eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Po豉niec › Zakup wyposa瞠nia dla Szko造 Podstawowej w Ruszczy w ramach projektu "Laboratoria przysz這軼i"Og這szenie z dnia 2022-01-20


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Zakup wyposa瞠nia dla Szko造 Podstawowej w Ruszczy w ramach projektu „Laboratoria przysz這軼i”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA POxNIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409710

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Ruszcza雟ka 27

1.5.2.) Miejscowo嗆: Po豉niec

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-230

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-j璠rzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8650 305

1.5.8.) Numer faksu: 15 8650 328

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poczta.polaniec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://polaniec.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zakup wyposa瞠nia dla Szko造 Podstawowej w Ruszczy w ramach projektu „Laboratoria przysz這軼i”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-cf1acfe3-79cd-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00027776

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-01-20

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Post瘼owanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec (zwan dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System) i pod nazw niniejszego post瘼owania. 2. Na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl, w stopce znajduj si odno郾iki do regulaminu Platformy Zakupowej,instrukcji dla Wykonawc闚 oraz - kontakt do Centrum Wsparcia Klienta, gdzie Wykonawca mo瞠 uzyska pomoc techniczn. 3. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, bezp豉tnie rejestruj帷 si lub loguj帷, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, okre郵one w regulaminie oraz uznaje go za wi捫帷y. Zamawiaj帷y jednocze郾ie informuje, 瞠 posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a z這瞠nie oferty w przetargu jest mo磧iwe bez posiadania konta. 4. Komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, dokument闚, wyja郾ie, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem Platformy Zakupowej, pod nazw niniejszego post瘼owania i formularza Wy郵ij wiadomo嗆. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku dzia豉nia Platformy Zakupowej Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej. 5. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 nie b璠zie komunikowa z wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej. 6. Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej - zgodnie z SWZ rozdz. XVI pkt 27-30.3., 7. Oferta powinna by sporz康zona w j瞛yku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem niewa積o軼i, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z rozdz. I pkt 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdz. I pkt 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZF.271.22.2022.ZF3/1

