eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby Zakładów Komunalnych sp. z o.o. w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby Zakładów Komunalnych sp. z o.o. w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁADY KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490076704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 46 B

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: tel. 18 26 77 395

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zku@rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zk.rabka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby Zakładów Komunalnych sp. z o.o. w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4af21ee8-5385-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00259881/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby Zakładów Komunalnych sp. z o.o. w 2022 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297411/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZK.ZP.02.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 336135,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. ZADANIE NR 1 - OLEJ NAPĘDOWY:
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości ok. 54 000 litrów
(dm³) na potrzeby Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. do wolnostojącego zbiornika paliw
o pojemności 2 500 litrów (dm³) znajdującego się na Bazie Transportowej w 34-700 RabkaZdrój, ul. Podhalańska b.n. (działka nr ew. 4629).
2. Olej napędowy dostarczany przez Wykonawcę musi być dostosowany do okresu dostawy,
tj. pory roku i temperatury otoczenia w okresie letnim, przejściowym i zimowym, oraz musi
spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach i normach, w szczególności Rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i Rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych, przy czym oferowany
olej w dniu dostawy musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Zamawiający będzie odbierał olej napędowy w terminach i ilości dostosowanych do swoich
rzeczywistych potrzeb. Płatność za przedmiot zamówienia następować będzie bezgotówkowo,
na podstawie wystawionych faktur VAT.
4. Olej napędowy musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości przy każdej dostawie.
5. W skład zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie zamawiającego w olej napędowy
autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiornika zamawiającego w czasie trwania
umowy.
6. Wykonawca będzie dostarczał zamówiony olej napędowy do zbiornika znajdującego się na
Bazie Transportowej oraz tankował znajdujący się tam zbiornik należący do Zamawiającego o
pojemności 2 500 litrów, wszystko na koszt Wykonawcy, nie później niż w ciągu 48 godzin od
chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wydanie i odbiór zamówionego oleju
napędowego będą następowały w od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:00 - 15:00.
7. Dostawa powinna odbywać się w plombowanych zbiornikach, każda komora pojazdu -
cysterny.
8. Dostawy oleju napędowego będą odbywać się przy rozliczeniu w litrach rzeczywistych, czyli
według wskazań legalizowanych urządzeń pomiarowych znajdujących się na pojeździe -
cysternie.
9. Cenę jednostkową netto 1 000 litrów oleju napędowego dla danej dostawy będzie stanowił
iloczyn stałego współczynnika ceny podanego w ofercie Wykonawcy i ceny hurtowej 1 000
litrów oleju napędowego (Olej napędowy ekodiesel) z dnia dostawy ogłaszanej na stronie PKN
ORLEN.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy paliwa autocysternami wyposażonymi w drukarki
umożliwiające zrobienie wydruku z informacjami o temperaturze i ilości dostarczonego oleju
napędowego.
11. Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat pojemniki do prób oleju napędowego
z możliwością plombowania, które będą zgodne z obwiązującymi wymogami i przepisami
w tym zakresie.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441
Ustawy PZP, tj. zakupu większych ilości paliw (do 20 % wartości zamówienia podstawowego)
na zasadach określonych w § 1 projektowanych postanowieniach umownych.
13. Zakres przedmiotu zamówienia może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 %
w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia dla zakresu
podstawowego, tj. nieuwzględniającego prawa opcji. W przypadku gdyby ograniczenie
zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 50 %, Zamawiający w ostatnim okresie
rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie do kwoty odpowiadającej minimalnej
wielkości zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu
nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości oleju napędowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.5.) Wartość części: 333872,28 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B. ZADANIE NR 2 – BENZYNA:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego, tj. Zakładów Komunalnych sp. z o.o. benzyny bezołowiowej w łącznej ilości
ok. 380 litrów (dm³), poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego
bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania
transakcji.
2. Zakup benzyny bezołowiowej będzie realizowany sukcesywnie w ilościach odpowiadających
potrzebom Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupu paliw co najmniej 3 dni w tygodniu.
Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw, która powinna być zlokalizowana
w odległości nie większej niż 10 km od Bazy Transportowej w 34-700 Rabka-Zdrój, ul.
Podhalańska b.n. (działka nr ew. 4629.
4. Wykonawca gwarantuje jakość benzyny bezołowiowej zgodnej z normami i wymaganiami
jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych i Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod
badania jakości paliw ciekłych, przy czym oferowana benzyna bezołowiowa w dniu
tankowania musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441
Ustawy PZP, tj. zakupu większych ilości paliw (do 20 % wartości zamówienia podstawowego)
na zasadach określonych w § 1 projektowanych postanowieniach umownych.
6. Zakres przedmiotu zamówienia może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 %
w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia dla zakresu
podstawowego, tj. nieuwzględniającego prawa opcji. W przypadku gdyby ograniczenie
zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 50 %, Zamawiający w ostatnim okresie
rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie do kwoty odpowiadającej minimalnej
wielkości zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu
nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości benzyny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.5.) Wartość części: 2263,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 373014,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 373014,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 373014,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARGE Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 120383399

7.3.3) Ulica: Wielicka 22a

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 30-552

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 373014,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono oferty dla części 2 postępowania

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.