eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2022 - 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2022 – 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROSŁAWSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwest@powiat.jaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jaroslawski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2022 – 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-601307e3-7866-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028954

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024196/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2022 – 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.
2. Korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne.
3. Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane),podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub podpisem osobistym, w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
4. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy, Zamawiający i Wykonawcy mogą komunikować się za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego pod adresem: inwest@powiat.jaroslaw.pl.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową platformazakupowa.pl stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. UWAGA: pliki przesyłane Zamawiającemu powinny odpowiadać formatom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zaleca (rekomenduje) używanie formatów plików: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .jpg (.jpeg), a w szczególności formatu .pdf. Do kompresji plików Zamawiający zaleca używanie formatów .zip lub .7z.
9. Dokumenty złożone w plikach rar .gif .bmp .numbers .pages zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, dostępnym na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
11. Wykonawca, przystępując do postępowania: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
12. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Jarosławski z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17, telefon kontaktowy: 16 624 62 13, adres poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@starostwo.jaroslaw.pl;
2) w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych Inspektor Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem siedziby Administratora, jak również pod numerem telefonu 16 624 62 27 oraz adresem poczty elektronicznej: iod@powiat.jaroslaw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz zawarcia i realizacji umowy z Administratorem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, jak również okres przechowywania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa może zostać wydłużony w przypadku, gdy dane będą przetwarzane do celów archiwalnych w interesie publicznym;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): :
Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP272.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje:
1) sukcesywne dostawy dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, przez okres 15 miesięcy, certyfikowanych tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic rejestracyjnych, do oznaczania różnego rodzaju pojazdów, wykonanych zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania przepisami prawa tj. zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 450, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355, z późn. zm.);
2) odbiór z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz fizyczne zniszczenie (kasacja), w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku i przeznaczonych do złomowania.
2. W ramach dostaw stanowiących przedmiot zamówienia Wykonawca będzie dostarczał:
 tablice samochodowe zwyczajne i tymczasowe: jednorzędowe, dwurzędowe i jednorzędowe zmniejszone,
 tablice samochodowe dla samochodów elektrycznych lub napędzanych wodorem: jednorzędowe i dwurzędowe,
 tablice samochodowe zwyczajne i tymczasowe: pojedyncze jednorzędowe (do ciągników i przyczep),
 tablice samochodowe zwyczajne i tymczasowe: pojedyncze dwurzędowe (do przyczep),
 tablice zwyczajne i tymczasowe: motocyklowe i ciągnikowe,
 tablice zwyczajne motorowerowe,
 tablice motocyklowe i motorowerowe dla pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem,
 tablice samochodowe indywidualne: jednorzędowe i dwurzędowe,
 tablice indywidualne motocyklowe, ciągnikowe, motorowerowe,
 tablice samochodowe jednorzędowe i dwurzędowe: zabytkowe oraz profesjonalne,
 tablice motocyklowe, ciągnikowe, motorowerowe: zabytkowe oraz profesjonalne,
 dodatkowe tablice samochodowe zwyczajne jednorzędowe na bagażnik,
 wtórniki ww. tablic rejestracyjnych.
3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:
1) wszystkie dostarczane przez Wykonawcę tablice rejestracyjne oraz wtórniki muszą być:
a) produktami o wysokiej jakości, spełniającymi obowiązujące normy oraz wykonanymi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień ich dostarczenia,
b) fabrycznie nowe, nigdy wcześnie nieużywane, nieposiadające śladów użytkowania, niedotknięte żadną wadą fizyczną oraz wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
c) zapakowanymi w trwałe i czytelnie opisane opakowania zbiorcze a’25 lub a’50;
2) dostarczane przez Wykonawcę tablice rejestracyjne oraz wtórniki tablic rejestracyjnych muszą posiadać aktualny certyfikat potwierdzający zgodność produktu z obowiązującymi normami technicznymi wydany przez Zakład Certyfikacji i Badań Instytutu Transportu Samochodowego lub inny równoważny dokument.