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa wyposa瞠nia dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej w Ruszczy dofinansowanego w ramach programu „Laboratoria przysz這軼i” wg warunk闚 technicznych i ilo軼i wskazanej w formularzu cenowym - za陰cznik do SWZ, wraz
z dostaw do miejsca wskazanego przez Zamawiaj帷ego, tj. Ruszcza, u. Szkolna 2, 28- 230 Po豉niec, a tak瞠 monta i instalacj sprz皻u w szkole (gdy urz康zenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obs逝dze (je郵i jest to wymagane).
Cz窷 1 – dostawa wyposa瞠nia dydaktycznego – zestaw podstawowy rozszerzony
- Laboratoria przysz這軼i w sk豉d zam闚ienia wchodz: drukarka 3, filamenty do drukarki, komputer przeno郾y, mikrokontroler, stacja lutuj帷o – rozlutowywuj帷a, kamera cyfrowa, statyw fotograficzny, mikroport z akcesoriami, zestaw do transmisji audio, softbox, mikrofony, gimbal r璚zny, aparat fotograficzny.
1. Zakupione w ramach niniejszego zam闚ienia pomoce dydaktyczne powinny spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:
1.1. posiada deklaracje CE, niezb璠ne certyfikaty i licencje;
1.2. posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta;
1.3. by dopuszczone do u篡tku na potrzeby plac闚ek o鈍iatowych;
1.4. by zgodne z Polsk Norma i BHP (o ile to mo磧iwe);
1.5. s fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcze郾iej ni na 9 miesi璚y przed dostaw) i wolne od obci捫e prawami os鏏 trzecich;
1.6. posiadaj niezb璠ne instrukcje i materia造 dotycz帷e u篡tkowania sporz康zone w j瞛yku polskim.
1.7. w przypadku urz康ze powy瞠j 500 z brutto wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesi璚y, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza uj璚ie w ofercie, a nast瘼nie zastosowanie innych materia堯w i urz康ze ni podane w opisie przedmiotu zam闚ienia, pod warunkiem zapewnienia parametr闚 nie gorszych ni okre郵one w niniejszym zam闚ieniu. W takiej sytuacji Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia stosownych dokument闚, uwiarygodniaj帷ych, i te materia造 i urz康zenia odpowiadaj opisanym przez Zamawiaj帷ego.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam闚ienia wyst瘼uje wskazanie znak闚 towarowych lub pochodzenia, Zamawiaj帷y informuje, i zapis ten jest jedynie okre郵eniem minimalnych parametr闚 i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiada materia造 u篡te do realizacji przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza realizacj zam闚ienia poprzez zastosowanie materia堯w r闚nowa積ych. Zamawiaj帷y przez podanie nazw w豉snych produkt闚, okre郵a minimalne parametry techniczne, cechy u篡tkowe oraz jako軼iowe (m.in.: wymiary, sk豉d, zastosowany materia, kolor, odcie, przeznaczenie urz康ze, estetyka itp.) jakim powinny odpowiada materia造 r闚nowa積e, aby spe軟ia造 stawiane wymagania.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym przez zamawiaj帷ego, jest obowi您any wykaza, 瞠 oferowane przez niego dostawy spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego. Wykazanie r闚nowa積o軼i winno odby si w szczeg鏊no軼i za pomoc przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w art. 104–107 ustawy Pzp. Udowodnienie tej okoliczno軼i powinno nast徙i w ofercie.
5. Zamawiaj帷y opisuj帷 przedmiot zam闚ienia przy pomocy okre郵onych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i system闚 odniesienia, o kt鏎ych mowa w art. 101 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym. Wykonawca powinien w ofercie, przy pomocy dokument闚 wykaza, 瞠 oferowane przez niego produkty spe軟iaj wymogi wynikaj帷e ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
6. U篡cie w SWZ lub za陰cznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostk oceniaj帷 zgodno嗆 lub sprawozdania z bada przeprowadzonych przez t jednostk jako przedmiotowego 鈔odka dowodowego potwierdzaj帷ego zgodno嗆 z wymaganiami lub cechami okre郵onymi w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zam闚ienia oznacza, 瞠 zamawiaj帷y akceptuje r闚nie certyfikaty wydane przez inne r闚nowa積e jednostki oceniaj帷e zgodno嗆. Zamawiaj帷y akceptuje tak瞠 inne odpowiednie przedmiotowe 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no軼i dokumentacj techniczn producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dost瘼u do certyfikat闚 lub sprawozda z bada, ani mo磧iwo軼i ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost瘼u nie mo瞠 by przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem 瞠 dany wykonawca udowodni, 瞠 wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj wymogi lub kryteria okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub w wymaganiach zwi您anych z realizacj zam闚ienia.
7. U篡cie w SWZ lub za陰cznikach etykiety oznacza, 瞠 zamawiaj帷y akceptuje wszystkie etykiety potwierdzaj帷e, 瞠 dane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj r闚nowa積e wymagania okre郵onej przez Zamawiaj帷ego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezale積ych nie mo瞠 uzyska okre郵onej przez Zamawiaj帷ego etykiety lub r闚nowa積ej etykiety, Zamawiaj帷y, w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne przedmiotowe 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no嗆 i dokumentacj techniczn producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, 瞠 roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, kt鏎e maj zosta przez niego wykonane, spe軟iaj wymagania okre郵onej etykiety lub okre郵one wymagania wskazane przez Zamawiaj帷ego.
8. Przedmiotowe zam闚ienie, uwzgl璠nia wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych.
Wymagania dodatkowe:
9. Zamawiaj帷y przekazuje wraz SWZ wszelk dokumentacj niezb璠n do realizacji zam闚ienia, w zwi您ku z czym nie przewiduje mo磧iwo軼i ani konieczno軼i jej sprawdzenia przez Wykonawc w siedzibie Zamawiaj帷ego.
10. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zam闚ienia:
10.1. Cz窷 1:
10.1.1. - na drukark 3D, laptop, mikrokontroler – zestaw startowy, stacj lutuj帷o - rozlutowuj帷, kamer cyfrow, statyw fotograficzny, zastaw do transmisji audio, softbox octagonalny, mikrofon kierunkowy, mikrofon dynamiczny z akcesoriami, gimbal r璚zny, aparat fotograficzny - min. 24 miesi帷e, a max. 48 miesi璚y (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).
10.1.2. - na pozosta貫 wyposa瞠nie obj皻e niniejsz umow, z wy陰czeniem wyposa瞠nia wskazanego w pkt 10.1.1 – gwarancja okre郵ona w formularzu cenowym.
10.3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si od dnia odbioru ko鎍owego, potwierdzonego protoko貫m odbioru ko鎍owego

