eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › 3/ZP/TP1/D/22 Dostawy artykułów biurowychOgłoszenie z dnia 2022-01-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
3/ZP/TP1/D/22 Dostawy artykułów biurowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100682491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 68

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcmnzoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

3/ZP/TP1/D/22 Dostawy artykułów biurowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-849e07a2-79ea-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://pcmnzoz.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal: http://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu: http://epuap.gov.pl/wps/portal
poczta elektroniczna: zamowienia@pcmnzoz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (...) Ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków, dokumenty zamówienia ,które zawierają wszystkie szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZP/TP1/D/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

papier ksero A4 80g / m2 – biały (500 arkuszy) ryza 4 000
papier ksero A3 80g / m2 – biały (500 arkuszy) ryza 100
papier ksero A4 80g / m2 – kolorowy (500 arkuszy) ryza 5
papier wizytówkowy A4 – kolor ecru szt. 500
papier ksero A5 80g / m2 – biały (500 arkuszy) ryza 400
papier ksero A4 200g / m2 – biały (250 arkuszy) opak 25
papier termiczny 57 x 20 - rolka szt 150
papier termiczny 57 x 30 - rolka szt 250
papier ksero 1/3 A4 – 80g / m2 -biały (500 arkuszy) ryza 750

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium: Waga: Cena 100 %

a) W zakresie kryterium „CENA” maksymalną ilość punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = ------------------------------------------------------------ x 100 x 100 %
cena brutto oferty badanej

1. Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena
Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

