eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonowo Pomorskie › Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości GóraleOgłoszenie z dnia 2023-03-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 28

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566976800

1.5.8.) Numer faksu: 566979001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jablonowopomorskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/710809

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15b73a0a-881a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016447/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525422

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IIPP.271.1.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale. Lokalizacja robót: województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, gmina Jabłonowo Pomorskie (jednostka ewidencyjna: 040207_5 Jabłonowo Pomorskie), miejscowość Górale, obręb ewidencyjny 0007 Górale, działka nr 108/1.
2. Obiekt budowlany stanowiący budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Górale projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony z dachem płaskim.
3. Projektowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie powierzchni:
1) powierzchnia zabudowy - 333,00 m ²
2) powierzchnia działki nr 108/1 – 5900,00 m ²
3) powierzchnia użytkowa - 185,87 m ²
4) kubatura - 717,00 m ³
5) wysokość budynku do kalenicy – bez zmian
6) wysokość okapu budynku – bez zmian
7) długość budynku – 23,26 m
8) szerokość budynku – 19,40 m
9) liczba kondygnacji – 1
10) powierzchnia projektowanych terenów zielonych– 4975,96 m 2,
11) powierzchnia proj. tarasu, schodów i pochylni 25,0+21+5,02= 51,02m2,
12) powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych – 540,02 m2.
4. Na parterze budynku zaprojektowano: hol wejściowy z szatnią, sala główna, WC dla niepełnosprawnych, WC damskie, WC męskie, komunikacja, zaplecze kuchenne, zaplecze /catering, magazynek, WC personelu, pomieszczenie gospodarcze.
6. Zakres prac będzie obejmował wykonanie m.in.:
1) Roboty rozbiórkowe zewnętrzne:
a) rozebranie rynien
b) rozebranie rur spustowych,
c) rozebranie obróbek blacharskich ,
d) rozebranie krat stalowych,
e) rozebranie posadzek z płytek,
f) wywiezienie gruzu.
2) Roboty rozbiórkowe wewnętrzne:
a) wykucie otworów w ścianach,
b) rozebranie posadzek z płytek, desek i legarów,
c) wykucie ościeżnic,
d) rozebranie ścianek z cegieł i okładzin z płytek,
e) demontaż baterii, pisuaru, muszli sedesowych, grzejników.
3) Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu .
4) Projektowane pokrycie dachu niewentylowanego:
a) podmurowanie ogniomurów,
b) wykonanie izolacji termicznej z styropianu o gr 25 cm,
c) montaż papy podkładowej i wierzchniego krycia,
d) montaż nowych rynien i rur spustowych .
5) Projektowane docieplenie ścian poniżej gruntu,
a) wykonanie wykopów,
b) oczyszczenie ścian,
c) montaż izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
d) zasypanie i zagęszczenie wykopów,
e) wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm .
6) Projektowane docieplenie ścian powyżej gruntu
a) montaż rusztowań,
b) oczyszczenie elewacji,
c) ocieplenie elewacji w technologii lekkiej mokrej styropianem gr. 18 cm,
d) wykonanie wyprawy tynkarskich i malarskich .
7) Projektowane schody i pochylnie zewnętrzne:
a) wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z tarasem o pow. 25 m2,
b) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
c) montaż balustrad .
8) Stolarka okienna i drzwiowa:
a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
b) montaż okna podawczego,
c) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.
9) Projektowane roboty wewnętrzne:
a) posadzki - wykonanie podkładu pod posadzki,
b) wykonanie izolacji z papy podkładowej termozgrzewalnej,
c) wykonanie izolacji termicznej z styropianu gr. 10 cm,
d) montaż płytek posadzkowych.
10) Projektowane roboty wewnętrzne:
a) ściany i sufity
b) wykonanie ścianek działowych murowanych,
c) wykonanie tynków na ścianach,
d) wykonanie sufitów podwieszonych a płyt gipsowo kartonowych,
e) wykonanie sufitów kasetonowych,
f) oczyszczenie i zmycie ścian,
g) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
h) wykonanie robót malarskich.
11) pozostałych prac, które zostały ujęte w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262522-6 - Roboty murarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262300-4 - Betonowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45410000-4 - Tynkowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1082400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1600648,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1082400 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NEL-BUD Alicja Tomaszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8762462619

7.3.3) Ulica: Rywałd 59

7.3.4) Miejscowość: Radzyń Chełmiński

7.3.5) Kod pocztowy: 87-220

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1082400 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.