eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonowo Pomorskie › Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości GóraleOgłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118431

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Główna 28

1.4.2.) Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-330

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.7.) Numer telefonu: 566976800

1.4.8.) Numer faksu: 566979001

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jablonowopomorskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028758

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00525422

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

Po zmianie:
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.15. Nazwa projektu lub programu

Przed zmianą:
PROW

Po zmianie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.7. Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne

Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/710809

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60,00 punktów
2) Okres rękojmi (R) – waga 40,00 punktów.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny
ofert wg wzoru

Po zmianie:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60,00 punktów
2) Okres rękojmi (R) – waga 40,00 punktów.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale. Lokalizacja robót: województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, gmina Jabłonowo Pomorskie (jednostka ewidencyjna: 040207_5 Jabłonowo Pomorskie), miejscowość Górale, obręb ewidencyjny 0007 Górale, działka nr 108/1.
2. Obiekt budowlany stanowiący budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Górale projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony z dachem płaskim.
3. Projektowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie powierzchni:
1) powierzchnia zabudowy - 333,00 m ²
2) powierzchnia działki nr 108/1 – 5900,00 m ²
3) powierzchnia użytkowa - 185,87 m ²
4) kubatura - 717,00 m ³
5) wysokość budynku do kalenicy – bez zmian
6) wysokość okapu budynku – bez zmian
7) długość budynku – 23,26 m
8) szerokość budynku – 19,40 m
9) liczba kondygnacji – 1
10) powierzchnia projektowanych terenów zielonych– 4975,96 m 2,
11) powierzchnia proj. tarasu, schodów i pochylni 25,0+21+5,02= 51,02m2,
12) powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych – 540,02 m2.
4. Na parterze budynku zaprojektowano: hol wejściowy z szatnią, sala główna, WC dla niepełnosprawnych, WC damskie, WC męskie, komunikacja, zaplecze kuchenne, zaplecze /catering, magazynek, WC personelu, pomieszczenie gospodarcze.
6. Zakres prac będzie obejmował wykonanie m.in.:
1) Roboty rozbiórkowe zewnętrzne:
a) rozebranie rynien
b) rozebranie rur spustowych,
c) rozebranie obróbek blacharskich ,
d) rozebranie krat stalowych,
e) rozebranie posadzek z płytek,
f) wywiezienie gruzu.
2) Roboty rozbiórkowe wewnętrzne:
a) wykucie otworów w ścianach,
b) rozebranie posadzek z płytek, desek i legarów,
c) wykucie ościeżnic,
d) rozebranie ścianek z cegieł i okładzin z płytek,
e) demontaż baterii, pisuaru, muszli sedesowych, grzejników.
3) Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu .
4) Projektowane pokrycie dachu niewentylowanego:
a) podmurowanie ogniomurów,
b) wykonanie izolacji termicznej z styropianu o gr 25 cm,
c) montaż papy podkładowej i wierzchniego krycia,
d) montaż nowych rynien i rur spustowych .
5) Projektowane docieplenie ścian poniżej gruntu,
a) wykonanie wykopów,
b) oczyszczenie ścian,
c) montaż izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
d) zasypanie i zagęszczenie wykopów,
e) wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm .
6) Projektowane docieplenie ścian powyżej gruntu
a) montaż rusztowań,
b) oczyszczenie elewacji,
c) ocieplenie elewacji w technologii lekkiej mokrej styropianem gr. 18 cm,
d) wykonanie wyprawy tynkarskich i malarskich .
7) Projektowane schody i pochylnie zewnętrzne:
a) wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z tarasem o pow. 25 m2,
b) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
c) montaż balustrad .
8) Stolarka okienna i drzwiowa:
a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
b) montaż okna podawczego,
c) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.
