eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" - PRASA MONTAŻ. DO KLEJENIA KORPUSÓW 9 szt.Ogłoszenie z dnia 2022-01-16

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" - PRASA MONTAŻ. DO KLEJENIA KORPUSÓW 9 szt.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000179631

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stołeczna 21

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-879

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@zst.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zst.bialystok.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" - PRASA MONTAŻ. DO KLEJENIA KORPUSÓW 9 szt.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af411285-7702-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Postępowanie stanowi powtórzenie dla zakresu nierozstrzygniętego w przetargu o numerze 26.3.2020, 26.6.2020 oraz trybu podstawowego bez negocjacji o numerze 26.3.2021 prowadzonych przez Pełnomocnika. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (ten sam OPZ oraz wzór umowy zmieniony jedynie w zakresie postanowień dotyczących trybu).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 26.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu w branży drzewnej kształcenia, którą stanowi wyposażenie stanowiska tapicerskiego - PRASA MONTAŻOWA DO KLEJENIA KORPUSÓW – 9 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43810000-4 - Urządzenia do obróbki drewna

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

42990000-2 - Różne maszyny specjalnego zastosowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 96782,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96782,99 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96782,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo-Usługowa OSTRZ Edyta Głuszak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8732184788

7.3.4) Miejscowość: Tarnów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 96782,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.