4. Wykonawca będzie zobowiązany:
1) udzielić Zamawiającemu na dostarczane tablice rejestracyjne oraz wtórniki tablic rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru tablic lub wtórników tablic bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 24 miesiące;
Uwaga: Wykonawca Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 24 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2) do odbioru z siedziby Zamawiającego i fizycznego zniszczenia (kasacji), w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, własnym staraniem, własnym transportem i na własny koszt, tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku i przeznaczonych do złomowania;
3) realizować dostawy interwencyjne, których ilość w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 30 szt., polegające na dostawie tablic rejestracyjnych indywidualnych, wtórników tablic rejestracyjnych oraz innych tablic rejestracyjnych, w ilości każdorazowo nieprzekraczającej 100 szt. lub 50 kpl., które wykonywane będą w terminie określonym przez Wykonawcę w złożonej ofercie w godzinach, jeśli zostaną zlecone Wykonawcy do wykonania, jako dostawy w trybie interwencyjnym (dostawy interwencyjne);
Uwaga: Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować określony
w godzinach termin realizacji dostaw interwencyjnych krótszy niż podstawowy termin realizacji dostaw określony w SWZ, zakładając, że zlecenia na dostawy interwencyjne będą przekazywane Wykonawcy w dni robocze do godz. 10:00 i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
4) dostarczyć nieodpłatnie Zamawiającemu wielostanowiskową aplikację komputerową (oprogramowanie) pracujące w środowisku Windows 7, Windows 8 i Windows 10, w wersjach 32-bitowej i 64-bitowej, służącą tworzeniu lokalnie u Zamawiającego stosownej bazy danych oraz automatycznemu tworzeniu, przesyłaniu drogą elektroniczną, weryfikacji i kontroli zamówień, której funkcjonalność musi umożliwiać Zamawiającemu:
a) jednoczesne korzystanie z aplikacji (programu) na minimum 5-ciu stanowiskach,
b) tworzenie zamówień na wszystkie rodzaje tablic rejestracyjnych, w tym na wtórniki;
c) możliwość definiowania podzakresów wyróżników w celu wydzielenia przydziału numerów rejestracyjnych dla określonych potrzeb (numery dla służb, pula tablic motocyklowych, pula tablic dla przyczep itp.),
d) automatyczne generowanie / tworzenie zamówień / pozycji zawierających kolejne wolne numery po wprowadzeniu jedynie typu oraz ilości zamawianych tablic, uwzględniając:
­ niedozwolone numery (wyróżniki) oraz numery już wykorzystane poprzez ich pomijanie,
­ numery zamówione już przez Starostwo poprzez pomijanie tych numerów podczas składania nowych zamówień już po wprowadzeniu początkowych znaków,
­ kolejność odmian tablic dla których generowane są numery, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
e) automatyczną weryfikację na etapie tworzenia zamówienia zgodności wprowadzonych numerów z przepisami ww. rozporządzenia zabezpieczającą przed błędami poprzez:
­ blokowanie możliwości wpisania nieprawidłowych numerów (wyróżników), ze szczególnym uwzględnieniem zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych typów i odmian tablic (wyróżników),
­ blokowania dla określonych typów tablic niedozwolonych liter,
f) wysłanie zamówień drogą elektroniczną za pomocą formularza zamówień przesyłanego w postaci pliku w formacie xml, zapis zamówienia w postaci pliku w formacie PDF oraz wydruk zamówienia,
g) elektroniczną akceptację przesłanych zamówień z weryfikacją terminu realizacji;
h) utworzenie lokalnie u Zamawiającego bazy danych zawierającej co najmniej dane dotyczące wykorzystanych numerów rejestracyjnych oraz historię zamówień, pozwalającej na przechowywanie minimum 2GB danych,
i) kontrolę stanu realizowanej umowy oraz wartości zrealizowanych zamówień poprzez automatyczne ewidencjonowanie zamówień oraz weryfikację ich pod względem ilości i wartości zamówionych tablic, a także umożliwiać:
­ odszukanie w bazie danych zamówionej tablicy rejestracyjnej / wtórnika tablicy oraz zamówienia, na którego podstawie został/a zamówiona / zmówiony;
­ odszukanie w bazie danych tablicy rejestracyjnej wycofanej z użytku oraz zlecenia, na którego podstawie została przekazana do złomowania / zniszczenia,
j) za pomocą dedykowanego bezpłatnego narzędzia dla administratora zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonywanie kopii bezpieczeństwa oraz przywracać dane z wcześniej wykonanej kopii;
5) dokonać przeszkolenia minimum trzech pracowników Zamawiającego w użytkowaniu dostarczonej aplikacji komputerowej (oprogramowania), o której mowa w pkt. 4.
5. Szacowany zakres rodzajowy i ilościowy tablic rejestracyjnych oraz wtórników, będących przedmiotem zamówienia określa Wykaz ilościowy, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
6. Określone w tabelach Wykazu ilościowego (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2 do SWZ) w kolumnie „Ilość” ilości tablic rejestracyjnych zostały przyjęte szacunkowo, w celu wyliczenia ceny oferty i porównania złożonych ofert. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości zamawiających i dostarczanych przez Wykonawcę tablic rejestracyjnych będą wynikać z faktycznych jego potrzeb i mogą odbiegać od ilości podanych w tabelach.
7. Zamawiający nie będzie zobowiązany do zrealizowania podanych szacunkowo ilości tablic rejestracyjnych, o których mowa powyżej w ust. 8, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w złożonym Formularzu ofertowym. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wyniesie minimum 90% kwoty limitu finansowego, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ.
8. Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami własnej oferty, warunki określonymi postanowieniami Projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: :
1. Kryteria oceny ofert:
1) cena oferty (brutto) – CPO: waga kryterium 60%;
2) okres rękojmi i gwarancji jakości – O: waga kryterium 20%;
3) termin realizacji dostaw interwencyjnych – TDI: waga kryterium 20%.
2. W kryterium „cena oferty (brutto) – CPO” oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów, pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną według wzoru:
[(najniższa cena CPO w zbiorze ofert podlegających ocenie : cena CPO ocenianej oferty) x 60 = ilość punktów]
3. W kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” oferta może otrzymać maksymalnie
20 punktów. Każda oferta otrzyma liczbę punktów odpowiednią do zaoferowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji jakości, wyliczoną według wzoru:
[(zadeklarowany przez Wykonawcę w ocenianej ofercie okres rękojmi i gwarancji jakości O powyżej 24 miesięcy : 60) x 20 = ilość punktów]
4. Jeżeli Wykonawca:
1) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości krótszy niż określony przez Zamawiającego minimalny 24 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) zaoferuje minimalny 24 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości albo nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji jakości wówczas do oceny oferty, w tym do przyznania liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 24 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert i taki okres rękojmi i gwarancji jakości zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje okres rękojmi i gwarancji jakości powyżej 60 miesięcy wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „okres rękojmi i gwarancji jakości – O” zostanie przyjęty 60 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości, oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium oceny ofert, a w Umowie z Wykonawcą o wykonanie zamówienia zostanie uwzględniony okres rękojmi i gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
5. W kryterium „termin realizacji dostaw interwencyjnych – TDI” oferta z najkrótszym czasem realizacji dostaw interwencyjnych otrzyma maksymalną liczbę 20 punktów, pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów wyliczoną według wzoru:
[(najkrótszy termin realizacji dostaw interwencyjnych w zbiorze ofert podlegających ocenie : termin realizacji dostaw interwencyjnych z ocenianej oferty) x 20 = ilość punktów]
6. Jeżeli Wykonawca:
1) nie wpisze lub w inny sposób nie określi w ofercie oferowanego terminu realizacji dostaw interwencyjnych wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów
w kryterium „termin realizacji dostaw interwencyjnych – TDI” zostanie przyjęty termin 168 godzinny (7 dni x 24 godziny), oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru i taki 168 godzinny termin zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
2) zaoferuje terminu realizacji dostaw interwencyjnych wyrażony w dniach wówczas do oceny oferty, w tym do obliczenia liczby punktów w kryterium „termin realizacji dostaw interwencyjnych – TDI” zostanie przyjęty termin realizacji dostaw interwencyjnych wyrażony w godzinach, stanowiący iloczyn oferowanego przez Wykonawcę terminu wyrażonego w dniach i 24 godzin (oferowana liczba dni x 24 godziny), oferta otrzyma w tym kryterium oceny ofert liczbę punktów obliczoną według powyższego wzoru i taki termin wyrażony w godzinach (iloczyn = oferowana liczba dni x 24 godziny) zostanie uwzględniony w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą;
3) zaoferuje termin realizacji dostaw interwencyjnych powyżej 168 godzin (7 dni x 24 godziny) lub powyżej 7 dni wówczas treść złożonej oferty będzie niezgodna z warunkami zamówienia, co oznacza, że oferta taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw interwencyjnych.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu;
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że zgodnie z przepisem art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jest wpisany do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
3. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca w zakresie doświadczenia wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych należycie wykonuje w ramach tych świadczeń nadal wykonywanych, co najmniej dwie (2) dostawy (2 zamówienia / 2 umowy / 2 kontrakty) polegające na wyprodukowaniu i dostawie tablic rejestracyjnych, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: :
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnego zaświadczenia o wpisaniu Wykonawcy do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ;
2) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 SWZ – wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ;
2. Za dostawy potwierdzające spełnianie warunku opisanego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 SWZ uznane zostaną dostawy tablic rejestracyjnych wykonane lub wykonywane w ramach jednej umowy z zamawiającym (jednego kontraktu), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, wartość już wykonanych dostaw, a nie wartość umowy zawartej z zamawiającym (wartość kontraktu), w ramach której realizowane są i nadal będą dostawy.
3. Dowodami, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 2, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy, podpisany przez Wykonawcę [osobę (osoby) umocowaną prawnie] – wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.
3. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
1) jeśli osoba reprezentująca Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie została wskazana, jako uprawniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą, przy czym za termin wniesienia wadium w pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy, przyjmuje się termin uznania kwoty wadium w rachunek Zamawiającego (termin faktycznego wpływu i zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego potwierdzony przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:
1) dla przelewów krajowych: Santander Bank Polska S. A. nr rachunku 83 1500 1634 1216 3002 8476 0000;
2) dla przelewów z zagranicy: Santander Bank Polska S. A. Kod SWIFT (BIC code): WBKPPLPP, numer IBAN: PL83150016341216300284760000.
5. W tytule przelewu wpisać: Wadium przetargowe Numer referencyjny: ZP.272.2.2022.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 – 4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu tj. w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 2 – 4 muszą być opatrzone przez wystawcę (osobę uprawniona do jego wystawienia tzn. przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, muszą być wystawione na Powiat Jarosławski, ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław i muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca będzie związany ofertą.
9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium zgłoszone w terminie związania ofertą w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Oryginały dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 7 wystawione na Powiat Jarosławski w postaci elektronicznej i opatrzone przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przekazać Zamawiającemu za pośrednictwem platformazakupowa.pl przy użyciu formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski, tj. w miejscu publikacji SWZ lub poprzez dołączenie do oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Terminowość wniesienia wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
12. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, że łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium oprócz wskazania tytułem jakiego postępowania [Numer referencyjny: ZP.272.2.2022] wadium jest wnoszone należy również wskazać w czyim imieniu jest wnoszone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z uwagi na którąkolwiek z okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, sformułowany w Rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie posiadać będzie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje całość zamówienia w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, do której realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 Pzp).
5. W przypadku, gdy każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członek Konsorcjum) będzie wykonywał zamówienie w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, Zamawiający uzna warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, sformułowany w Rozdziale X ust. pkt 2 SWZ, za spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członków Konsorcjum), który będzie wykonywał zamówienie w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, wykaże, że zgodnie z przepisem art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jest wpisany do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
6. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, sformułowany w Rozdziale X ust. 2 pkt 4 SWZ, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych należycie wykonuje w ramach tych świadczeń nadal wykonywanych, co najmniej dwie (2) dostawy (2 zamówienia / 2 umowy / 2 kontrakty) polegające na wyprodukowaniu i dostawie tablic rejestracyjnych, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda. (art. 117 ust. 1 Pzp).
7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do;
1) ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 1;
3) złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ), z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
9. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, winno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy lub wprowadzania do niej dodatkowych postanowień, w zakresie:
1) wydłużenia terminu wykonywania zamówienia do wyczerpania limitu finansowego, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, w przypadku niewyczerpania przedmiotowego limitu finansowego do upływu terminu wykonywania zamówienia określonego w umowie;
2) zwiększeniu limitu finansowego, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, w przypadku jego wyczerpania przed upływem terminu wykonywania zamówienia określonego w umowie;
3) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia oraz cen jednostkowych netto w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, z późn. zm.)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, tj. w przypadku:
1) konieczności aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy (firmy), adresu siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, albo lokalizacji miejsca gdzie będą realizowane dostawy, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.;
2) zmiany przez Ustawodawcę przepisów prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym, z którymi postanowienia umowy pozostałyby w sprzeczności i które będą miały bezpośredni wpływ na realizację zawartej umowy, w szczególności zmiany przepisów prawa nakładające na Wykonawcę lub Zamawiającego dodatkowe obowiązki lub czynności, nieprzewidziane w zawartej umowie, których wykonanie w ramach zawartej umowy jest konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa;
3) zmiany zasad realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron, które będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy;
4) działań osób trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utrudniających lub uniemożliwiających realizację lub wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy;
5) wystąpienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
6) wystąpienie siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne.
3. Przez siłę wyższą rozumieć należy zderzenie zewnętrzne, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej Stronie, a które ma wpływ na realizacje przedmiotu umowy, np. w znacznym stopniu utrudnia lub uniemożliwia całkowite lub częściowe wypełnienie zobowiązań umownych, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, działania wojenne, ataki terrorystyczne, stan pandemii lub epidemii lub zmiana związana ze stanem pandemii lub epidemii, w tym związana z ich przebiegiem itp.
4. Możliwości zmian zawartej umowy zostały szczegółowo opisane w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl, na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jaroslawski.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować dłuższy niż 24 miesięczny okres rękojmi i gwarancji jakości i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.
2. Wykonawca w Formularzu ofertowym będzie mógł zadeklarować określony w godzinach termin realizacji dostaw interwencyjnych krótszy niż podstawowy termin realizacji dostaw określony w SWZ, zakładając, że zlecenia na dostawy interwencyjne będą przekazywane Wykonawcy w dni robocze do godz. 10:00 i zgodnie z postanowieniami SWZ otrzymać punkty w tym kryterium oceny ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.