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki iplotery

31500000-1 - Urz康zenia o鈍ietleniowe ilampy elektryczne

31712110-4 - Elektroniczne uk豉dy scalone imikromodu造

32322000-6 - Urz康zenia multimedialne

32342300-5 - Mikrofony izestawy g這郾ikowe

38650000-6 - Sprz皻 fotograficzny

38651600-9 - Kamery cyfrowe

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

48000000-8 - Pakiety oprogramowania isystemy informatyczne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-08-19

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1.1. Cz窷 1: cena - 60%, okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia - 40%
2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa pos逝篡 si nast瘼uj帷ym wzorem:
2.1. Cz窷 1:
• przy kryterium oceny ofert cena – 60 %
Cc = (Cn / Co) x 60 pkt
gdzie:
Cc – przyznane punkty w kryterium Cena – 60%
Cn – najni窺za cena (brutto) spo鈔鏚 wszystkich ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza mo瞠 otrzyma maksymalnie 60 punkt闚.
• przy kryterium oceny ofert okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia - 40%
Og = (Ob / On) x 40pkt
gdzie:
Og– przyznane punkty w kryterium okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia – 40%
Ob – okres gwarancji okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia badanej oferty
On – najd逝窺zy okres gwarancji okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia spo鈔鏚 wszystkich ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu
Oferta najkorzystniejsza mo瞠 otrzyma maksymalnie 40 punkt闚.
Ocenie w ramach tego kryterium podlega zaoferowany przez Wykonawc i wskazany w pkt. 3 formularza ofertowego, okres gwarancji na nast瘼uj帷e elementy zam闚ienia: drukark 3D, laptop, mikrokontroler – zestaw startowy, stacj lutuj帷o - rozlutowuj帷, kamer cyfrow, statyw fotograficzny, zastaw do transmisji audio, softbox octagonalny, mikrofon kierunkowy, mikrofon dynamiczny z akcesoriami, gimbal r璚zny, aparat fotograficzny.
Minimalny okres gwarancji okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia wynosi 24 miesi帷e, maksymalny 48 miesi璚y. W przypadku gdy Wykonawca poda d逝窺zy ni
48-miesi璚zny okres gwarancji okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia, ocenie b璠zie podlega okres 24-miesi璚zny.
W przypadku gdy Wykonawca poda kr鏒szy ni 24-miesi璚zny okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia, oferta Wykonawcy b璠zie podlega豉 odrzuceniu.
Spos鏏 obliczenia ostatecznej oceny ofert:
C = Cc + Og
gdzie:
C – suma przyznanych punkt闚 ze sk豉dowych b璠帷ych cz御tkowymi kryteriami oceny ofert.
ㄠcznie oferta najkorzystniejsza mo瞠 uzyska maksymalnie 100 pkt.
W celu obliczenia punkt闚 wyniki poszczeg鏊nych dzia豉 matematycznych b璠 zaokr庵lane do dw鏂h miejsc po przecinku lub z wi瘯sz dok豉dno軼i, je郵i przy zastosowaniu wymienionego zaokr庵lenia nie wyst瘼uje r騜nica w ilo軼i przyznanych punkt闚.
3. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zakup i dostawa wyposa瞠nia dydaktycznego dla Szko造 Podstawowej w Ruszczy dofinansowanego w ramach programu „Laboratoria przysz這軼i” wg warunk闚 technicznych i ilo軼i wskazanej w formularzu cenowym - za陰cznik do SWZ, wraz
z dostaw do miejsca wskazanego przez Zamawiaj帷ego, tj. Ruszcza, u. Szkolna 2, 28- 230 Po豉niec, a tak瞠 monta i instalacj sprz皻u w szkole (gdy urz康zenie wymaga instalacji) oraz przeszkolenie personelu w obs逝dze (je郵i jest to wymagane).
Cz窷 2 – dostawa wyposa瞠nia dydaktycznego – zestaw ponadpodstawowy rozszerzony
- Laboratoria przysz這軼i w sk豉d zam闚ienia wchodz: mikroskop, monitor interaktywny, pomoce dydaktyczne, tablica sucho軼ieralna, pistolet do klejenia na gor帷o, wypalarka i lutownica do drewna, meble szkolne, sto造.
1. Zakupione w ramach niniejszego zam闚ienia pomoce dydaktyczne powinny spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:
1.1. posiada deklaracje CE, niezb璠ne certyfikaty i licencje;
1.2. posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta;
1.3. by dopuszczone do u篡tku na potrzeby plac闚ek o鈍iatowych;
1.4. by zgodne z Polsk Norma i BHP (o ile to mo磧iwe);
1.5. s fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcze郾iej ni na 9 miesi璚y przed dostaw) i wolne od obci捫e prawami os鏏 trzecich;
1.6. posiadaj niezb璠ne instrukcje i materia造 dotycz帷e u篡tkowania sporz康zone w j瞛yku polskim.
