eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby Zakładów Komunalnych sp. z o.o. w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2021-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby Zakładów Komunalnych sp. z o.o. w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZAKŁADY KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490076704

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 46 B

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: tel. 18 26 77 395

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zku@rabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zk.rabka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby Zakładów Komunalnych sp. z o.o. w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4af21ee8-5385-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00259881/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa oleju napędowego oraz tankowanie pojazdów i sprzętu w benzynę bezołowiową z dystrybutorów na potrzeby Zakładów Komunalnych sp. z o.o. w 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami, z wyjątkiem składania ofert, odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji wynosi 150 MB.
2. Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert określone zostały w rozdziale XIV SWZ (sposób oraz termin składania ofert).
3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zku@rabka.pl
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
5. We wszelkiej komunikacji związanej z niniejszym postępowaniem prowadzonej za pośrednictwem miniPortalu i ePUAP Zamawiający i wykonawcy posługują się identyfikatorem postępowania z MiniPortalu wskazanym w SWZ.
6. W komunikacji prowadzonej za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający dopuszcza posługiwanie się również oznaczeniem postępowania ZK.ZP.02.2021.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK.ZP.02.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 336135,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A. ZADANIE NR 1 - OLEJ NAPĘDOWY:
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości ok. 54 000 litrów
(dm³) na potrzeby Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. do wolnostojącego zbiornika paliw
o pojemności 2 500 litrów (dm³) znajdującego się na Bazie Transportowej w 34-700 RabkaZdrój, ul. Podhalańska b.n. (działka nr ew. 4629).
2. Olej napędowy dostarczany przez Wykonawcę musi być dostosowany do okresu dostawy,
tj. pory roku i temperatury otoczenia w okresie letnim, przejściowym i zimowym, oraz musi
spełniać wszelkie wymogi określone w przepisach i normach, w szczególności Rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych i Rozporządzenia
Ministra Gospodarki w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych, przy czym oferowany
olej w dniu dostawy musi być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Zamawiający będzie odbierał olej napędowy w terminach i ilości dostosowanych do swoich
rzeczywistych potrzeb. Płatność za przedmiot zamówienia następować będzie bezgotówkowo,
na podstawie wystawionych faktur VAT.
4. Olej napędowy musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości przy każdej dostawie.
5. W skład zamówienia wchodzi sukcesywne zaopatrywanie zamawiającego w olej napędowy
autocysterną Wykonawcy wraz z tankowaniem do zbiornika zamawiającego w czasie trwania
umowy.
6. Wykonawca będzie dostarczał zamówiony olej napędowy do zbiornika znajdującego się na
Bazie Transportowej oraz tankował znajdujący się tam zbiornik należący do Zamawiającego o
pojemności 2 500 litrów, wszystko na koszt Wykonawcy, nie później niż w ciągu 48 godzin od
chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wydanie i odbiór zamówionego oleju
napędowego będą następowały w od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:00 - 15:00.
7. Dostawa powinna odbywać się w plombowanych zbiornikach, każda komora pojazdu -
cysterny.
8. Dostawy oleju napędowego będą odbywać się przy rozliczeniu w litrach rzeczywistych, czyli
według wskazań legalizowanych urządzeń pomiarowych znajdujących się na pojeździe -
cysternie.
9. Cenę jednostkową netto 1 000 litrów oleju napędowego dla danej dostawy będzie stanowił
iloczyn stałego współczynnika ceny podanego w ofercie Wykonawcy i ceny hurtowej 1 000
litrów oleju napędowego (Olej napędowy ekodiesel) z dnia dostawy ogłaszanej na stronie PKN
ORLEN.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy paliwa autocysternami wyposażonymi w drukarki
umożliwiające zrobienie wydruku z informacjami o temperaturze i ilości dostarczonego oleju
napędowego.
11. Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat pojemniki do prób oleju napędowego
z możliwością plombowania, które będą zgodne z obwiązującymi wymogami i przepisami
w tym zakresie.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441
Ustawy PZP, tj. zakupu większych ilości paliw (do 20 % wartości zamówienia podstawowego)
na zasadach określonych w § 1 projektowanych postanowieniach umownych.
13. Zakres przedmiotu zamówienia może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 %
w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia dla zakresu
podstawowego, tj. nieuwzględniającego prawa opcji. W przypadku gdyby ograniczenie
zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 50 %, Zamawiający w ostatnim okresie
rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie do kwoty odpowiadającej minimalnej
wielkości zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu
nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości oleju napędowego.

