eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście › Sukcesywna dostawa lekówOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa leków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY FREGATA W ŚWINOUJŚCIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812012078

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoska 14

1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 321-21-70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zpo.swinoujscie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zodfregata.swinoujscie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa leków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bce45a8a-7971-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie (zwanej dalej „Platformą”). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@zpo.swinoujscie.pl; Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@zpo.swinoujscie.pl; Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania.
Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript,akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 poz. 1 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOD FREGATA Sp. z o.o., przy ul. Bydgoskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000896149, NIP 8551485813, REGON 812012078, reprezentowana przezPrezesa Zarządu.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ZOD FREGATA Sp. z o.o., z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Bydgoskiej 14 (72-600 Świnoujście), lub e-mail: iodo@zodfregata.swinoujscie.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na „Przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla pacjentów ZOD FREGATA Sp. z o.o., - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy na „Sukcesywna dostawa leków”, służby księgowe, firmy z którymi administrator ma podpisane umowy w celu świadczenia usług oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia umowy,
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym, administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/P/ZO-P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 237500,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 1

4.2.5.) Wartość części: 187500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy Produktów, określonych w tabeli załącznika nr 1 do Umowy – oferty asortymentowo-cenowej dla tego zadania („Prawo opcji”).
2.Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa opcji nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
3.Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji (w całości lub w części) jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.
4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5.W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków wynikających z realizacji zamówienia podstawowego.
6.Wartość prawa opcji dla danego zadania nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia gwarantowanego za wykonanie tego zadania, określonego w § 2 ust. 1.
7.Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. W konsekwencji do zlecania dodatkowej dostawy będącej przedmiotem prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do pozostałego zakresu Przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie sposobu
wykonywania Umowy, odbiorów, zasad płatności wynagrodzenia, rękojmi, kar umownych oraz zasad odpowiedzialności.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Cena oferty brutto ( C) 100 %
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
Cena oferty (C):
C = (Cmin / Cob) x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa,
Cob - cena brutto oferty badanej

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 2

4.2.5.) Wartość części: 3000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy Produktów, określonych w tabeli załącznika nr 1 do Umowy – oferty asortymentowo-cenowej dla tego zadania („Prawo opcji”).
2.Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa opcji nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
3.Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji (w całości lub w części) jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.
4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5.W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków wynikających z realizacji zamówienia podstawowego.
6.Wartość prawa opcji dla danego zadania nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia gwarantowanego za wykonanie tego zadania, określonego w § 2 ust. 1.
7.Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. W konsekwencji do zlecania dodatkowej dostawy będącej przedmiotem prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do pozostałego zakresu Przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie sposobu
wykonywania Umowy, odbiorów, zasad płatności wynagrodzenia, rękojmi, kar umownych oraz zasad odpowiedzialności.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Cena oferty brutto ( C) 100 %
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
Cena oferty (C):
C = (Cmin / Cob) x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa,
Cob - cena brutto oferty badanej

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 3

4.2.5.) Wartość części: 2400 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy Produktów, określonych w tabeli załącznika nr 1 do Umowy – oferty asortymentowo-cenowej dla tego zadania („Prawo opcji”).
2.Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa opcji nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
3.Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji (w całości lub w części) jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.
4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5.W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków wynikających z realizacji zamówienia podstawowego.
6.Wartość prawa opcji dla danego zadania nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia gwarantowanego za wykonanie tego zadania, określonego w § 2 ust. 1.
7.Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. W konsekwencji do zlecania dodatkowej dostawy będącej przedmiotem prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do pozostałego zakresu Przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie sposobu
wykonywania Umowy, odbiorów, zasad płatności wynagrodzenia, rękojmi, kar umownych oraz zasad odpowiedzialności.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Cena oferty brutto ( C) 100 %
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
Cena oferty (C):
C = (Cmin / Cob) x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa,
Cob - cena brutto oferty badanej