1.7. w przypadku urz康ze powy瞠j 500 z brutto wymagana jest gwarancja co najmniej 12 miesi璚y, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni.
2. Zamawiaj帷y dopuszcza uj璚ie w ofercie, a nast瘼nie zastosowanie innych materia堯w i urz康ze ni podane w opisie przedmiotu zam闚ienia, pod warunkiem zapewnienia parametr闚 nie gorszych ni okre郵one w niniejszym zam闚ieniu. W takiej sytuacji Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia stosownych dokument闚, uwiarygodniaj帷ych, i te materia造 i urz康zenia odpowiadaj opisanym przez Zamawiaj帷ego.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam闚ienia wyst瘼uje wskazanie znak闚 towarowych lub pochodzenia, Zamawiaj帷y informuje, i zapis ten jest jedynie okre郵eniem minimalnych parametr闚 i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiada materia造 u篡te do realizacji przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y dopuszcza realizacj zam闚ienia poprzez zastosowanie materia堯w r闚nowa積ych. Zamawiaj帷y przez podanie nazw w豉snych produkt闚, okre郵a minimalne parametry techniczne, cechy u篡tkowe oraz jako軼iowe (m.in.: wymiary, sk豉d, zastosowany materia, kolor, odcie, przeznaczenie urz康ze, estetyka itp.) jakim powinny odpowiada materia造 r闚nowa積e, aby spe軟ia造 stawiane wymagania.
4. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym przez zamawiaj帷ego, jest obowi您any wykaza, 瞠 oferowane przez niego dostawy spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego. Wykazanie r闚nowa積o軼i winno odby si w szczeg鏊no軼i za pomoc przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w art. 104–107 ustawy Pzp. Udowodnienie tej okoliczno軼i powinno nast徙i w ofercie.
5. Zamawiaj帷y opisuj帷 przedmiot zam闚ienia przy pomocy okre郵onych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i system闚 odniesienia, o kt鏎ych mowa w art. 101 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym. Wykonawca powinien w ofercie, przy pomocy dokument闚 wykaza, 瞠 oferowane przez niego produkty spe軟iaj wymogi wynikaj帷e ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
6. U篡cie w SWZ lub za陰cznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostk oceniaj帷 zgodno嗆 lub sprawozdania z bada przeprowadzonych przez t jednostk jako przedmiotowego 鈔odka dowodowego potwierdzaj帷ego zgodno嗆 z wymaganiami lub cechami okre郵onymi w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zam闚ienia oznacza, 瞠 zamawiaj帷y akceptuje r闚nie certyfikaty wydane przez inne r闚nowa積e jednostki oceniaj帷e zgodno嗆. Zamawiaj帷y akceptuje tak瞠 inne odpowiednie przedmiotowe 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no軼i dokumentacj techniczn producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dost瘼u do certyfikat闚 lub sprawozda z bada, ani mo磧iwo軼i ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dost瘼u nie mo瞠 by przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem 瞠 dany wykonawca udowodni, 瞠 wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj wymogi lub kryteria okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia, kryteriach oceny ofert lub w wymaganiach zwi您anych z realizacj zam闚ienia.
7. U篡cie w SWZ lub za陰cznikach etykiety oznacza, 瞠 zamawiaj帷y akceptuje wszystkie etykiety potwierdzaj帷e, 瞠 dane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi spe軟iaj r闚nowa積e wymagania okre郵onej przez Zamawiaj帷ego etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezale積ych nie mo瞠 uzyska okre郵onej przez Zamawiaj帷ego etykiety lub r闚nowa積ej etykiety, Zamawiaj帷y, w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne przedmiotowe 鈔odki dowodowe, w szczeg鏊no嗆 i dokumentacj techniczn producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, 瞠 roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, kt鏎e maj zosta przez niego wykonane, spe軟iaj wymagania okre郵onej etykiety lub okre郵one wymagania wskazane przez Zamawiaj帷ego.
8. Przedmiotowe zam闚ienie, uwzgl璠nia wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych.
Wymagania dodatkowe:
9. Zamawiaj帷y przekazuje wraz SWZ wszelk dokumentacj niezb璠n do realizacji zam闚ienia, w zwi您ku z czym nie przewiduje mo磧iwo軼i ani konieczno軼i jej sprawdzenia przez Wykonawc w siedzibie Zamawiaj帷ego.
10. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zam闚ienia:

