eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rabka-Zdrój › Dostawa analizatorów: hematologicznego i koagulologicznego oraz sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do dzierżawionych urządzeńOgłoszenie z dnia 2021-12-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa analizatorów: hematologicznego i koagulologicznego oraz sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do dzierżawionych urządzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Rabce - Zdroju Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120480323

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Słoneczna 3

1.4.2.) Miejscowość: Rabka-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-700

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 18 26 77 001

1.4.8.) Numer faksu: 18 26 77 001

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ewa.dudczak@szpitalrabka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalrabka.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324967

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00319480/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
Pakiet nr 1: Dostawa analizatora hematologicznego (5 DIFF) wraz z usługą serwisową i dostawą odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych.
1. Zamówienie obejmuje:
a) dzierżawę analizatorów przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, tj. Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonecznej 3, 34 – 700 Rabka – Zdrój na koszt i ryzyko Wykonawcy, montaż, uruchomienie i oddanie do eksploatacji. Dzierżawione analizatory muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.
b) szkolenie personelu, w zakresie eksploatacji i obsługi dzierżawionego urządzenia oraz interpretacji wyników badań. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia instalacji urządzenia.
c) sukcesywną dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych (w miarę zgłaszanych potrzeb), do wykonania badań w ilościach szacunkowych opisanych w załącznikach nr 2 do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
d) Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1565) oraz określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1127), (dotyczy sytuacji, kiedy dany asortyment jest wyrobem medycznym - jeśli dany asortyment nie jest wyrobem medycznym wyżej wymienione wskazanie nie dotyczy go).
e) Zaoferowane odczynniki winny posiadać w momencie dostarczenia do Zamawiającego min. 3/4 nominalnego okresu ważności producenta, licząc od daty dostawy.
f) Wykonawca zapewnia Zamawiającemu w trakcie trwania umowy kontrole, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
g) Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe aparatów, robione były zgodnie z zaleceniami
producenta.
h) Czas reakcji serwisu do 24h od momentu zgłoszenia awarii.
i) Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do dostarczonych analizatorów w okresie obowiązywania umowy.
j) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych.
2. Wykonawca w ofercie oszacuje rodzaj i/lub ilość niezbędnych odczynników i materiałów, o których mowa w ust. 3. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć brakującą ilość na własny koszt.
3. Opakowania odczynników będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres ilościowy i asortymentowy oraz warunki dostawy i odbioru określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowne zawarte w załączniku nr 6 do SWZ.

Po zmianie:
Pakiet nr 1: Dostawa analizatora hematologicznego (5 DIFF) wraz z usługą serwisową i dostawą odczynników, akcesoriów, materiałów kontrolnych.
1. Zamówienie obejmuje:
a) dzierżawę analizatorów przez okres 36 miesięcy wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, tj. Szpitala Miejskiego w Rabce – Zdroju Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słonecznej 3, 34 – 700 Rabka – Zdrój na koszt i ryzyko Wykonawcy, montaż, uruchomienie i oddanie do eksploatacji. Dzierżawione analizatory muszą być dopuszczone do obrotu na rynku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania techniczne zostały zawarte w załączniku nr 1 do SWZ.
b) szkolenie personelu, w zakresie eksploatacji i obsługi dzierżawionego urządzenia oraz interpretacji wyników badań. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 2 dni roboczych od dnia instalacji urządzenia.
c) sukcesywną dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych (w miarę zgłaszanych potrzeb), do wykonania badań w ilościach szacunkowych opisanych w załącznikach nr 2 do SWZ. Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie.
d) Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1565) oraz określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1127), (dotyczy sytuacji, kiedy dany asortyment jest wyrobem medycznym - jeśli dany asortyment nie jest wyrobem medycznym wyżej wymienione wskazanie nie dotyczy go).
e) Zaoferowane odczynniki winny posiadać w momencie dostarczenia do
Zamawiającego min. 6 miesięczny termin ważności, licząc od daty dostawy z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi co
najmniej 2 miesiące od daty dostawy.
f) Wykonawca zapewnia Zamawiającemu w trakcie trwania umowy kontrole, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
g) Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe aparatów, robione były zgodnie z zaleceniami
producenta.
h) Czas reakcji serwisu do 24h od momentu zgłoszenia awarii.
i) Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do dostarczonych analizatorów w okresie obowiązywania umowy.
j) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych.
2. Wykonawca w ofercie oszacuje rodzaj i/lub ilość niezbędnych odczynników i materiałów, o których mowa w ust. 3. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości w stosunku do zapotrzebowania, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć brakującą ilość na własny koszt.
3. Opakowania odczynników będą oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres ilościowy i asortymentowy oraz warunki dostawy i odbioru określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, załącznik nr 2 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowne zawarte w załączniku nr 6 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.