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 4

4.2.5.) Wartość części: 14000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy Produktów, określonych w tabeli załącznika nr 1 do Umowy – oferty asortymentowo-cenowej dla tego zadania („Prawo opcji”).
2.Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa opcji nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
3.Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji (w całości lub w części) jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.
4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5.W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków wynikających z realizacji zamówienia podstawowego.
6.Wartość prawa opcji dla danego zadania nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia gwarantowanego za wykonanie tego zadania, określonego w § 2 ust. 1.
7.Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. W konsekwencji do zlecania dodatkowej dostawy będącej przedmiotem prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do pozostałego zakresu Przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie sposobu
wykonywania Umowy, odbiorów, zasad płatności wynagrodzenia, rękojmi, kar umownych oraz zasad odpowiedzialności.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Cena oferty brutto ( C) 100 %
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
Cena oferty (C):
C = (Cmin / Cob) x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa,
Cob - cena brutto oferty badanej

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 5

4.2.5.) Wartość części: 30300 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy Produktów, określonych w tabeli załącznika nr 1 do Umowy – oferty asortymentowo-cenowej dla tego zadania („Prawo opcji”).
2.Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa opcji nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
3.Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji (w całości lub w części) jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.
4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5.W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków wynikających z realizacji zamówienia podstawowego.
6.Wartość prawa opcji dla danego zadania nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia gwarantowanego za wykonanie tego zadania, określonego w § 2 ust. 1.
7.Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. W konsekwencji do zlecania dodatkowej dostawy będącej przedmiotem prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do pozostałego zakresu Przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie sposobu
wykonywania Umowy, odbiorów, zasad płatności wynagrodzenia, rękojmi, kar umownych oraz zasad odpowiedzialności.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Cena oferty brutto ( C) 100 %
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
Cena oferty (C):
C = (Cmin / Cob) x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa,
Cob - cena brutto oferty badanej

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków - pakiet 6

4.2.5.) Wartość części: 300 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy Produktów, określonych w tabeli załącznika nr 1 do Umowy – oferty asortymentowo-cenowej dla tego zadania („Prawo opcji”).
2.Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa opcji nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta.
3.Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji (w całości lub w części) jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.
4. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
5.W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji (w całości lub w części) Wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków wynikających z realizacji zamówienia podstawowego.
6.Wartość prawa opcji dla danego zadania nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia gwarantowanego za wykonanie tego zadania, określonego w § 2 ust. 1.
7.Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. W konsekwencji do zlecania dodatkowej dostawy będącej przedmiotem prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do pozostałego zakresu Przedmiotu umowy, w szczególności w zakresie sposobu
wykonywania Umowy, odbiorów, zasad płatności wynagrodzenia, rękojmi, kar umownych oraz zasad odpowiedzialności.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert w każdym Zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Cena oferty brutto ( C) 100 %
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad:
Cena oferty (C):
C = (Cmin / Cob) x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa,
Cob - cena brutto oferty badanej

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.
5. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowania), tj. takie dokumenty jak:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W razie zamiaru zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych, w celu weryfikacji jakości parametrów oferowanych rozwiązań równównoważnych, zamawiający żąda załączenia dokumentów do oferty z oznaczeniem producenta oraz typu oferowanego produktu
określających parametry w zakresie równoważności z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dokumentów z oznaczeniem producenta oraz typu oferowanego produktu określających parametry w zakresie równoważności z określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1 do SWZ;
2. wypełniony wykaz asortymentowo - cenowy - załącznik nr 3 do SWZ;
3. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
4. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące dostaw wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 5 do SWZ).
6. dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SWZ (jeżeli dotyczy).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w
zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich. Powyższe oświadczenie wykonawca składa według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Ponadto Wykonawca składa oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art.117 ust. 4 ustawy PZP (załącznik nr 5 do SWZ). Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę partnerów przy realizacji przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę
złożoną przez partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumentu potwierdzające umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, w tym
pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy,
także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na limit znaków Zamawiający zawarł informacje o zakresie i warunkach zmian umowy w 7 projektu umowy (załącznika nr 4 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zpo.swinoujscie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.