eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność Miasta InowrocławiaOgłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność
Miasta Inowrocławia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Inowrocław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Ratuszowa 36

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@inowroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiących własność
Miasta Inowrocławia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b9bdc79-7833-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001086/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Naprawa i konserwacja urządzeń oświetlenie drogowego będących własnością Miasta Inowrocławia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.1.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie napraw i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, stanowiących własność Miasta Inowrocławia.
Wykaz urządzeń oświetlenia ulicznego objętego przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 1a do SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby punktów oświetleniowych objętych przedmiotem zamówienia - rozliczenie usług będących przedmiotem zamówienia w zakresie dodatkowym będzie się odbywać według stawek jednostkowych określonych w ofercie wykonawcy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
1) dokonywanie oględzin oświetlenia ulicznego i parkowego tj. punktów świetlnych, opraw, wnęk latarni, złączy kablowych, tras kablowych oraz urządzeń z nimi związanych tj. szafek oświetleniowych, słupów, w celu wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii, a także sporządzaniu protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie konserwacja urządzeń, złożony Zamawiającemu - jeden raz w miesiącu;
oraz na zlecenie Zamawiającego przekazane wykonawcy drogą elektroniczną:
2) zabezpieczenie urządzeń oświetleniowych przed degradacją tj. malowanie antykorozyjne i renowacyjne, sprawdzanie i dokręcanie połączeń śrubowych mechanicznych i elektrotechnicznych, smarowanie śrub i zawiasów drzwiczek latarń, naprawy zamków lub ich wymiana, konserwacja słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych;
3) konserwacja szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów oraz styczników;
4) wymiana źródeł światła i opraw oświetleniowych oraz wyeksploatowanych złączy kablowych;
5) montaż muf na uszkodzonych kablach;
6) lokalizacja uszkodzeń kabla, wymiana wyeksploatowanych złącz kablowych;
7) awaryjna wymiana odcinków linii kablowej;
8) wymiana uszkodzonych szafek oświetleniowych lub zasilających;
9) usuwanie zagrożeń związanych z oświetleniem powstałych na skutek działania kataklizmów, wypadków drogowych, aktów wandalizmu;
10)kontrola, zabezpieczenie i obsługa urządzeń pomiarowych;
11)naprawa uszkodzonych uziemień;
12)prostowanie pochylonych słupów i obróconych wysięgników;
13) wymiana lub montaż słupów oświetleniowych;
14)pomiary skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej;
15)pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli);
16) regulacja pracy sterowników astronomicznych oraz elementów układu sterowania;
17)wymiana uszkodzonych zegarów sterujących astronomicznych;
18)wykonanie pomiarów napięć i obciążeń w sieci oświetlenia;
19)wymiana lub naprawa opraw oświetleniowych;
20)montaż lub wymiana wysięgników;
21)dowieszenie opraw i halogenów;
22)okresowe ustawianie zegarów sterujących włączaniem i wyłączaniem oświetlenia w zależności od długości dnia i wskazań Zamawiającego;
23)zewnętrzne czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników;
24)wymiana niesprawnych bezpieczników;
25)regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;
26)uzyskiwanie zezwoleń związanych z dopuszczeniem do wykonywania robót i przeglądów przy urządzeniach elektrycznych, oświetleniowych;
27)wykonywanie przycinki drzew zasłaniających oprawy świetlne;
28)zmiana lokalizacji słupów na odległość nie większą niż 5 m;
29)naprawa i wymiana uszkodzonych elementów układu zalicznikowego zasilania i sterowania, uszkodzeń elektrycznych i mechanicznych wszystkich linii elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych zasilających urządzenia oświetleniowe oraz przywrócenie do stanu pierwotnego dróg, ulic, chodników i terenu po robotach naprawczych;
30) inne prace niewymierne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-19 do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 350.000,00 zł netto.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik narzutu zysku

4.3.6.) Waga: 7

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów

4.3.6.) Waga: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a) wykonali (lub wykonują) w okresie ostatnich pięciu lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) świadczenia ciągłe polegające na konserwacji, usuwaniu awarii i naprawach urządzeń oświetlenia drogowego przez okres co najmniej 6 miesięcy (na podstawie 1 umowy) o wartości nie mniejszej niż 125 000,00 zł brutto;
b) dysponują co najmniej 1 podnośnikiem koszowym;
c) dysponują co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie nadzoru nad eksploatacją urządzeń elektrycznych, 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E i D - eksploatacji instalacji elektrycznej do 1 kV.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu ;
2) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp,
3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
4) muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzona przez notariusza,
5) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmniejszenie zakresu świadczonych usług w przypadku:
a) zmian organizacyjnych w strukturze jednostki zamawiającego,
b) wyłączenia urządzeń oświetlenia drogowego z eksploatacji,
– z zastrzeżeniem, że minimalny zakres świadczeń może obejmować 50%;
2) zwiększenie zakresu świadczonych usług w przypadku
a) zmian organizacyjnych w strukturze jednostki zamawiającego,
b) włączenia urządzeń oświetlenia drogowego do eksploatacji,
c) konieczności realizacji dodatkowych czynności, które okazały się niezbędne do prawidłowego wykonania usług, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego – z jednoczesnym zapewnieniem przez Wykonawcę dodatkowego personelu/narzędzi/sprzętu spełniających/spełniającego warunki techniczne określone w SWZ w liczbie niezbędnej do prawidłowego wykonania zwiększonego zakresu usług, z zastrzeżeniem, że zwiększenie zakresu świadczonych usług nie może przekroczyć 50%;
3) zmiana sposobu świadczenia usług w przypadku konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż przewidziane w SWZ lub umowie, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może skutkować zmianą wynagrodzenia wykonawcy;
4) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone dla nich przez Zamawiającego w SWZ;
5) zmiana terminu realizacji umowy w następujących przypadkach i zakresie:
a) zmiana terminu świadczenia usług (bez zmiany zakresu i wartości umowy), wynikająca z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
b) przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania maksymalnej nominalnej wartości zobowiązania zamawiającego – w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony do czasu wykorzystania tej kwoty;
6) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku dokonania zmiany w zakresie przedmiotu umowy na podstawie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, proporcjonalnie do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że cena nie może zostać podwyższona o więcej niż 50% pierwotnej wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://inowroclaw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.