eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Świadczenie usług ochrony i mienia w siedzibach prokuratur okręgu suwalskiegoOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług ochrony i mienia w siedzibach prokuratur okręgu suwalskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569728

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gen.K.Pułaskiego

1.4.2.) Miejscowość: Suwałki

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze.posuw@prokuratura.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-suwalki

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467615

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00455441/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.10. Adres strony internetowej zamawiającego

Przed zmianą:
www.suwalki.po.gov.pl

Po zmianie:
https://www.gov.pl/web/po-suwalki

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Interaktywny formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – dostępny na platformie e-Zamówienia;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ;
3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, o którym mowa w Rozdz. 14 ust.4 pkt 3) – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w Rozdz. 14 ust.4 pkt 4)– zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważaniający do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

Po zmianie:
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Interaktywny formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – dostępny na platformie e-Zamówienia;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ;
3) skreślony;
4) skreślony;
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważaniający do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 09:00

Po zmianie:
2022-12-05 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 09:30

Po zmianie:
2022-12-05 09:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.