eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Świadczenie usług ochrony i mienia w siedzibach prokuratur okręgu suwalskiegoOgłoszenie z dnia 2022-11-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony i mienia w siedzibach prokuratur okręgu suwalskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen.K.Pułaskiego

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze.posuw@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suwalki.po.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony i mienia w siedzibach prokuratur okręgu suwalskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b03ab8d3-65a9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078383/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w prokuraturach okręgu suwalskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b03ab8d3-65a9-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b03ab8d3-65a9-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem 19 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 28 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3005-7.261.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1 - Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 26 oraz na przyległym placu.
DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) Interwencja na zewnątrz obiektu winna nastąpić w przypadku ujawnienia aktów dewastacji mienia lub przebywania osób nieuprawnionych na terenie placu w granicach ogrodzenia placu.
d) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
e) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
f) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 10 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
g) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia interwencji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2 - Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Rejonowej w Sejnach, ul. Konarskiego 23 oraz teren wokół budynku.
DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie w dni urzędowania: w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
d) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
e) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 30 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
f) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia interwencji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Część 3 – Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Rejonowej w Augustowie, ul. 3 Maja 43 oraz teren wokół budynku.
DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie w dni urzędowania: w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 16:30,od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
d) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
e) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 10 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
f) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia interwencji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Część 4 – Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Rejonowej w Ełku, ul. Piłsudskiego 18 oraz teren wokół budynku.
DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie w dni urzędowania (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:30 do 15:30.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) Interwencja na zewnątrz obiektu winna nastąpić w przypadku ujawnienia aktów dewastacji mienia lub przebywania osób nieuprawnionych na terenie placu w granicach ogrodzenia placu.
d) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
e) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
f) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 10 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
g) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia interwencji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5) Część 5 - Ochrona osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach stanowiących siedzibę Prokuratury Rejonowej w Olecku, ul. Sembrzyckiego 18 oraz teren wokół budynku.

DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a) Usługa ochrony realizowana będzie w dni urzędowania: w poniedziałek godzinach od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30.
b) Bezpośrednia ochrona fizyczna jest realizowana jednoosobowo przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.
c) W pozostałym czasie, tj. z wyłączeniem godzin bezpośredniej ochrony fizycznej, ochrona będzie realizowana w formie stałego dozoru sygnałów emitowanych przez systemy alarmowe (sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru) oraz reagowania na sygnały przez grupę interwencyjną Wykonawcy.
d) Sygnały alarmowe przekazywane będą drogą elektroniczną do centrum monitorowania Wykonawcy w postaci komunikatu informującego o naruszeniu stref chronionych.
e) Dyżurny pracownik Wykonawcy, po otrzymaniu sygnału o naruszeniu stref chronionych, wysyła na teren obiektu grupę interwencyjną oraz powiadamia o tym fakcie wyznaczoną przez Zamawiającego osobę. Zadaniem grupy interwencyjnej jest przyjazd do obiektu maksymalnie do 10 minut od zajścia zdarzenia, ustalenie przyczyny, która wywołała alarm i ewentualne przerwanie działalności przestępczej na terenie obiektu.
f) W czasie trwania bezpośredniej ochrony fizycznej na obiekcie przyjazd grupy interwencyjnej nie jest wymagany, chyba, że potrzebę przyjazdu grupy interwencyjnej zgłosi telefonicznie kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący ochronę na danym obiekcie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia interwencji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawcy winni udokumentować posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia, określającą zakres i formy świadczenia tych usług przez Wykonawcę, udzielonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 tj. ze zm. ).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia wymaganej sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wykonawcy winni udokumentować posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 100 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej
W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować:
a) należyte wykonanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – jednej usługi, której przedmiotem były usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku/ów użyteczności publicznej trwającej minimum 12 miesięcy:
- Wykonawca składający ofertę na jedną z wybranych części – o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- Wykonawca składający ofertę na dwie, trzy, cztery lub pięć części – o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy usługi, o których mowa powyżej były realizowane w ramach zamówienia obejmującego również inne świadczenia Wykonawcy, to za usługi główne uznane są wyłącznie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektu lub obiektów (osób i mienia);
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) dysponowanie co najmniej 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 tj. ze zm.) uprawnionymi do wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy.
2. Zamawiający może zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o podmiotowe środki dowodowe. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Koncesję określającą zakres i formy prowadzenia usług ochron)y osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995 tj. ze zm.)
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
3) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wg Załącznika Nr 4 do SWZ).
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg Załącznika Nr 5 do SWZ).
5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Interaktywny formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – dostępny na platformie e-Zamówienia;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ;
3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, o którym mowa w Rozdz. 14 ust.4 pkt 3) – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
4) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w Rozdz. 14 ust.4 pkt 4)– zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument upoważaniający do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli było wymagane).
5. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
6. Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy Pzp.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale 12. SWZ, Zamawiający będzie oceniał łącznie.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
12. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się w § 9 pt. Zmiany umowy PROJEKTU UMOWY (Załącznik nr 3 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego na okres trwania tych okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.