eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy w Kamiennej GórzeOgłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy w Kamiennej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy w Kamiennej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f64c07c-7836-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazkupowa.pl/pn/kamiennagora

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl//pn/kamiennagora.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora. 2. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami,
w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
„Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana o Zamawiającego. 3. Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na platformie
w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 4. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub
MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych -MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf, 6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez
platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz.UEL119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest: Gmina Miejska Kamienna Góra reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze (58-400) przy Placu
Grunwaldzkim 1; 1.2. z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail:
iod@kamiennagora.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora; 1.3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze
zmianami), dalej „Ustawa”; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 2. Posiada Pani/Pan:
2.1. na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2.2. na
podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 2.3. na podstawie art.
18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 2.4. prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 3. Nie przysługuje Pani/Panu: 3.1. w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 3.2. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3.3. na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZIF.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na administrowaniu i bieżącym
utrzymaniu:
1. Cmentarza Komunalnego (dz. nr 179, 182 obr. 7) przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze.
2. Cmentarza Komunalnego (dz. nr 283,284,285 obr. 7) przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej
Górze.
3. Cmentarza Żydowskiego(dz. nr 158 obr. 7) w Kamiennej Górze

4.2.6.) Główny kod CPV: 98371111-5 - Usługi utrzymania cmentarzy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
Ewentualne zamówienia podobne będą obejmowały zwiększony zakres prac określonych w Opisie
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności usługi polegające na konserwacji drzewostanu.
Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zawarcie umowy
poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł
(słownie zł: sto tysięcy).
2. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie podobne.
Za zamówienie podobne Zamawiający uważa usługę polegającą na wykonaniu lub
wykonywaniu usługi administrowania cmentarzami i nieruchomościami;
b) posiada minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji usług administrowania cmentarzami i
nieruchomościami;
c) dysponuje w ramach umowy o pracę w zakresie całego etatu osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, w szczególności:
- co najmniej 1 osobą, posiadającą minimum 36-miesięczne doświadczenie w administrowaniu
cmentarzem i nieruchomościami,
- co najmniej 1 osobą – pracownik ds. administracyjnych,
- co najmniej 2 osobami – pracownicy ds. gospodarczych;
d) dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
- kosiarka spalinowa – co najmniej 2 szt.,
- kosiarka samojezdna (traktorek) – co najmniej 1 szt.,
- nożyce spalinowe do żywopłotu – co najmniej 2 szt.,
- odśnieżarka mała (do wąskich alejek) – co najmniej 1 szt.,
- odśnieżarka duża (do szerokich alejek, parkingu) – co najmniej 1 szt.,
- samochód ciężarowy do 3,5 t – co najmniej 1 szt.,
- samochód osobowy – co najmniej 1 szt.
UWAGA: Nie dopuszcza się wskazania tej samej osoby, jako pełniącej więcej niż jedną funkcję,
o których mowa powyżej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw
wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -
wzór: Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów—
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór: Załącznik nr 7 do SWZ.
3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami –
wzór: Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy załączyć do oferty. 2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z
pełnomocnikiem. 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 6. Każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie o
braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w
projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora w zakładce dedykowanej postępowaniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.