eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonowo Pomorskie › Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości GóraleOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 28

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 566976800

1.5.8.) Numer faksu: 566979001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jablonowopomorskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15b73a0a-881a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525422

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016447/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PROW

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/710809

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/710809

Środkiem komunikacji elektronicznej, w postępowaniu, jest platforma zakupowa, zwana dalej „Platformą”, dostępna pod adresem
https://platformazakupowa.pl oraz formularz (moduł) „Wyślij wiadomość do zamawiającego” (dostępny na stronie postępowania).
Uwaga - Formularz (moduł) „Wyślij wiadomość do zamawiającego” nie służy do składania ofert.
Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na/z adres/-u zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl jest
dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy, w tym
prac serwisowych, awarii, itp. Uwaga komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów
lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywa się zgodnie z art. 61 ust. 1 PZP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Szczegółowe wymagania techniczne i
organizacyjne zostały opisane w „Regulaminie platformazakupowa.pl” (dostępnym pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin), który jest uzupełnieniem „Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl” .
Założenie lub posiadanie na Platformie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez wykonawcę warunków aktualnego
regulaminu Platformy.
Szczegółowe instrukcje korzystania z Platformy, w tym instrukcja składania ofert znajdują się pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
W przypadku pytań dot. zasad korzystania z Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta (CWK), które
udziela informacji związanych z: procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy. CWK dostępne
jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. +48221010202 lub cwk@platformazakupowa.pl , z
zastrzeżeniem harmonogramu pracy dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt .
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Zaleca się wykonawcom założenie bezpłatnego konta użytkownika na Platformie. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał
ograniczone funkcjonalności Platformy np. nie będzie widział wiadomości prywatnych od zamawiającego lub wycofania oferty bez
kontaktu z CWK.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), tj. m.in. .doc,
.odt, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .ppt, .pdf, .jpg, .zip, .7Z.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf, zaś w celu ewentualnej
kompresji danych zamawiający rekomenduje .zip lub .7Z .
Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające udział w niniejszym postępowaniu, w tym korzystanie z Platformy:
a) komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
b) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
d) zainstalowana przeglądarka internetowa inna niż Internet Explorer, preferowane: EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
h) posiadanie ważnego (aktualnie obowiązującego): kwalifikowanego podpisu elektronicznego do podpisywania plików w formie
elektronicznej lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego do podpisywania plików w postaci elektronicznej,
i) strona platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
j) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według
czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/transakcja/710809