9) Projektowane roboty wewnętrzne:
a) posadzki - wykonanie podkładu pod posadzki,
b) wykonanie izolacji z papy podkładowej termozgrzewalnej,
c) wykonanie izolacji termicznej z styropianu gr. 10 cm,
d) montaż płytek posadzkowych.
10) Projektowane roboty wewnętrzne:
a) ściany i sufity
b) wykonanie ścianek działowych murowanych,
c) wykonanie tynków na ścianach,
d) wykonanie sufitów podwieszonych a płyt gipsowo kartonowych,
e) wykonanie sufitów kasetonowych,
f) oczyszczenie i zmycie ścian,
g) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
h) wykonanie robót malarskich.
11) pozostałych prac, które zostały ujęte w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale. Lokalizacja robót: województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, gmina Jabłonowo Pomorskie (jednostka ewidencyjna: 040207_5 Jabłonowo Pomorskie), miejscowość Górale, obręb ewidencyjny 0007 Górale, działka nr 108/1.
2. Obiekt budowlany stanowiący budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Górale projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony z dachem płaskim.
3. Projektowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie powierzchni:
1) powierzchnia zabudowy - 333,00 m ²
2) powierzchnia działki nr 108/1 – 5900,00 m ²
3) powierzchnia użytkowa - 185,87 m ²
4) kubatura - 717,00 m ³
5) wysokość budynku do kalenicy – bez zmian
6) wysokość okapu budynku – bez zmian
7) długość budynku – 23,26 m
8) szerokość budynku – 19,40 m
9) liczba kondygnacji – 1
10) powierzchnia projektowanych terenów zielonych– 4975,96 m 2,
11) powierzchnia proj. tarasu, schodów i pochylni 25,0+21+5,02= 51,02m2,
12) powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych – 540,02 m2.
4. Na parterze budynku zaprojektowano: hol wejściowy z szatnią, sala główna, WC dla niepełnosprawnych, WC damskie, WC męskie, komunikacja, zaplecze kuchenne, zaplecze /catering, magazynek, WC personelu, pomieszczenie gospodarcze.
6. Zakres prac będzie obejmował wykonanie m.in.:
1) Roboty rozbiórkowe zewnętrzne:
a) rozebranie rynien
b) rozebranie rur spustowych,
c) rozebranie obróbek blacharskich ,
d) rozebranie krat stalowych,
e) rozebranie posadzek z płytek,
f) wywiezienie gruzu.
2) Roboty rozbiórkowe wewnętrzne:
a) wykucie otworów w ścianach,
b) rozebranie posadzek z płytek, desek i legarów,
c) wykucie ościeżnic,
d) rozebranie ścianek z cegieł i okładzin z płytek,
e) demontaż baterii, pisuaru, muszli sedesowych, grzejników.
3) Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu .
4) Projektowane pokrycie dachu niewentylowanego:
a) podmurowanie ogniomurów,
b) wykonanie izolacji termicznej z styropianu o gr 25 cm,
c) montaż papy podkładowej i wierzchniego krycia,
d) montaż nowych rynien i rur spustowych .
5) Projektowane docieplenie ścian poniżej gruntu,
a) wykonanie wykopów,
b) oczyszczenie ścian,
c) montaż izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
d) zasypanie i zagęszczenie wykopów,
e) wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm .
6) Projektowane docieplenie ścian powyżej gruntu
a) montaż rusztowań,
b) oczyszczenie elewacji,
c) ocieplenie elewacji w technologii lekkiej mokrej styropianem gr. 18 cm,
d) wykonanie wyprawy tynkarskich i malarskich .
7) Projektowane schody i pochylnie zewnętrzne:
a) wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z tarasem o pow. 25 m2,
b) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
c) montaż balustrad .
8) Stolarka okienna i drzwiowa:
a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
b) montaż okna podawczego,
c) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.
9) Projektowane roboty wewnętrzne:
a) posadzki - wykonanie podkładu pod posadzki,
b) wykonanie izolacji z papy podkładowej termozgrzewalnej,
c) wykonanie izolacji termicznej z styropianu gr. 10 cm,
d) montaż płytek posadzkowych.
10) Projektowane roboty wewnętrzne:
a) ściany i sufity
b) wykonanie ścianek działowych murowanych,
c) wykonanie tynków na ścianach,
d) wykonanie sufitów podwieszonych a płyt gipsowo kartonowych,
e) wykonanie sufitów kasetonowych,
f) oczyszczenie i zmycie ścian,
g) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
h) wykonanie robót malarskich.
11) pozostałych prac, które zostały ujęte w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

