eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › ZP/G/53/21 Dostawa gazów technicznych, czystych i mieszanek, wraz z dzierżawą butli do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach i do Oddziałów w Skawinie i Poznaniu w 2022Ogłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZP/G/53/21 Dostawa gazów technicznych, czystych i mieszanek, wraz z dzierżawą butli do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach i do Oddziałów w Skawinie i Poznaniu w 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000027542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Sowińskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@imn.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/imn_gliwice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP/G/53/21 Dostawa gazów technicznych, czystych i mieszanek, wraz z dzierżawą butli do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach i do Oddziałów w Skawinie i Poznaniu w 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed6067b7-576e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303932/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/G/53/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 145770,77 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – dostawa gazów (dostawa tlenu 2,5, acetylenu technicznego, acetylenu 2,6, argonu 5.0, azotu 5.0, azotu 6.0, wodoru 3.0,wodoru 5,5 helu 5.0, helu 6.0, podtlenku azotu 2.5, dwutlenku węgla 2.5, azotu ciekłego, mieszanki argonu 30% / helu 70%, mieszanki argonu 90% / metanu 10%, mieszanki azotu 95% / wodoru 5%, mieszanki argonu 50% / helu 50%) wraz z dzierżawą butli do Łukasiewicz-IMN w Gliwicach określonych w załączniku 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24111100-6 - Argon

24111800-3 - Azot ciekły

4.5.5.) Wartość części: 88725,23 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – dostawa argonu ciekłego (zbiornik własny o pojemności 450 litrów) do Łukasiewicz-IMN w Gliwicach określonego w załączniku 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111100-6 - Argon

4.5.5.) Wartość części: 27068,40 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – dostawa gazów (dostawa acetylenu technicznego, argonu 5.0, azotu 5.0, wodoru 5.0, argonu do spektrometrii 4.8, podtlenku azotu 2.5, dwutlenku węgla, powietrza, azotu ciekłego,azot sprężony T-N28) wraz z dzierżawą butli do Łukasiewicz-IMN Oddział w Skawinie określonych w załączniku 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.5.5.) Wartość części: 14831,39 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – dostawa gazów (dostawa tlenu 2,5, argonu technicznego, argonu 5.0, argonu 6.0, azotu 4.8 technicznego, azotu 5.0, azotu 6.0, helu 5.0, helu 6.0, powietrza, mieszanki argonu 95% /wodoru 5%) wraz z dzierżawą butli do Łukasiewicz-IMN Oddział w Poznaniu oraz do Zakładu w Wierzenicy określonych w załączniku 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 24110000-8 - Gazy przemysłowe

4.5.5.) Wartość części: 14113,90 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – dostawa azotu ciekłego (zbiorniki własne) do Łukasiewicz-IMN Oddział w Poznaniu określonych załączniku 3.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111800-3 - Azot ciekły

4.5.5.) Wartość części: 1031,85 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 199296,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199296,90 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199296,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIAD Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1181974455

7.3.3) Ulica: Kokotek 66

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199296,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37638,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37638,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 37638,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Air Products Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260213184

7.3.3) Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników 48

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-146

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 37638,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12018,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21640,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12018,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Messer Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8510109326

7.3.3) Ulica: Maciejkowicka 30

7.3.4) Miejscowość: Chorzów

7.3.5) Kod pocztowy: 41-503

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12018,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 22718,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22718,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 22718,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Air Products sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260213184

7.3.3) Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników 48

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-146

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 22718,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6371,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6371,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6371,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Air Products Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5260213184

7.3.3) Ulica: ul. Komitetu Obrony Robotników 48

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-146

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6371,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.