eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Sukcesywna dostawa lekówOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa leków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY FREGATA W ŚWINOUJŚCIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812012078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoska 14

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 321-21-70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zpo.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zodfregata.swinoujscie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa leków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bce45a8a-7971-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026569/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/P/ZO-P/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 237500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.5.) Wartość części: 187500 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.5.) Wartość części: 3000 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.5.) Wartość części: 2400 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 4

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.5.) Wartość części: 14000 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 5

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.5.) Wartość części: 30300 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 6

4.5.3.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.5.5.) Wartość części: 300 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wśród części postępowania wyróżniono jedną (część 3), która jest już przedmiotem toczącego się postępowania.
Zamawiający nie może po ogłoszeniu zmienić liczby części zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wśród części postępowania wyróżniono jedną (część 3), która jest już przedmiotem toczącego się postępowania.
Zamawiający nie może po ogłoszeniu zmienić liczby części zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wśród części postępowania wyróżniono jedną (część 3), która jest już przedmiotem toczącego się postępowania.
Zamawiający nie może po ogłoszeniu zmienić liczby części zamówienia.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wśród części postępowania wyróżniono jedną (część 3), która jest już przedmiotem toczącego się postępowania.
Zamawiający nie może po ogłoszeniu zmienić liczby części zamówienia.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wśród części postępowania wyróżniono jedną (część 3), która jest już przedmiotem toczącego się postępowania.
Zamawiający nie może po ogłoszeniu zmienić liczby części zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.