eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Świadczenie usług ochrony i mienia w siedzibach prokuratur okręgu suwalskiegoOgłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ochrony i mienia w siedzibach prokuratur okręgu suwalskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen.K.Pułaskiego

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze.posuw@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-suwalki

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b03ab8d3-65a9-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony i mienia w siedzibach prokuratur okręgu suwalskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b03ab8d3-65a9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00028076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078383/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w prokuraturach okręgu suwalskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455441/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3005-7.261.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 379457,85 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1 - Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 26 oraz na przyległym placu.
DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) Interwencja na zewnątrz obiektu winna nastąpić w przypadku ujawnienia aktów dewastacji mienia lub przebywania osób nieuprawnionych na terenie placu w granicach ogrodzenia placu.
d) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
e) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
f) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 10 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
g) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 133344,88 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2 - Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Rejonowej w Sejnach, ul. Konarskiego 23 oraz teren wokół budynku.
DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie w dni urzędowania: w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
d) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
e) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 30 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
f) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 86453,33 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część 3 – Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Rejonowej w Augustowie, ul. 3 Maja 43 oraz teren wokół budynku.
DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie w dni urzędowania: w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 16:30,od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
d) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
e) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 10 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
f) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 80815,07 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Część 4 – Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Rejonowej w Ełku, ul. Piłsudskiego 18 oraz teren wokół budynku.
DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie w dni urzędowania (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:30.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) Interwencja na zewnątrz obiektu winna nastąpić w przypadku ujawnienia aktów dewastacji mienia lub przebywania osób nieuprawnionych na terenie placu w granicach ogrodzenia placu.
d) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
e) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
f) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 10 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
g) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 80815,07 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Część 5 - Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Rejonowej w Olecku, ul. Sembrzyckiego 18 oraz teren wokół budynku.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie w dni urzędowania: w poniedziałek godzinach od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
d) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
e) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 10 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
f) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.5.) Wartość części: 85304,80 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 85977,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 102205,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 85977,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGEMA - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200823830

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 110 lokal 10

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 85977,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 74390,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 89134,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 74390,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGEMA - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200823830

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 110 lokal 10

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 74390,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 59496,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73031,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 59496,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGEMA - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200823830

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 110 lokal 10

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 59496,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57776,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70606,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57776,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGEMA - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200823830

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 110 lokal 10

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57776,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 63622,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78023,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 63622,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGEMA - SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200823830

7.3.3) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 110 lokal 10

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 63622,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.