4.2.5.) Wartość części: 333872,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy PZP, tj. zakupu większych ilości paliw (do 20 % wartości zamówienia podstawowego) na zasadach określonych w § 1 projektowanych postanowieniach umownych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami analogicznie dla zadania nr 1 i 2:
Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria
1. Ocenie poddane zostaną ofertynie podlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły:
Kc = C min / C of ocen * 100
gdzie:
Kc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”
C min – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen – cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą
jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert obliczonych zgodnie z
zasadami określonymi w punktach B.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest
określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana
będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B. ZADANIE NR 2 – BENZYNA:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego, tj. Zakładów Komunalnych sp. z o.o. benzyny bezołowiowej w łącznej ilości
ok. 380 litrów (dm³), poprzez tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego
bezpośrednio na stacjach paliw Wykonawcy, z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania
transakcji.
2. Zakup benzyny bezołowiowej będzie realizowany sukcesywnie w ilościach odpowiadających
potrzebom Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni możliwość dokonywania zakupu paliw co najmniej 3 dni w tygodniu.
Wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw, która powinna być zlokalizowana
w odległości nie większej niż 10 km od Bazy Transportowej w 34-700 Rabka-Zdrój, ul.
Podhalańska b.n. (działka nr ew. 4629.
4. Wykonawca gwarantuje jakość benzyny bezołowiowej zgodnej z normami i wymaganiami
jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych i Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie metod
badania jakości paliw ciekłych, przy czym oferowana benzyna bezołowiowa w dniu
tankowania musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441
Ustawy PZP, tj. zakupu większych ilości paliw (do 20 % wartości zamówienia podstawowego)
na zasadach określonych w § 1 projektowanych postanowieniach umownych.
6. Zakres przedmiotu zamówienia może zostać ograniczony, jednak nie więcej niż o 50 %
w stosunku do szacunkowej ilości objętych przedmiotem zamówienia dla zakresu
podstawowego, tj. nieuwzględniającego prawa opcji. W przypadku gdyby ograniczenie
zakresu umowy przekroczyło dopuszczalne 50 %, Zamawiający w ostatnim okresie
rozliczeniowym wypłaci Wykonawcy wyrównanie do kwoty odpowiadającej minimalnej
wielkości zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu
nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej (szacunkowej) ilości benzyny.

4.2.5.) Wartość części: 2263,28 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy PZP, tj. zakupu większych ilości paliw (do 20 % wartości zamówienia podstawowego) na zasadach określonych w § 1 projektowanych postanowieniach umownych

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: A. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami analogicznie dla zadania nr 1 i 2:
Nazwa kryterium Waga
1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 100 pkt
B. Sposób oceny ofert w oparciu o kryteria
1. Ocenie poddane zostaną ofertynie podlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium „Cena” na następujących zasadach:
a) Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie cena brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
b) Liczba punktów przyznanych poszczególnym ofertom wyliczona zostanie wg. formuły:
Kc = C min / C of ocen * 100
gdzie:
Kc – liczba punktów otrzymanych w kryterium „Cena”
C min – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych
C of ocen – cena oferty badanej
c) Ilość punktów obliczona według powyższej formuły zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po
przecinku.
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów rozumianą
jako suma punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert obliczonych zgodnie z
zasadami określonymi w punktach B.
4. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1 % = 1 pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest
określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana
będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza warunków
w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zadanie nr 1: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy,
wydanej zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne.
b) Zadanie nr 2: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy,
wydanej zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne.
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienie), warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia i zrealizuje dostawę, do której realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące formy złożenia podmiotowych środków dowodowych zostały
określone w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w zakresie
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o le wynika to
z odrębnych przepisów, określonych w Rozdziale VII, Wykonawca przedłoży:
1) Zadanie nr 1: Ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy,
wydanej zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne.
2) Zadanie nr 2: Ważną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, których postępowanie dotyczy,
wydanej zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 3 pkt. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają ci poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa
w niniejszym rozdziale składa się zgodnie z wymogami określonymi w SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana
do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych
dokumentów.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5 jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza
ofertowego.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 5 Zamawiający może żądać od Wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy. Forma pełnomocnictwa została wskazana w rozdziale XIV (Sposób i termin
składania ofert).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie), warunek o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt. 2) lit. a) i b) zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia i zrealizuje dostawę, do której realizacji te uprawnienia są wymagane.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które dostawy wykonają ci poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4a do SWZ dla zadania nr
1 oraz załączniku nr 4b do SWZ dla zadania nr 2.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we wzorze
umowy, stanowiącym załącznik nr 4a do SWZ dla zadania nr 1 oraz załącznik nr 4b do SWZ dla
zadania nr 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.