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwane dalej „RODO” informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, (dane kontaktowe Urząd Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie).
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo
Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie lub iodo@jablonowopomorskie.pl .
3) Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz.Urz.UE.L.2016.119 z 04.05.2016 r. ze zm.) w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 18, art. 74), jak również inne podmioty
upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora lub okresu
trwałości projektu w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
6) Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie wskazanym w otrzymanej ofercie, dokumentach
składanych przez wykonawcę oraz w publicznie dostępnych rejestrach i bazach danych np. CEIDG, KRS (art. 14 ust. 1 lit. d, art. 14
ust. 2 lit. f).
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo do
uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, które są niekompletne. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
8) Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani / Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych, przed okresem o którym mowa w Rozdziale I ust. 10 pkt 5 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IIPP.271.1.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale. Lokalizacja robót: województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat brodnicki, gmina Jabłonowo Pomorskie (jednostka ewidencyjna: 040207_5 Jabłonowo Pomorskie), miejscowość Górale, obręb ewidencyjny 0007 Górale, działka nr 108/1.
2. Obiekt budowlany stanowiący budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Górale projektuje się jako budynek wolnostojący niepodpiwniczony z dachem płaskim.
3. Projektowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia, w tym zestawienie powierzchni:
1) powierzchnia zabudowy - 333,00 m ²
2) powierzchnia działki nr 108/1 – 5900,00 m ²
3) powierzchnia użytkowa - 185,87 m ²
4) kubatura - 717,00 m ³
5) wysokość budynku do kalenicy – bez zmian
6) wysokość okapu budynku – bez zmian
7) długość budynku – 23,26 m
8) szerokość budynku – 19,40 m
9) liczba kondygnacji – 1
10) powierzchnia projektowanych terenów zielonych– 4975,96 m 2,
11) powierzchnia proj. tarasu, schodów i pochylni 25,0+21+5,02= 51,02m2,
12) powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych – 540,02 m2.
4. Na parterze budynku zaprojektowano: hol wejściowy z szatnią, sala główna, WC dla niepełnosprawnych, WC damskie, WC męskie, komunikacja, zaplecze kuchenne, zaplecze /catering, magazynek, WC personelu, pomieszczenie gospodarcze.
6. Zakres prac będzie obejmował wykonanie m.in.:
1) Roboty rozbiórkowe zewnętrzne:
a) rozebranie rynien
b) rozebranie rur spustowych,
c) rozebranie obróbek blacharskich ,
d) rozebranie krat stalowych,
e) rozebranie posadzek z płytek,
f) wywiezienie gruzu.
2) Roboty rozbiórkowe wewnętrzne:
a) wykucie otworów w ścianach,
b) rozebranie posadzek z płytek, desek i legarów,
c) wykucie ościeżnic,
d) rozebranie ścianek z cegieł i okładzin z płytek,
e) demontaż baterii, pisuaru, muszli sedesowych, grzejników.
3) Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu .
4) Projektowane pokrycie dachu niewentylowanego:
a) podmurowanie ogniomurów,
b) wykonanie izolacji termicznej z styropianu o gr 25 cm,
c) montaż papy podkładowej i wierzchniego krycia,
d) montaż nowych rynien i rur spustowych .
5) Projektowane docieplenie ścian poniżej gruntu,
a) wykonanie wykopów,
b) oczyszczenie ścian,
c) montaż izolacji przeciwwilgociowych i termicznych,
d) zasypanie i zagęszczenie wykopów,
e) wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm .
6) Projektowane docieplenie ścian powyżej gruntu
a) montaż rusztowań,
b) oczyszczenie elewacji,
c) ocieplenie elewacji w technologii lekkiej mokrej styropianem gr. 18 cm,
d) wykonanie wyprawy tynkarskich i malarskich .
7) Projektowane schody i pochylnie zewnętrzne:
a) wykonanie nowych schodów zewnętrznych wraz z tarasem o pow. 25 m2,
b) wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
c) montaż balustrad .
8) Stolarka okienna i drzwiowa:
a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
b) montaż okna podawczego,
c) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej.
9) Projektowane roboty wewnętrzne:
a) posadzki - wykonanie podkładu pod posadzki,
b) wykonanie izolacji z papy podkładowej termozgrzewalnej,
c) wykonanie izolacji termicznej z styropianu gr. 10 cm,
d) montaż płytek posadzkowych.
10) Projektowane roboty wewnętrzne:
a) ściany i sufity
b) wykonanie ścianek działowych murowanych,
c) wykonanie tynków na ścianach,
d) wykonanie sufitów podwieszonych a płyt gipsowo kartonowych,
e) wykonanie sufitów kasetonowych,
f) oczyszczenie i zmycie ścian,
g) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
h) wykonanie robót malarskich.
11) pozostałych prac, które zostały ujęte w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262522-6 - Roboty murarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45262300-4 - Betonowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45410000-4 - Tynkowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga 60,00 punktów
2) Okres rękojmi (R) – waga 40,00 punktów.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny
ofert wg wzoru

