemu informatycznego (W przypadku zamówień nadalwykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musispełniać warunki określone powyżej.);b) dysponuje specjalistą IT, który w ramach realizacjiumowy na realizację zamówienia obejmie funkcję Głównego Architekta Systemu „E-Opieka”,posiadającym wiedzę i doświadczenie co najmniej na poziomie wskazanym poniżej:-wykształcenie wyższe na kierunku technicznym,- znajomość wzorców architektonicznych,projektowych i integracyjnych (architektura Cloud Native, SOA, ESB oraz architektura oparta omicroservice’y) oraz umiejętności ich zastosowania w konkretnym projekcie,- znajomośćtechnologii sieciowych oraz rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa,- doświadczenie w pracy zprogramami Enterprise Architect, MS Visio, MS Power Point,- wiedza z zakresu relacyjnych bazdanych, NoSQL (Big Data), serwerów aplikacyjnych (np. JBoss EAP, WebLogic), architekturyJEE, systemów rozproszonych,- doświadczenie w pracy w systemach ticketowych (np.Redmine, JIRA),- znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w zakresierozumienia dokumentacji technicznej,- min. 5 lat doświadczenia w roli Architekta IT lubArchitekta Systemowego obejmującego uczestnictwo w realizacji co najmniej:• 2 projektówinformatycznych z zakresu integracji aplikacji oraz platform usługowych SOA, w tym co najmniejjednego takiego projektu realizowanego dla minimum 1 000 użytkowników. Łączna wartośćpowyższych projektów nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto,• 1 projektuinformatycznego polegającego na budowaniu kontenerów aplikacyjnych oraz rozwiązańopartych na architekturze mikrousługowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, obraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076, ze zm.), z innym wykonawcą, któryzłożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz zdokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innegowykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;2) wykazu usługwykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, wokresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostaływykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostaływykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądźinne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadkuświadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; wprzypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź innedokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy (Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ ima potwierdzać spełnianie warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ); 3) wykazuosób (specjalista IT), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wszczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówieniapublicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 6 do SWZ (napotwierdzenie spełniania warunku określonego w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy zWykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunkówudziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególniWykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zpostępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszczałączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 439 ustawy z dnia11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, które dotyczą przypadków szczegółowoopisanych w §13 umowy. Szczegółowe zasady wprowadzania zmian Umowy określa § 19Umowy, której wzór stanowi załączniki nr 7do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informuje się, że Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5, reprezentowane przez dyrektora Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.2.Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym –zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;2) zobowiązanie innego podmiotu, októrym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);3) dokumenty, z których wynika prawodo podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),4) kopie certyfikatów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje w kryterium oceny ofert „Kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia” - określone w Rozdziale XIX pkt 5 SWZ (w celu uzyskania punktów w tym kryterium) – jeżeli dotyczy, 5) kopie dowodów potwierdzających posiadane doświadczenie architektoniczne osoby skierowanej do realizacji zamówienia – Głównego Architekta punktowane w kryterium oceny ofert „Doświadczenie architektoniczne” - określone w Rozdziale XIX pkt 6 SWZ(w celu uzyskania punktów w tym kryterium) – jeżeli dotyczy. 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia,że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 5.Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory wformie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie ztymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.6. Ofertę składa się pod rygoremnieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanymlub podpisem osobistym.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokumentskładający się na ofertę powinien być czytelny.8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiącetajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniunieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż wterminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iżzastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.9. W celu złożenia oferty należyzarejestrować (zalogować) się na Platformie miniPortal i postępować zgodnie z instrukcjamidostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego podadresem:HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL/,HTTPS://EPUAP.GOV.PL/WPS/PORTAL10.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonejoferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofajofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.11.Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzająceumocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz ztłumaczeniem na język polski.12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu,w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2021-04-07 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.