10.2. Cz窷 2:
10.2.1. - na 1) mikroskop cyfrowy, monitor interaktywny, wypalark i lutownic do drewna z akcesoriami - min. 24 miesi帷e, a max. 48 miesi璚y (okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert).
10.2.2. - na pozosta貫 wyposa瞠nie obj皻e niniejsz umow, z wy陰czeniem wyposa瞠nia wskazanego w pkt 10.2.1 – gwarancja okre郵ona w formularzu cenowym.
10.3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si od dnia odbioru ko鎍owego, potwierdzonego protoko貫m odbioru ko鎍owego

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urz康zenia multimedialne

38510000-3 - Mikroskopy

39162110-9 - Sprz皻 dydaktyczny

42661000-7 - Urz康zenia do lutowania na mi瘯ko ina twardo

43810000-4 - Urz康zenia do obr鏏ki drewna

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-08-19

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1.2. Cz窷 2: cena - 60%, okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia - 40%
2. Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa pos逝篡 si nast瘼uj帷ym wzorem:
2.2. Cz窷 2:
• przy kryterium oceny ofert cena – 60 %
Cc = (Cn / Co) x 60 pkt
gdzie:
Cc – przyznane punkty w kryterium Cena – 60%
Cn – najni窺za cena (brutto) spo鈔鏚 wszystkich ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).
Oferta najkorzystniejsza mo瞠 otrzyma maksymalnie 60 punkt闚.
• przy kryterium oceny ofert okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia - 40%
Og = (Ob / On) x 40pkt
gdzie:
Og– przyznane punkty w kryterium okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia – 40%
Ob – okres gwarancji okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia badanej oferty
On – najd逝窺zy okres gwarancji okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia spo鈔鏚 wszystkich ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu
Oferta najkorzystniejsza mo瞠 otrzyma maksymalnie 40 punkt闚.
Ocenie w ramach tego kryterium podlega zaoferowany przez Wykonawc i wskazany w pkt. 3 formularza ofertowego, okres gwarancji na nast瘼uj帷e elementy zam闚ienia: mikroskop cyfrowy, monitor interaktywny, wypalark i lutownic do drewna z akcesoriami.
Minimalny okres gwarancji okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia wynosi 24 miesi帷e, maksymalny 48 miesi璚y. W przypadku gdy Wykonawca poda d逝窺zy ni
48-miesi璚zny okres gwarancji okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia, ocenie b璠zie podlega okres 24-miesi璚zny.
W przypadku gdy Wykonawca poda kr鏒szy ni 24-miesi璚zny okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia, oferta Wykonawcy b璠zie podlega豉 odrzuceniu.
Spos鏏 obliczenia ostatecznej oceny ofert:
C = Cc + Og
gdzie:
C – suma przyznanych punkt闚 ze sk豉dowych b璠帷ych cz御tkowymi kryteriami oceny ofert.
ㄠcznie oferta najkorzystniejsza mo瞠 uzyska maksymalnie 100 pkt.
W celu obliczenia punkt闚 wyniki poszczeg鏊nych dzia豉 matematycznych b璠 zaokr庵lane do dw鏂h miejsc po przecinku lub z wi瘯sz dok豉dno軼i, je郵i przy zastosowaniu wymienionego zaokr庵lenia nie wyst瘼uje r騜nica w ilo軼i przyznanych punkt闚.
3. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji wskazanych element闚 zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
4.1. o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej (wg. wzoru lub na formularzu stanowi帷ym za陰cznik do SWZ);
4.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie niniejszego zam闚ienia przez dw鏂h lub wi璚ej Wykonawc闚, podmiotowe 鈔odki dowodowe wskazane w pkt. 4.1 – 4.2 SWZ musz by z這穎ne przez ka盥ego z tych Wykonawc闚.
6. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, o kt鏎ych mowa w pkt 4.2 – sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury.
7. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w pkt 7, powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.
8. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 7, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zast瘼uje si je odpowiednio w ca這軼i lub w cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne pod przysi璕, lub, je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis闚 o o鈍iadczeniu pod przysi璕, z這穎ne przed organem s康owym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego, w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 8 stosuje si.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Formularz Ofertowy wraz z podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym formularzem cenowym . 2. Pe軟omocnictwo lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania wykonawcy, je瞠li w imieniu wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru. Przepis zdania poprzedniego stosuje si odpowiednio do osoby dzia豉j帷ej w imieniu wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz do osoby dzia豉j帷ej w imieniu podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy Pzp; 3. Inne dokumenty wskazane w niniejszej SWZ – je瞠li dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