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości pojedynczej umowy nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. Przy czym ww. robota musi obejmować co najmniej:
• przebudowę co najmniej jednego budynku o powierzchni przebudowywanej nie mniejszej niż 180 m2 oraz wykonaniem, w wykazywanej Zamawiającemu przebudowywanej części, budynku instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Przez „przebudowę” Zamawiający rozumie: odbudowę lub rozbudowę lub dobudowę lub nadbudowę.
Przez „powierzchnię przebudowywaną”, Zamawiający rozumie odpowiednio powierzchnię: odbudowaną lub rozbudowaną lub dobudowaną lub nadbudowaną.
2) Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że będzie dysponował w realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą wykonującą zadania kierownika budowy,
która:
- będzie posiadała co najmniej wykształcenie średnie oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz na dzień składania podmiotowego środka dowodowego co
najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie budynków na stanowisku kierownika budowy lub
- która będzie posiadała co najmniej wykształcenie średnie oraz inne ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej lub budowlanej, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa, oraz na dzień składania podmiotowego środka dowodowego co najmniej 5 lat
doświadczenia zawodowego przy budowie lub przebudowie budynków na stanowisku kierownika budowy.
Uprawnienia, o których mowa powyżej obejmują uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Od wykonawcy, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP zamawiający będzie wymagał:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 1 PZP, art. 108 ust. 1
pkt 2 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP, 109 ust. 1 pkt 10
PZP;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o:
• braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
albo
• przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Od
wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w celu
wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
UWAGA - Treść wykazu, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w
rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w
celu wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór
wykazu zawarto w załączniku nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy) potwierdzające, że proponowane przez wykonawcę: rozwiązania, elementy,
materiały, urządzenia są równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w SWZ i w załączonej
dokumentacji, spełniające minimalne wymagania (parametry techniczne) określone przez zamawiającego w SWZ.
Przedmiotowe środki dowodowe należy przedłożyć w formie dokumentów wskazanych w rozdziale III ust. 15-19 SWZ.
Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzać spełnianie wszystkich określonych przez zamawiającego wymagań, w
stopniu nie niższym (gorszym) niż wskazane w SWZ.
W przypadku rozwiązań równoważnych zaproponowanych przez wykonawcę w ofercie, powyższe będzie miało
zastosowanie odpowiednio do przedstawionych rozwiązań równoważnych.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 PZP, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
przez siebie terminie, o ile złożona oferta nie będzie podlegała odrzuceniu albo nie zajdą przesłanki unieważnienia
postępowania. Powyższe uzupełnienie nie będzie miało zastosowania w przypadku określonym w art. 107 ust. 3 PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy) potwierdzające, że proponowane przez wykonawcę: rozwiązania,
elementy, materiały, urządzenia są równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w SWZ i w
załączonej dokumentacji, spełniające minimalne wymagania (parametry techniczne) określone przez zamawiającego w
SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe należy przedłożyć w formie dokumentów wskazanych w rozdziale III ust. 15-19 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę oraz dokumenty wymagane wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy. Wzór formularza zawarto w załączniku nr 2 do SWZ;
2) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art.
125 ust. 1 PZP. Wzory oświadczeń zawarto, odpowiednio, w załączniku nr 3 i załączniku nr 4 do SWZ;
3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał daneumożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. pełną nazwę, NIP, REGON, itp.).
Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z KRS lub CEIDG lub
innego właściwego rejestru, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub odpowiednio: do osoby działającej w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach;
4) Przedmiotowe środki dowodowe (jeśli dotyczy) potwierdzające, że proponowane przez wykonawcę: rozwiązania,
elementy, materiały, urządzenia są równoważne dla robót, materiałów, systemów i urządzeń, wskazanych w SWZ i w
załączonej dokumentacji, spełniające minimalne wymagania (parametry techniczne) określone przez zamawiającego w
SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe należy przedłożyć w formie dokumentów wskazanych w rozdziale III ust. 15-19 SWZ.
Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzać spełnianie wszystkich określonych przez zamawiającego wymagań, w
stopniu nie niższym (gorszym) niż wskazane w SWZ.
W przypadku rozwiązań równoważnych zaproponowanych przez wykonawcę w ofercie, powyższe będzie miało
zastosowanie odpowiednio do przedstawionych rozwiązań równoważnych.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne zamawiający, na podstawie art. 107 ust. 2 PZP, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
przez siebie terminie, o ile złożona oferta nie będzie podlegała odrzuceniu albo nie zajdą przesłanki unieważnienia
postępowania. Powyższe uzupełnienie nie będzie miało zastosowania w przypadku określonym w art. 107 ust. 3 PZP;
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeśli dotyczy);
6) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum,
spółki cywilne;
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na których zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną wykonawca się powołuje w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli
dotyczy). Wzór zobowiązania zawarto w załączniku nr 5 do SWZ;
8) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 117
ust. 4 PZP (jeśli dotyczy). Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 6 do SWZ;
9) Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem spełniania przesłanek określonych w art. 11 ust. 2
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeśli dotyczy);
10) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w
postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1 PZP –
nie dotyczy,
2) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP – nie dotyczy,
3) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 PZP – nie dotyczy,
4) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, tj. warunek
określony w rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ (warunek dotyczący doświadczenia) musi spełnić samodzielnie co najmniej
jeden z wykonawców,
5) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP, tj. warunek
określony w rozdziale XII ust. 2 pkt 4 lit. b) SWZ (warunek dotyczący wykształcenia, uprawnień i doświadczenia osób
skierowanych do wykonywania zadań kierownika budowy) musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 PZP, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 6 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00466181 z dnia 2022-11-29
2022-11-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
postępowaniu. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
Zmiany postanowień umowy zawarto w § 15 załącznika nr 7 do SWZ.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony, i będą dopuszczalne w granicach unormowania przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 454 ust. 1 i 455 (...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/710809

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-16 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie: art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia każdy z wykonawców oraz odpowiednio wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia i wszystkie podmioty udostępniające wykonawcy zasoby, składa/-ją w ofercie oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. Wzory oświadczeń zawarto odpowiednio w załączniku nr 3 i 4 do SWZ.
2) Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 PZP. Jednakże z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający
zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny
dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Dokonanie wizji lokalnej możliwe jest w
dniach roboczych Zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo
Pomorskie, po uprzednim ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego pisząc na adres e-mail:
zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.