blok biurowy A4 100 kart / kratka szt. 50
blok biurowy A5 100 kart / kratka szt. 50
brulion A5 96 kart / kratka szt. 25
brulion A4 96 kart / kratka szt. 15
brulion A4 192 kart / kratka szt. 20
cienkopis różne kolory szt. 300
datownik numeryczny (dd-mm-rrrr) szt. 10
długopis z przezroczystą obudową na wym.wkłady Zamykany, kolor.nieb.czerw.ziel.czarny szt. 900
długopis żelowy z przezr. obudową na wym.wkłady Zamykany, kolor.nieb.czerw.ziel.czarny szt. 30
dziurkacz biurowy na 35 kartek (plastikowo – metalowy) szt. 15
dziurkacz biurowy na 60 kartek szt. 10
foliopis / marker do płyt CD / DVD – różne kolory szt. 150
foliopis / marker grubopiszący – różne kolory szt. 750
marker / pisak olejny (różne kolory) szt. 5
folia do laminowania A4 / 100szt/ opak. 15
folia do laminowania A3 / 100szt/ opak. 8
gumka do ścierania–35 mm x 15,5 mm x 11,5 mm szt. 100
klips biurowy 19 mm – metalowe/ 12 szt. opak. 25
klips biurowy 32 mm – metalowe/12 szt. opak. 25
klips biurowy 51 mm – metalowe/12 szt. opak. 15
koperta list.C6 biała samokl.-114x162mm/1000 szt opak. 10
koperta B5 biała HK– 176x250 mm/1000 szt opak. 15
koperta B4 biała HK– 250x353 mm/1000 szt opak. 3
koperta C4 biała HK– 229x324 mm/1000 szt opak. 7
koperta RTG szara – 370x450 mm/1000 szt opak. 10
koperta DLSK biała z okn–110x220 mm/1000 szt opak. 3
koperta CD z oknem–123x123 mm / 1000 szt opak. 8
koperta E4 HK biała 280x400x40 / 3D szt. 150
korektor w piórze szybkoschnący o poj.7ml. szt. 250
korektor w taśmie szer 5 mm,dł. 6 m szt. 50
klej biurowy w sztyfcie 36 g szt. 15
klej w tubce poj.40 ml szt. 15
obwoluta z folii A4 / koszulka z europerfor.gr. 50 krystaliczna/ 100 szt. w opakowaniu opak. 400
ofertówka sztywna A4 „L” - 25 szt opak. 50
linijka plastikowa przezroczysta - 30 cm szt. 25
notes samoprzylepny 75x75 kolor: żółty – 100 kart szt. 400
zakładki indeksujące przylepne 4 kolory kpl. 200
etykiety przylepne 65szt / ark.A4 wym.38x21,2 100 arkuszy w opakowaniu opak. 500
etykiety na segregator wym.55x155 /op.25 szt opak. 10
nożyczki biurowe dł.około 21 cm szt. 25
ołówek z gumką mocny elestyczny,grafit szt. 400
pisak 4 kolory kpl. 250
pinezki kolorowe do tablic / opak.30 szt opak. 25
półka biurowa plastikowa – A4 – dymna szt. 30
pódełko archiwizacyjne wym.ok.100x330x260 mm szt. 250
rozszywacz szt. 15
spinacz biurowy „mały” - 28 mm/100 szt opak. 500
spinacz biurowy „duży” - 50 mm/100 szt opak. 100
skorowidz A5 – 96 kart / twarda okładka szt. 5
skorowidz A4 – 96 kart / twarda okładka szt. 5
skorowidz A4 – 192 kart / twarda okładka szt. 2
skorowidz 2/3 A4 – 96 kart / twarda okładka szt. 5
skoroszyt kartonowy A4 zwykły / 50 szt opak. 5000
skoroszyt kartonowy A4 oczkowy / 50 szt opak. 10
skoroszyt PCV A4 okładka tylna twarda,kolorowa, przednia przezroczysta z paskiem papier.do wpisu szt. 500
skoroszyt PCV A4 okładka tylna twarda,kolorowa, przednia przezroczysta z paskiem papier.do wpisu, z boczną europerforacją do wpięcia w segregator szt. 800
segregator A4 z mech.kolorowy,szer.7,5 cm wymienna etykieta opisowa na grzbiecie,dolne krawędzie wzmacniane metalowymi okuciami szt. 400
segregator A4 z mech.kolorowy,szer.5 cm wymienna etykieta opisowa na grzbiecie,dolne krawędzie wzmacniane metalowymi okuciami szt. 250
teczka A4 tekturowa wiązana – biała / 50 szt opak. 25
teczka A4 PCV wiązana – różne kolory szt. 500
teczka A4 z gumką – różne kolory szt. 300
teczka do podpisu A4 wyk.z kartonu zewnątrz powleczona tworzywem o strukturze skóry różne kolory),wewn.20 przekładek z otworami wglądowymi,grzbiet harmonijkowy. szt. 5
taśma biurowa klejąca przezroczysta 18mm x 30m szt. 150
taśma pakowa brązowa 50mm x 50m szt. 20
taśma pakowa przezroczysta 50mm x 50m szt. 20
taśma dwustronnie klejąca 50mm x 10m szt. 10
temperówka z pojemnikiem szt. 50
tusz do stempli automatycznych – różne kolory szt. 250
zeszyt A4 – 96 kart/kratka szt. 40
zeszyt A5 – 96 kart/kratka szt. 40
zeszyt A5 – 80 kart/kratka szt. 40
zeszyt A5 – 60 kart/kratka szt. 40
zeszyt A5 – 32 kart/kratka szt. 50
zszywki biurowe 23/10 / 1000 sztuk opak. 15
zszywki biurowe 24/6 / 1000 sztuk opak. 1250
zszywacz biurowy na około 50 kart szt. 25
zszywacz na 100 kart szt. 10
zakreślacz ze ściętą końcówką do zaznaczania tekstu bez jego zamazywania – różne kolory szt. 200
koperta biała wym.60x65 mm HK szt. 1000
taśma do drukarki „DYMO” 12 mm czarno/biała szt. 8
płyta CD Verbatim PrintTable 700 Mb szt. 8000
kalendarz książkowy A5 1 dzień / stronę twarda okładka szt. 30
kalendarz książkowy B5 1 tydz. / 2 strony twarda okładka szt. 5
kalendarz książkowy A4 1 dzień / stonę twarda okładka szt. 15
kalendarz książkowy A4 1 tydz. / 2 strony twarda okładka szt. 10
kalendarz na biurko stojący , pionowy 1 tydz. / stronę , kartki przekładane szt. 13
kalendarz na biurko stojący , poziomy 1 tydz. / stronę , kartki przekładane szt. 10
Kalendarz – podkład na biurko format A2 52 strony z nadrukiem tygodniowego planu zajęć klejony wzdłuż górnej krawędzi,od spodu tektura usztywniająca z zawijaną listwą zabezpieczającą nie klejoną krawędź przed zaginaniem rogów szt. 5
podkładka z klipsem A4 szt. 10
kalendarz trójdzielny na 2020 r. do zawieszenia na ścianę Widok 3 mies. z przesuwnym okienkiem do zazn. szt. 5
Przekładki kartonowe indeksujące w opakowaniu 100 szt. opak. 15
Pudło archiwizacyjne z zamykanym wiekiem. Wykonane z twardej tektury. Przeznaczone do przechowywania dokumentów, katalogów, materiałów w teczkach. Posiadające otwór na grzbiecie ułatwiający zdejmowanie pudła z regału. Frontowa czesc z nadrukowaną formatką do opisu zawartości. Posiadające wyprofilowane kontury pasujące pod klasyczne półki na dokumenty - pudło może stać na nich zarówno w pionie jak i poziomie. Wymiary 100 x 325 x 260 mm. szt. 500

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nazwa kryterium: Waga: Cena 100 %

a) W zakresie kryterium „CENA” maksymalną ilość punktów (100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu
Ocena punktowa badanej oferty = ------------------------------------------------------------ x 100 x 100 %
cena brutto oferty badanej

1. Oceną oferty będzie suma punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena
Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (...) Ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków, dokumenty zamówienia ,które zawierają wszystkie szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Ofertowy;
2) Wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy ;
3) Wypełniony Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Przedmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia, czy oferowany wyrób spełnia wymagania określone w SWZ, , o których mowa w Rozdziale 13 ust. 1 pkt 1 SWZ.
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
(...) Ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków, dokumenty zamówienia ,które zawierają wszystkie szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(...) Ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków, dokumenty zamówienia ,które zawierają wszystkie szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy szczegółowo okresla pojekt umowy -załącznik nr.5 do SWZ
(...) Ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków, dokumenty zamówienia ,które zawierają wszystkie szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

(...) Ze względu na ograniczoną ilość wprowadzanych znaków, dokumenty zamówienia ,które zawierają wszystkie szczegółowe wymagania znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.