6.1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia.
6.2. W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie, wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
6.3. Przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
6.4. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚.
6.5. Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.
6.6. Poszczeg鏊ni Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie nie mog podlega wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp, a tak瞠 musi spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu wskazane w SWZ (w stosunku do ka盥ego konsorcjanta bada si te przes豉nki oddzielnie), z tym, 瞠 ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolno軼i techniczne lub zawodowe oceniane b璠 陰cznie.
6.7. Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane.
6.8. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
6.9. W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt 6.7 i 6.8, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie (wg. wzoru lub na formularzu stanowi帷ym za陰cznik do SWZ), z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

cz窷 1 i cz窷 2:
1. Zmiana postanowie niniejszej umowy mo瞠 nast徙i wy陰cznie w drodze aneksu,
za zgod obu stron wyra穎n na pi鄉ie, pod rygorem niewa積o軼i takiej zmiany.
2. Inicjatorem zmian w umowie mo瞠 by Zamawiaj帷y lub Wykonawca poprzez pisemne wyst徙ienie w okresie obowi您ywania umowy zawieraj帷e uzasadnienie proponowanych zmian.
3. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 dokonywania zmian umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. - Prawo zam闚ie publicznych, ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem zmian wskazanych poni瞠j:
1) je瞠li w okresie od dnia otwarcia ofert do dnia realizacji umowy nie b璠zie mo磧iwa dostawa przedmiotu umowy opisanego w SWZ z powodu powszechnej niedost瘼no軼i lub zaprzestania produkcji dopuszcza si dostaw przedmiotu umowy posiadaj帷ego parametry nie gorsze ni wskazane w SWZ. Na Wykonawcy spoczywa dow鏚 wykazania powy窺zych okoliczno軼i. Cena zamiennego przedmiotu umowy nie mo瞠 by wy窺za ni ustalona w umowie;
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, je瞠li op騧nienie w dostawie nast徙i z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy, o czas trwania tych okoliczno軼i
i pod warunkiem, 瞠 okoliczno軼i te wp造waj na niemo積o嗆 dochowania pierwotnego terminu;
3) zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia w tym zakresie, z zastrze瞠niem, 瞠 warto嗆 dokonanych zmniejsze nie przekroczy 陰cznie 40% warto軼i pierwotnej umowy. W takim przypadku kwota wynagrodzenia przys逝guj帷a Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiaj帷y zap豉ci za wszystkie spe軟ione 鈍iadczenia oraz udokumentowane koszty, kt鏎e Wykonawca poni鏀
w zwi您ku z wynikaj帷ymi z Umowy planowanymi 鈍iadczeniami.
4. O zmianie danych dotycz帷ych reprezentacji Stron, jak r闚nie o zmianie danych adresowych oraz numer闚 telefon闚 kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona kt鏎ej zmiana dotyczy niezw這cznie poinformuje drug Stron pisemnie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/polaniec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-02-26

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.