Po zmianie:
inne.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości pojedynczej umowy nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. Przy czym ww. robota musi obejmować co najmniej:
• przebudowę co najmniej jednego budynku o powierzchni przebudowywanej nie mniejszej niż 180 m2 oraz wykonaniem, w wykazywanej Zamawiającemu przebudowywanej części, budynku instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Przez „przebudowę” Zamawiający rozumie: odbudowę lub rozbudowę lub dobudowę lub nadbudowę.
Przez „powierzchnię przebudowywaną”, Zamawiający rozumie odpowiednio powierzchnię: odbudowaną lub rozbudowaną lub dobudowaną lub nadbudowaną.
2) Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że będzie dysponował w realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą wykonującą zadania kierownika budowy,
która:
- będzie posiadała co najmniej wykształcenie średnie oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz na dzień składania podmiotowego środka dowodowego co
najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie budynków na stanowisku kierownika budowy lub
- która będzie posiadała co najmniej wykształcenie średnie oraz inne ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej lub budowlanej, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, oraz na dzień składania podmiotowego środka dowodowego co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie budynków na stanowisku kierownika budowy.
Uprawnienia, o których mowa powyżej obejmują uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1646 ze zm.).

Po zmianie:
1) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości pojedynczej umowy nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. Przy czym ww. robota musi obejmować co najmniej:
• przebudowę co najmniej jednego budynku o powierzchni przebudowywanej nie mniejszej niż 180 m2 oraz wykonaniem, w wykazywanej Zamawiającemu przebudowywanej części, budynku instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Przez „przebudowę” Zamawiający rozumie: odbudowę lub rozbudowę lub dobudowę lub nadbudowę.
Przez „powierzchnię przebudowywaną”, Zamawiający rozumie odpowiednio powierzchnię: odbudowaną lub rozbudowaną lub dobudowaną lub nadbudowaną,
• budowę co najmniej jednego budynku o powierzchni nie mniejszej niż 180 m2 wraz z wykonaniem w tym budynku instalacji elektrycznej i sanitarnej;
2) Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że będzie dysponował w realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą wykonującą zadania kierownika budowy,
która:
- będzie posiadała co najmniej wykształcenie średnie oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz na dzień składania podmiotowego środka dowodowego co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie budynków na stanowisku kierownika budowy lub
- która będzie posiadała co najmniej wykształcenie średnie oraz inne ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w co najmniej ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjnej lub budowlanej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, oraz na dzień składania podmiotowego środka dowodowego co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie budynków na stanowisku kierownika budowy.
Uprawnienia, o których mowa powyżej obejmują uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1646 ze zm.).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Od
wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w celu
wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
UWAGA - Treść wykazu, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w
rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w
celu wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór
wykazu zawarto w załączniku nr 9 do SWZ.

Po zmianie:
Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w celu
wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
UWAGA - Treść wykazu, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w
rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w
celu wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór
wykazu zawarto w załączniku nr 9 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:
1. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w
postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1 PZP –
nie dotyczy,
2) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP – nie dotyczy,
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 PZP – nie dotyczy,
4) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, tj. warunek
określony w rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ (warunek dotyczący doświadczenia) musi spełnić samodzielnie co najmniej
jeden z wykonawców,
5) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, tj. warunek
określony w rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ (warunek dotyczący wykształcenia, uprawnień i doświadczenia osób
skierowanych do wykonywania zadań kierownika budowy) musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 PZP, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 6 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00466181 z dnia 2022-11-29
2022-11-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
postępowaniu. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo.

Po zmianie:
1. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w
postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1 PZP –
nie dotyczy,
2) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP – nie dotyczy,
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 PZP – nie dotyczy,
4) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, tj. warunek
określony w rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ (warunek dotyczący doświadczenia) musi spełnić samodzielnie co najmniej
jeden z wykonawców,
5) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, tj. warunek
określony w rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ (warunek dotyczący wykształcenia, uprawnień i doświadczenia osób
skierowanych do wykonywania zadań kierownika budowy) musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 PZP, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 6 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 12:00

Po zmianie:
2023-01-25 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-16 12:15

Po zmianie:
2023-01-25 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-14

Po zmianie:
2023-02-23

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje o zmianie treści załączników nr 2-9 do SWZ oraz dodaniu rysunku technicznego tarasu i karty katalogowej zbiornika bezodpływowego do załącznika nr 1 do SWZ - dokumentacji technicznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.