eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Dostawa analizatorów: hematologicznego i koagulologicznego oraz sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do dzierżawionych urządzeńOgłoszenie z dnia 2022-01-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa analizatorów: hematologicznego i koagulologicznego oraz sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do dzierżawionych urządzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Rabce - Zdroju Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120480323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słoneczna 3

1.5.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 18 26 77 001

1.5.8.) Numer faksu: 18 26 77 001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.dudczak@szpitalrabka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalrabka.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa analizatorów: hematologicznego i koagulologicznego oraz sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do dzierżawionych urządzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ce42cab-5e6b-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020613

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00135651/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dzierżawa analizatorów: hematologicznego i koagulologicznego oraz sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do dzierżawionych urządzeń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00319480/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.260.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 256763,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1: Dostawa analizatora hematologicznego (5 DIFF) wraz z usługą serwisową i dostawą odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych.
1. Zamówienie obejmuje:
a) dzierżawę analizatorów przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, tj. Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonecznej 3, 34 – 700 Rabka – Zdrój na koszt i ryzyko Wykonawcy, montaż, uruchomienie i oddanie do eksploatacji. Dzierżawione analizatory muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.
b) szkolenie personelu, w zakresie eksploatacji i obsługi dzierżawionego urządzenia oraz interpretacji wyników badań. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia instalacji urządzenia.
c) sukcesywną dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych (w miarę zgłaszanych potrzeb), do wykonania badań w ilościach szacunkowych opisanych w załącznikach nr 2 do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
d) Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1565) oraz określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1127), (dotyczy sytuacji, kiedy dany asortyment jest wyrobem medycznym - jeśli dany asortyment nie jest wyrobem medycznym wyżej wymienione wskazanie nie dotyczy go).
e) Zaoferowane odczynniki winny posiadać w momencie dostarczenia do
Zamawiającego min. 6 miesięczny termin ważności, licząc od daty dostawy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi co
najmniej 2 miesiące od daty dostawy.
f) Wykonawca zapewnia Zamawiającemu w trakcie trwania umowy kontrole, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
g) Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe aparatów, robione były zgodnie z zaleceniami
producenta.
h) Czas reakcji serwisu do 24h od momentu zgłoszenia awarii.
i) Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do dostarczonych analizatorów w okresie obowiązywania umowy.
j) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych.
2. Wykonawca w ofercie oszacuje rodzaj i/lub ilość niezbędnych odczynników i materiałów, o których mowa w ust. 3. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć brakującą ilość na własny koszt.
3. Opakowania odczynników będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres ilościowy i asortymentowy oraz warunki dostawy i odbioru określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowne zawarte w załączniku nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

38434000-6 - Analizatory

38434570-2 - Analizatory hematologiczne

4.5.5.) Wartość części: 106899,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2: Dostawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z usługą serwisową i dostawą odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych oraz kalibratorów.
1. Zamówienie obejmuje:
a) dzierżawę analizatorów przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, tj. Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonecznej 3, 34 – 700 Rabka – Zdrój na koszt i ryzyko Wykonawcy, montaż, uruchomienie i oddanie do eksploatacji. Dzierżawione analizatory muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.
b) szkolenie personelu, w zakresie eksploatacji i obsługi dzierżawionego urządzenia oraz interpretacji wyników badań. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia instalacji urządzenia.
c) sukcesywną dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych (w miarę zgłaszanych potrzeb), do wykonania badań w ilościach szacunkowych opisanych w załącznikach nr 2 do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
d) Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1565) oraz określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1127), (dotyczy sytuacji, kiedy dany asortyment jest wyrobem medycznym - jeśli dany asortyment nie jest wyrobem medycznym wyżej wymienione wskazanie nie dotyczy go).
e) Zaoferowane odczynniki winny posiadać w momencie dostarczenia do Zamawiającego min. 3/4 nominalnego okresu ważności producenta, licząc od daty dostawy.
f) Wykonawca zapewnia Zamawiającemu w trakcie trwania umowy kontrole, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
g) Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe aparatów, robione były zgodnie z zaleceniami
producenta.
h) Czas reakcji serwisu do 24h od momentu zgłoszenia awarii.
i) Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do dostarczonych analizatorów w okresie obowiązywania umowy.
j) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych.
2. Wykonawca w ofercie oszacuje rodzaj i/lub ilość niezbędnych odczynników i materiałów, o których mowa w ust. 3. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć brakującą ilość na własny koszt.
3. Opakowania odczynników będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres ilościowy i asortymentowy oraz warunki dostawy i odbioru określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowne zawarte w załączniku nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

38434000-6 - Analizatory

4.5.5.) Wartość części: 149864,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 101952,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 101952,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 101952,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sysmex Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5222772467

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie 176

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-486

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 101952,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do powołanego artykułu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Cena najkorzystniejszej oferty dla pakietu nr 2 (167 853,60 zł) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (162 555,12 zł) i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 167853,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 167853,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.